10/21/2019

Terjemah Mustholah Hadits

Terjemah Mustholah Hadits
Nama kitab: Terjemah Musthalah Hadits (Mustholah Hadis)
Judul kitab asal: Musthalah Al-Hadits (Al-Hadith)
Penulis:
Penerjemah:
Bidang studi: Ilmu Hadits / MUSTHOLAH HADITS

Kitab Mustholah Hadits


DEFINISI

I. ILMU MUSTHOLAH HADITS

Ilmu Mustholah Hadis ialah ilmu usul dan kaedah-kaedah untuk mengenali keadaan Sanad dan Matan samada ianya boleh diterima atau ditolak .

Ilmu Hadis terbahagi kepada dua bahagian yaitu :

Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis Dirayah .

1. Ilmu Hadis Riwayah :

Ilmu Hadis Riwayah ialah ilmu yang memfokuskan kepada pemindahan kata-kata Nabi s.a.w, perbuatan, riwayat, penjagaan dan penulisannya .

2. Ilmu Hadis Dirayah :

Ilmu Hadis Dirayah ialah ilmu yang membantu kita untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, bahagianbahagian serta hukum-hukumnya. Begitu juga ia membantu kita mengetahui keadaan perawi, syarat-syarat perawi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya .

Riwayat Sebenarnya ialah :
Memindahkan Hadis dan seumpamanya dengan mensanadkan kepada orang yang dinisbahkan kepadanya.
Pemindahan tersebut dilakukan secara riwayat atau khabar dan selainnya .

Syarat-syaratnya :

Perawi menerima apa yang diriwayatkan kepadanya melalui salah satu dari cara meriwayatkan Hadis samada melalui pendengaran, pembentangan, ijazah atau sebagainya .

Bahagian-bahagiannya: Ittisal (bersambung) serta Ingqita' (terputus) dan sebagainya .

Hukum-hukumnya: Maqbul (diterima) dan Mardud (ditolak .)

Keadaan Perawi: Adil dan Jarah.

Syarat-syarat mereka: Dalam menyimpan dan menyampaikan Hadis .

Bentuk-bentuk riwayat: Riwayat dari kitab-kitab, mukjam Hadis, juzu'-juzu' dan sebagainya .
Perkara yang berkaitan dengannya ialah: Mengetahui istilah ahli Hadis .

Ilmu ini dinamakan ilmu Hadis Dirayah, ilmu usul Hadis Riwayah atau ilmu Mustolah Hadis. Walau bagaimanapun ilmu Mustolah Hadis merupakan nama yang termasyhur, lebih jelas serta menepati apa yang dimaksudkan .

-Topiknya :

Perawi dan Hadis yang diriwayatkan dari sudut penerimaan dan penolakan .

-Faedahnya :

Untuk mengetahui khabar dan riwayat yang disampaikan samada diterima atau ditolak .

-Di antara karangan-karangan penting dalam ilmu ini ialah :

1 - )المحدث الفاصل بين الراوي والسامع( karangan Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramahrumzi. Beliau merupakan orang pertama yang mengarang ilmu ini secara perseorangan .

2 - )علوم الحديث( karangan Al-Hafiz Abu Amru bin As-Solah yang terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Solah.

Ibnu Hajar menyatakan bahawa: (Beliau telah menghimpun di dalam kitabnya kesemua permasalahan yang timbul dan usaha ini tidak pernah dilakukan oleh pengarang-pengarang lain. Oleh sebab yang demikianlah orang ramai telah memberi tumpuan kepadanya serta mengikuti jalannya tanpa mengira apa yang disusun, diringkas, apa yang dijelas secara terperinci, apa yang dijelas secara ringkas serta apa yang diterima dan ditolak) .

Melihat kepada peri pentingnya ilmu ini, Imam Nawawi berusaha membuat kesimpulan di dalam kitabnya
التقريب( . (Ulama-ulama lain juga turut membuat kesimpulan di dalam kitab masing-masing seperti Ibnu Kasir di dalam Kitabnya , ) اختصار علوم الحديث ( Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya ) نخبة الفكر في مصطلح أىل الأثر ( dan lain-lain lagi.

II. PENGENALAN UMUM

A. HADITS

Pengertiannya pada bahasa ialah:

Berita dan perkara baru, pengertian ini terdapat pada firman Allah:( ىل أتاك حديث موسى ) yang membawa pengertian berita Nabi Musa a.s dan firman Allah: ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحْدَث إلا استمعوه وىم يلعبون ) pula membawa pengertian perkara baru, kadang-kadang terdapat juga pada ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan lafaz ( الحديث ) bertepatan dengan pengertian yang dikehendaki oleh Al-Quran seperti firman Allah: .( فلعلك باخع نفسك على آثارىم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفًا )

Pengertiannya dari sudut istilah ialah:

Perkara yang di sandarkan kepada Nabi s.a.w samada dari kata-kata, perbuatan, pengakuan, sifat akhlak, sifat semulajadi atau penghakiman sehinggalah kepada semua gerak geri Rasulullah s.a.w jaga dan tidur.

B. SUNNAH

Pengertiannya dari sudut bahasa ialah :

Jalan atau sirah samada baik atau pun buruk

Pengertiannya dari sudut istilah ialah :

Di sisi Jumhur seerti dengan Hadis dan penggunaan lafaz Sunnah adalah berlawanan dengan lafaz Bid'ah. Imam As-Syaatibi berkata: (Seseorang itu akan dikatakan mengikuti Sunnah apabila dia melakukan amalan yang bertepatan dengan amalan Nabi s.a.w dan seseorang itu akan dikatakan melakukan Bid'ah apabila dia melakukan amalan yang bercanggah dengan amalan Nabi s.a.w). Sunnah juga merangkumi amalan yang dilakukan oleh para sahabat r.a dan kita tidak boleh memberi pendapat samada ianya terdapat di dalam Al-
Quran dan Hadis ataupun tidak kerana amalan mereka sentiasa mengikuti Sunnah Rasulullah s.a.w. Begitu juga kita tidak boleh memberi pendapat walaupun Sunnah tersebut tidak sampai kepada kita, walaupun ianya merupakan ijtihad yang sepakat dari kalangan mereka atau dari kalangan taabi'een selepas daripada mereka.

Imam Asy-Syaatibi berkata: Bukti amalan para sahabat juga termasuk di dalam sunnah Rasulullah s.a.w adalah berdasarkan kepada sabda baginda: (Kamu hendaklah mengikuti sunnahku dan Sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin).

C. KHABAR

Pengertiannya pada bahasa:

An-Naba' yaitu sesuatu yang besar. Jamaknya kata jumlahnya ialah akhbar.

Pengertiannya pada istilah:

Setiap yang dipindahkan daripada Nabi s.a.w atau selainnya seperti para sahabat, para taabi'een dan orang-orang selepas mereka.

Oleh yang demikian ramai ulama berpendapat bahawa khabar mempunyai pengertian yang sama dengan Hadis, manakala sesetengah ulama pula mengasingkan pengertian antara Khabar dan Hadis. Mereka mengkhususkan khabar pada perkara yang datang selain daripada Rasulullah s.a.w. Oleh sebab itulah orang yang mengkaji, menghafal serta menceritakan tentang sunnah dinamakan ahli Hadis dan orang yang menceritakan tentang sejarah atau sebagainya dinamakan pencerita.

D. ATSAR

Pengertiannya pada bahasa:

Lebihan dari sesuatu.

Pengertiannya pada istilah:

Athar ialah berita yang diambil daripada sahabat atau tabi'in.

Para ulama berpendapat bahawa athar mempunyai pengertian yang sama dengan Khabar, Sunnah dan Hadis. Mereka menggunakan Hadis Marfuk kepada Nabi s.a.w manakala Hadis Mauquf kepada para sahabat. Imam Nawawi berkata: (Ahli-ahli Hadis menamakan Hadis marfuk dan Hadis Mauquf dengan Athar).

Al-Mufradat

Al-Mufradat
Nama kitab: Terjemah Musthalah Hadits (Mustholah Hadis)
Judul kitab asal: Musthalah Al-Hadits (Al-Hadith)
Penulis:
Penerjemah:
Bidang studi: Ilmu Hadits / MUSTHOLAH HADITS

Daftar Isi Kitab

6 - Al-Mufradat:

Al-Mufradat ialah: Hanya seorang perawi sahaja yang dikenali dengan nama, gelaran dan panggilan tertentu dimana tidak ada perawi dan ulama lain yang menggunakan nama, gelaran dan panggilan tersebut.

Bahagiannya:

1 - Tidak ada persamaan pada nama:

Contohnya dari kalangan sahabat ialah: Sahabat yang bernama Ajmadu anak kepada Ujyan yang didatangkan dengan huruf (Jim), Jubaib bin Al-Harith dan ada yang mengatakan terdapat kesalahan pada nama tersebut malah ada yang mengatakan bahawa namanya ialah Khubaib yang didatangkan dengan huruf (Kha'), Syakal bin Humaid Al-Ubbasi, Suda bin Ujlan Abu Umamah dan Sanabikh bin Al-Aa'sar.

Perawi yang bukan dari kalangan sahabat pula ialah: Ausat bin Amru Al-Bajali beliau adalah dari kalangan taabi'ee, Tadum bin Sabah Al-Kala'i, Jilan bin Farwah, Zar bin Hubaisy, Sua'ir bin Al-Khams dan Mustamir bin Ar-Rayan.

2 - Tidak ada persamaan pada panggilan:

Contohnya Abu Al-Ubaidain dimana namanya ialah Muawiah bin Sabrah dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau telah meriwayatkan dua atau tiga Hadis, Abu Al-Usyara' Ad-Darimi dimana nama beliau ialah Usamah bin Malik bin Qahtum dan Abu Mu'aid dimana nama beliau ialah Hafs bin Ghailan Al-Hamdani yang telah diriwayatkan daripada Makhul dan selain daripadanya.

3 - Tidak ada persamaan pada gelaran:

Contohnya Safinah bekas hamba Nabi s.a.w. Hanya beliau sahaja yang digelarkan dengan gelaran tersebut dimana namanya ialah Mahran, begitu juga gelaran yang diberikan kepada Amru dengan nama Mindal bin Ali dan gelaran Suhnun atau Sahnun kepada Abdul Salam bin Sa'id At- Tanukhi.

Faedahnya:

Ia merupakan satu seni yang elok yang terdapat pada akhir bab dan faedahnya juga ialah untuk mengelakkan daripada berlakunya kesalahan pada nama-nama berikut

7 - Di antara nama-nama, gelaran dan panggilan yang berbeda:

Apa yang dimaksudkan ialah: Seorang perawi yang disebut nama atau sifat yang berbeza daripada panggilan dan gelaran atau keturunan, samada dari kalangan perawi yang meriwayatkan Hadis daripadanya. Perawi-perawi tersebut telah diberitahu kesemua perkara yang berkaitan dengannya tetapi mereka tidak pula memberitahu kepada perawi yang lain atau pun daripada seorang perawi yang meriwayatkan Hadis daripadanya kadangkadang memberitahu dengan nama ini kadang-kadang memberitahu dengan nama yang lain. Tindakan sebegini boleh menimbulkan kesamaran kepada orang yang tidak mengetahui daripadanya bahkan berlaku juga kesamaran dari kalangan orang alim dan kalangan Hafiz seperti: Muhammad bin As-Saib Al-Kalabi seorang yang alim dalam pentafsiran keturunan beliau juga salah seorang yang meriwayatkan Hadis Dhaif beliau ialah Abu An-Nadr yang telah meriwayatkan Hadis Tamim Ad-Dari dan Adi bin Bada' dalam kisah keduanya diturunkan Ayat ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم )Yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman bersaksilah di antara kamu yang diriwayatkan daripadanya oleh Aazan dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Sa'ib panggilannya
ialah Abu An-Nadr dan Hamad dari Sa'ib yang meriwayatkan Hadis: ( ذكاة كل مسك دباغو ). yang diriwayatkan daripadanya daripada Ishak daripada Abdullah bin Al-Harith daripada Ibnu Abbas - Abu Usamah Hamad bin

Usamah, yang dinamakannya dengan Hammada yang diambil daripada Muhammad, beliau ialah Abu Said dimana Atiah Al-Aufi At-Tafsir telah meriwayatkan Hadis daripadanya beliau dipanggil dengan nama yang demikian untuk menimbulkan keraguan kepada orang ramai bahawasanya beliau telah meriwayatkan Hadis daripada Abu Said Al-Khudri, beliau ialah Abu Hisyam dimana Hadis daripadanya telah diriwayatkan oleh Al- Qasim bin Al-Walid Al-Hamdani daripada Abi Soleh daripada Ibnu Abbas sebuah Hadis: ( ( لما نزلت قل ىو القادر Al-Hadis, dipanggilkan dengan nama anaknya Hisyam yaitu Muhammad bin As-Saaib bin Basyar yang Hadisnya juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishak

Faedahnya:

Ilmu ini sangat diperlukan untuk mengenal pasti Hadis Tadlis.

8 - Panggilan:

Pengertiannya:

Panggilan yaitu الكُنى : adalah kata jamak كنية Ianya adalah panggilan bagi ayah, ibu, anak lelaki atau perempuan, saudara lelaki atau perempuan, bapa saudara atau ibu saudara datuk atau nenek yang dikehendaki disini ialah mengetahui dan mengenal pasti nama-nama dan gelaran.

Bahagiannya:

Ia terbahagi kepada sembilan bahagian yang diperkenalkan oleh Ibnu Solah ialah:

1 - Mereka yang mempunyai nama yang sama dengan gelarannya dimana nama mereka adalah gelaran kepada mereka dan mereka juga tidak mempunyai nama yang lain di sini terdapat dua contoh:

Pertama: Orang yang mempunyai panggilan yang lain selain dari panggilan namanya seperti Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisyam Al-Makhzumi namanya ialah Abu Bakar manakala panggilannya ialah Abu Abdul Rahman.

Kedua: Orang yang tidak ada panggilan yang lain selain dari namanya seperti Abi Bilal Al-Asyari yang meriwayatkan dari Syarik.

2 - Mereka yang hanya dikenali dengan panggilannya sahaja dan tidak dikenali dengan nama dan keadaan mereka adakah itu panggilan kepada mereka atau pun tidak, seperti Abi Muaihabah budak suruhan Rasulullah s.a.w.

3 - Mereka yang digelarkan dengan panggilannya dimana mereka mempunyai nama dan panggilan yang lain seperti Abi Turab dimana namanya ialah Ali bin Abu Talib, manakala panggilannya ialah Abu Al-Hasan, dimana Nabi s.a.w telah menggelarkannya ketika Baginda s.a.w berkata kepadanya: Bangunlah wahai Abu Turab, ketika itu beliau sedang tidur di atasnya yaitu di atas tanah.

4 - Orang yang mempunyai dua panggilan atau lebih seperti Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraih beliau mempunyai dua panggilan yaitu Abu Al-Walid dan Abu Khalid.

5 - Orang yang mempunyai perbezaan pada panggilannya lebih daripada dua panggilan tanpa menyebut namanya seperti Usamah bin Zaid, dikatakan panggilan beliau ialah Abu Zaid, dan dikatakan juga: Abu Muhammad, juga ada yang mengatakan: Abu Abdullah dan dikatakan juga: Abu Kharijah.

6 - Orang yang dikenali melalui panggilannya tetapi berbeza pada namanya seperti Abu Basrah Al-Ghifari dimana nama beliau ialah: Humail dengan huruf (Ha') yang berbaris hadapan dan namanya juga ialah Bajil dengan huruf (Jim) yang berbaris atas.

7 - Orang yang berbeza pada nama dan berbeza juga pada panggilannya seperti Safinah budak suruhan Rasulullah s.a.w yang dikatakan namanya ialah Umair dan dikatakan juga namanya ialah Soleh, dan ada juga yang mengatakan namanya ialah Mahran, manakala panggilannya pula ialah Abu Abdul Rahman dan dikatakan juga panggilannya ialah Abu Al-Bakhtari.

8 - Orang yang dikenali melalui nama dan panggilannya dimana tidak ada perbezaan di antara keduanya seperti Abu Abdullah Malik bin Anas, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafie dan Abu Hanifah An-Nu'man.

9 - Orang yang masyhur dengan panggilannya serta diketahui namanya seperti Abu Idris Al-Khaulani Aa'izillah bin Abdullah

Faedahnya:

Untuk mengetahui nama-nama yang mempunyai panggilan yang lain agar seorang rawi itu tidak dianggap dua orang di sana terdapat jenis lain yang bertentangan dengan jenis ini, apa yang dimaksudkan dengannya ialah mengetahui panggilan mereka yang masyhur dengan nama mereka dan menjadikannya satu bahagian dari bahagian-bahagiannya.

9 - Gelaran:

Pengertiannya:

الألقاب ialah perkataan jamak dari kalimah: لقب yaitu gelaran yang disifatkan kepada seseorang sama ada puji atau pun keji dan yang dimaksudkan dengannya ialah untuk mengetahui gelaran perawi supaya tidak disangkakan sebagai nama yang ramai dan supaya orang yang meletakkan namanya pada satu tempat manakala di tempat yang lain pula dimasukkan dengan gelarannya, dan ini tidaklah dianggap sebagai dua orang yang berlainan, sebagaimana yang telah disepakati oleh pengarang, dan ianya terbahagi kepada dua bahagian.

Pertama: Gelaran yang harus diperkenalkanya yaitu gelaran yang tidak ditegahkannya.

Kedua:

Gelaran yang tidak harus diperkenalkannya tetapi ia bukanlah gelaran yang ditegah dan disini adalah beberapa contoh yang terpilih di antaranya ialah kata-kata Al-Hafiz Abdul Ghani bin Said Al-Masri Dua orang lelaki yang mulia digelarkan dengan gelaran yang buruk:

Sesat: Gelaran kepada Muawiah bin Abdul Karim. Beliau tersesat di jalan Kota Mekah.

Lemah: Digelarkan kepada Abdullah bin Muhammad dimana beliau adalah seorang yang lemah tubuhnya.

Dikatakan juga, beliau digelarkan dengan demikian kerana terlalu halus dan terperinci didalam penjagaan.

Rosak: Gelaran kepada Muhammad bin Al-Fadl Abu Nu'man dimana beliau tidak bersifat demikian.

Petir: Gelaran kepada Muhammad bin Abdul Rahim Abu Yahya, beliau digelarkan dengan demikian kerana terlalu perihatin dalam penjagaannya.

Faedahnya:

Untuk membezakan antara gelaran dengan nama supaya tidak berlaku kesamaran dan tidak disangkakan bahawa kedua-duanya adalah dua nama.


10 - Dinisbahkan kepada selain daripada ayah mereka:

Yang dimaksudkan dengannya ialah: Untuk mengetahui siapakah di kalangan perawi yang dinisbahkan kepada selain dari ayah mereka.

Bahagiannya:

Orang yang dinisbahkan kepada selain daripada ayah mereka terbahagi kepada empat bahagian:

1 - Orang yang dinisbahkan kepada ibu mereka seperti Muaz, Mauz dan Wauz (atau Auf anak-anak Ufara' binti Abid bin Tha'labah dimana bapanya ialah Al-Haris bin Rifaah bin Al-Harith dari bani An-Najjar, di antara mereka juga ialah Bilal bin Hamamah, tukang azan sahabat Rasulullah s.a.w) bapanya ialah Rabah, diantara mereka juga ialah Sahl, Suhail dan Safuan anak-anak Baida' bapanya ialah Wahab bin Rabi'ah bin Amru bin Amir Al-Qursyi Al-Fahri dan selain daripada mereka itu.

2 - Dinisbahkan kepada nenek-nenekd mereka seperti Yu'la bin Munyah, dimana beliau adalah dari kalangan sahabat yang masyhur dan Munyah ialah ibu kepada bapanya.

3 - Orang yang dinisbahkan kepada datuk mereka seperti Abi Ubaidah bin Al-Jarah, beliau ialah Amir bin Abdullah bin Al-Jarah, dan juga Majma' bin Jariah, dimana beliau ialah Majma' bin Yazid bin Jariah.

4 - Orang yang dinisbahkan kepada selain daripada bapa mereka kerana sebab-sebab tertyentu, seperti Miqdad bin Amru bin Thaalabah Al-Kandi, yang dinamakan dengan Ibnu Aswad kerana beliau berada di Hajarul Aswad bin Abdu Yaghuth lalu dijadikan anak angkatnya.

Faedahnya:

Untuk menolak sangkaan terhadap berbilangnya Nasab perawi Hadis kepada bapa-bapa mereka.

Al-Mutasyabih

Al-Mutasyabih
Nama kitab: Terjemah Musthalah Hadits (Mustholah Hadis)
Judul kitab asal: Musthalah Al-Hadits (Al-Hadith)
Penulis:
Penerjemah:
Bidang studi: Ilmu Hadits / MUSTHOLAH HADITS

Daftar Isi Kitab

3 - Al-Mutasyaabih:

Pengenalannya pada bahasa:
المتشابو adalah اسم فاعل dari ( التشابو ) bererti التماثل kesamaran manakala maksudnya di sini ialah المُلْتَبِس ertinya Hadis
yang kesamaran.

Dari sudut istilah:

Terdapat persamaan nama perawi tetapi berbeza pada nama bapa dalam bentuk lafaz dan tidak berlaku dalam bentuk tulisannya atau sebaliknya.

Gambarannya:

Ia mempunyai dua gambaran:

1- Persamaan pada nama perawi dan berbeza pada nama bapa seperti Musa bin Ali. Semuanya dilafazkan secara baris di atas pada huruf (Ain) kecuali Musa bin Ula bin Rabah yang dilafazkan dengan baris hadapan pada huruf (Ain) dan di antara mereka ada juga yang melafazkan secara baris di atas.

2- Tidak ada persamaan pada nama perawi tetapi mempunyai persamaan pada nama bapa. Sebagai contoh Suraij bin Nu'man yang dilafazkan dengan huruf (Sin) dan huruf (Jim). Datuknya bernama Marwan Al-Lu'luai Al-Baghdadi dimana Imam Bukhari telah meriwayatkan Hadis daripadanya. Begitu juga dengan perawi yang bernama Syuraih bin Nu'man yang dilafazkan dengan huruf (Syin) dan diakhiri dengan huruf (Ha'). Beliau adalah dari kalangan taabi'ee, beliau adalah termasuk dari kalangan Sunan Arba'ah Hadis Wahid yang diriwayatkan daripada Saidina Ali bin Abu Talib dimana kedua-duanya masih kecil.

Faedahnya:

Untuk menjaga nama-nama perawi, mengelakkannya daripada berlaku kesamaran dan ragu-ragu serta berlaku kesalahan.

4 - Al-Mubham:

Pengertiannya secara bahasa:

اسم مفعول dari الإبهام ertinya tidak jelas lawannya الإيضاح ertinya jelas.

Pengertiannya dari sudut istilah:

Perawi yang tidak menjelaskan namanya pada matan ataupun sanad, samada dari kalangan lelaki atau perempuan.

Bahagiannya:

Mubham terbahagi kepada empat bahagian yaitu:

1 - Mubham berlaku terhadap lelaki atau perempuan, pada dua orang lelaki atau dua orang perempuan atau terhadap beberapa orang lelaki dan beberapa orang wanita. Ini merupakan bahagian yang paling rumit dan bahagian Mubham yang paling kuat seperti Hadis Ibnu Abbas sesungguhnya seorang lelaki telah berkata: Wahai Rasulullah! Adakah Haji diwajibkan pada setiap tahun؟ Lelaki yang bertanya itu ialah Al-Aqra' bin Habis.

Begitu juga dengan Hadis seorang perempuan yang bertanya tentang bersuci dari Haid, maka Rasulullah s.a.w menjawab kepadanya: (Ambillah secebis kain) beliau ialah Asma' binti Yazid bin As-Sakan manakala dalam riwayat Muslim pula beliau ialah Asma' binti Syakal.

2 - Berlakunya Mubham diantara anak lelaki dan anak perempuan atau pun berlaku Mubham diantara saudara lelaki dan saudara perempuan atau berlakunya Mubham di antara anak saudara dari pihak lelaki atau anak saudara dari pihak perempuan, seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiah dalam masalah mandi anak perempuan Nabi s.a.w dengan air dan bidara, beliau ialah Zainab r.a.

3 - Berlaku juga Mubham di antara bapa saudara dan ibu saudara dari pihak ayah, bapa saudara dan ibu saudara dari pihak ibu, berlakunya Mubham di antara ayah, ibu atau pun datuk, nenek dan sebagainya seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij daripada bapa saudaranya tentang memberi dan menerima riwayat.

Beliau ialah Zuhair bin Rafi' bin Zuhair bin Al-Haris. Begitu juga seperti ibu saudara Jabir yang telah menangisi kematian ayahnya ketika terbunuh dalam peperangan Uhud sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Sahih. Beliau ialah Fatimah binti Amru bin Haram sebagaimana yang terdapat di dalam Musnad At-Tayalisi.

4 - Berlaku juga Mubham di antara suami atau isteri dan di antara hamba atau ibu bagi anak tuannya seperti Subai'ah Al-Aslamiah yang telah melahirkan anak beberapa malam selepas kematian suaminya sebagaimana yang terdapat di dalam Hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau ialah Saad bin Khaulah, di antaranya juga ialah isteri Abdul Rahman bin Az-Zubir dimana beliau adalah bekas isteri Rifa'ah Al-Qurzi yang telah diceraikannya. Namanya ialah: Tamimah binti Wahab secara baris di atas pada huruf (Ta') dan dikatakan juga namanya Tumimah dengan baris hadapan pada huruf (Ta') dan dikatakan juga namanya ialah Suhaimah.

Di antara Mubham yang tidak nyata sebutannya tetapi ianya boleh difahami dari bentuk percakapan sebagaimana kata-kata Imam Bukhari: (Muaz berkata: Duduklah bersama kami seketika untuk menambahkan iman) ada pun orang yang berkata kepadanya ialah Mutwi' beliau ialah Al-Aswad bin Hilal. Mubham itu diketahui dengan riwayat yang disebutkan namanya pada sesetengah riwayat yang lain dan ini adalah satu perkara yang nyata dan ramai dari kalangan mereka telah diriwayatkan Hadis-hadisnya oleh pencari Hadis. Kadang-kadang mereka mengambil dan menjadikan dalil dengan riwayat daripada Hadis-hadis yang lain secara menisbahkan perawi yang Mubham di dalam riwayatnya. Al-Iraqi telah berkata: Dia mempunyai pandangan untuk mengharuskan apa yang berlaku itu dengan dua perkara.

Faedahnya:

1 - Supaya dapat mengetahui Mubham pada sanad Hadis untuk menghukumkan samada Hadis tersebut Sahih atau pun Dhaif.

2 - Supaya dapat mengetahui Mubham pada matan Hadis untuk mengetahui orang yang menceritakan Hadis, khususnya apabila terdapat pada Hadis yang menceritakan tentangnya.

5 - Al-Wuhdan:

Pengertiannya dari sudut bahasa: Al-Wuhdan kata jamak dari perkataan wahid.

Pengertiannya dari sudut istilah:

Hanya seorang sahaja yang meriwayatkan Hadis daripada mereka.

Contohnya: Dari kalangan sahabat: Wahab bin Khimbash, Aamir bin Syahr, Urwah bin Madris Muhammad bin Saifi. Hadis daripada mereka ini hanya diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi tetapi terdapat perselisihan pada Aamir, ada yang mengatakan bahawa: Ibnu Abbas telah meriwayatkan ceritanya yang memperkatakan tentang Saif bin Umar dalam peperangan Riddah yaitu (peperangan memerangi orang-orang yang murtad). Begitu juga terdapat perselisihan pada Urwah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Mazzi bahawa sepupunya yang bernama Hamid At-Taa'iy telah meriwayatkan Hadis daripadanya. Hanya Qais bin Abi Hazim seorang sahaja yang meriwayatkan Hadis daripada bapanya, daripada Dukain, daripada As-Sunabih bin Al-Aa'sar dan daripada Mirdas bin Malik Al-Aslamiy tetapi terdapat perselisihan padanya tentang periwayat daripada As-Sanabih sebagaimana Al-Iraqi telah berkata bahawa: Al-Haris bin Wahab juga telah meriwayatkan Hadis daripada As-Sanabih.

Di antara para sahabat yang Hadisnya hanya diriwayatkan oleh anaknya sahaja ialah: Musayyib bin Hazin Al-Qurasyiyyi bapa kepada Said, Muawiah bin Haidah bapa kepada Hakim, Qurah bin Iyas bapa kepada Muawiyah dan Abu Laila Al-Ansari bapa Abdul Rahman.

Manakala dari kalangan taabi'een pula ialah: Abu Al-Usyara'. Hadisnya hanya diriwayatkan oleh Hamad bin Salamah. Hadis daripada Naif pula hanya diriwayatkan oleh Az-Zuhuri dan hanya beliau seorang sahaja yang meriwayatkan Hadis daripada dua puluh orang Taabi'een yang lain. Di antara mereka sebagaimana yang disebutkan ialah Al-Hakim Muhammad bin Abi Sufian bin Harithah As-Saqafi dan Amru bin Abi Sufian bin Al-Ala' As-Saqafi.

Faedahnya:

Untuk mengetahui orang yang tidak dikenali apabila mereka bukan dari kalangan sahabat, maka riwayatnya tidak akan diterima.

Terdapat juga dua orang perawi yang meriwayatkan Hadis dari seseorang dimana jarak kematian di antara keduanya adalah terlalu jauh sebagai contoh Hadis daripada Muhammad bin Ishak As-Siraj telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Khafaf. Jarak kematian di antara keduanya ialah selama seratus tiga puluh tujuh tahun atau lebih. Faedahnya ialah untuk mencapai kemanisan pada ketinggian isnad di dalam hati dan supaya tidak terdapat keraguan bahawa adanya sesuatu yang terjatuh daripada isnad.

10/20/2019

Terjemah Bidayatul Hidayah Al Ghazali

Terjemah Bidayatul Hidayah Al Ghazali
Nama kitab: Terjemah kitab Bidayatul Hidayah (Bidayah Al-Hidayah)
Judul kitab asal: بداية الهداية للإمام الغزالي
Penulis: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Thusi (أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي)
Lahir: 1058 M / 450 H
Asal: Tous, Iran
Wafat: 19 Desember 1111 Masehi (usia 53) atau tahun 505 Hijriah
Bidang studi: Tasawuf

Daftar Isi

TERJEMAH KITAB BIDAYATUL HIDAYAH

Download:

- Terjemah Bidayatul Hidayah (pdf)
- Versi Arab (pdf)
- Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Bidayah Al Hidayah (Arab) (pdf)


I. Risalah Nasihat

Mukadimah

Aku mendengar dari orang yang kupercaya tentang sejarah perjalanan hidup Syaikh al-Imam az-Zahid. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik pada beliau dan memeliharanya dalam menjalankan risalah agamaNya. Sejarah perjalanan hidup beliau memperkuat keinginanku untuk menjadi saudaranya di jalan Allah Swt. karena mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya yang saling mencinta.

Persaudaraan tidak harus dengan bertemu muka dan berdekatan secara fisik, tapi yang dibutuhkan adalah adanya kedekatan hati dan perkenalan jiwa. Jiwa-jiwa merupakan para prajurit yang tunduk; jika telah saling mengenal, jiwa-jiwa itu pun jinak dan menyatu. Oleh karenanya, aku ikatkan tali persaudaraan dengannya di jalan Allah Swt.. Selain itu, aku harap beliau tidak mengabaikanku dalam doa-doanya ketika sedang berkhalwat serta semoga beliau memintakan kepada Allah agar diperlihatkan kepadaku bahwa yang benar itu benar dan aku diberi kemampuan untuk mengikutinya, dan yang salah itu salah serta aku diberi kemampuan untuk menghindarinya. Kemudian aku dengar beliau memintaku untuk memberikan keterangan berisi petuah dan nasihat serta uraian singkat seputar landasan-landasan akidah yang wajib diyakini oleh seorang mukalaf.

Menasihati Diri

Berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab, nasihat seperti zakat. Nisab-nya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Siapa yang tak sampai pada nisab, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat? Orang yang tak memiliki cahaya tak mungkin dijadikan alat penerang oleh yang lain. Bagaimana bayangan akan lurus bila kayunya bengkok? Allah Swt. mewahyukan kepada Isa bin Maryam, “Nasihatilah dirimu! Jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasihatilah orang-orang. Jika tidak, malulah kepada-Ku.” Nabi kita saw bersabda, “Aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat: yang berbicara dan yang diam.”

Pemberi nasihat yang berbicara adalah Alquran, sedangkan yang diam adalah kematian. Keduanya sudah cukup bagi mereka yang mau mengambil nasihat. Siapa yang tak mau mengambil nasihat dan keduanya, bagaimana ia akan menasihati orang lain? Aku telah menasihati diriku dengan keduanya. Lalu aku pun membenarkan dan menerimanya dengan ucapan dan akal, tapi tidak dalam kenyataan dan perbuatan. Aku berkata pada diri ini, “Apakah engkau percaya bahwa Alquran merupakan pemberi nasihat yang berbicara dan juru nasihat yang benar, serta merupakan kalam Allah yang diturunkan tanpa ada kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya?” Ia menjawab, “Benar.” Allah Swt. berfirman, “Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepadanya balasan amal perbuatan mereka di dunia dan mereka di dunia ini tak akan dirugikan. Mereka itulah yang tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Dan gugurlah semua amal perbuatan mereka serta batallah apa yang mereka kerjakan” (Q.S. Hud: 15-16).

Allah Swt. menjanjikan neraka bagimu karena engkau menginginkan dunia. Segala sesuatu yang tak menyertaimu setelah mati, adalah termasuk dunia. Apakah engkau telah membersihkan diri dan keinginan dan cinta pada dunia? Seandainya ada seorang dokter Nasrani yang memastikan bahwa engkau akan mati atau sakit jika memenuhi nafsu syahwat yang paling menggiurkan, niscaya engkau akan takut dan menghindarinya. Apakah dokter Nasrani itu lebih engkau percayai ketimbang Allah Swt.? Jika itu terjadi, betapa kufurnya engkau! Atau apakah menurutmu penyakit itu lebih hebat dibandingkan neraka? Jika demikian, betapa bodohnya engkau ini! Engkau membenarkan tapi tak mau mengambil pelajaran. Bahkan engkau terus saja condong kepada dunia. Lalu aku datangi diriku dan kuberikan padanya juru nasihat yang diam (kematian). Kukatakan, “Pemberi nasihat yang berbicara (Alquran) telah memberitahukan tentang pemberi nasihat yang diam (kematian), yakni ketika Allah berfirman, ‘Sesungguhnya kematian yang kalian hindari akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam gaib. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian kerjakan’ (Q.S. al-Jumuah: 8).” Kukatakan padanya, “Engkau telah condong pada dunia. Tidakkah engkau percaya bahwa kematian pasti akan mendatangimu? Kematian tersebut akan memutuskan semua yang kau punyai dan akan merampas semua yang kau senangi. Setiap sesuatu yang akan datang adalah sangat dekat, sedangkan yang jauh adalah yang tidak pernah datang. Allah Swt. berfirman, ‘Bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kenikmatan pada mereka selama beberapa tahun? Kemudian datang pada mereka siksa yang telah dijanjikan untuk mereka? Tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka nikmati itu.’ (Q.S. asySyuara: 205-206).”

Jiwa yang merdeka dan bijaksana akan keluar dari dunia sebelum ia dikeluarkan darinya. Sementara jiwa yang lawwamah (sering mencela) akan terus memegang dunia sampai ia keluar dari dunia dalam keadaan rugi, menyesal, dan sedih. Lantas ia berkata, “Engkau benar.” Itu hanya ucapan belaka tapi tidak diwujudkan. Karena, ia tak mau berusaha sama sekali dalam membekali diri untuk akhirat sebagaimana ia merancang dunianya. Ia juga tak mau berusaha mencari rida Allah Swt. sebagaimana ia mencari rida dunia. Bahkan, tidak sebagaimana ia mencari rida manusia. Ia tak pernah malu kepada Allah sebagaimana ia malu kepada seorang manusia. Ia tak mengumpulkan persiapan untuk negeri akhirat sebagaimana ia menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi musim kemarau. Ia begitu gelisah ketika berada di awal musim dingin manakala belum selesai mengumpulkan perlengkapan yang ia butuhkan untuknya, padahal kematian barangkali akan menjemputnya sebelum musim dingin itu tiba. Kukatakan padanya, “Bukankah engkau bersiap-siap menghadapi musim kemarau sesuai dengan lama waktunya lalu engkau membuat perlengkapan musim kemarau sesuai dengan kadar ketahanan-mu menghadapi panas?” Ia menjawab: “Benar.” “Kalau begitu”, kataku, “Bermaksiatlah kepada Allah sesuai dengan kadar ketahananmu menghadapi neraka dan bersiap-siaplah untuk akhirat sesuai dengan kadar lamamu tinggal di sana.” Ia menjawab, “Ini merupakan kewajiban yang tak mungkin diabaikan kecuali oleh seorang yang dungu.” Ia terus dengan tabiatnya itu. Aku seperti yang disebutkan oleh para ahli hikmat, “Ada segolongan manusia yang separuh dirinya telah mati dan separuhnya lagi tak tercegah.”

Aku termasuk di antara mereka. Ketika aku melihat diriku keras kepala dengan perbuatan yang melampaui batas tanpa mau mengambil manfaat dari nasihat kematian dan Alquran, maka yang paling utama harus dilakukan adalah mencari sebabnya disertai pengakuan yang tulus. Hal itu merupakan sesuatu yang menakjubkan. Aku terus-menerus mencari hingga aku menemukan sebabnya. Ternyata aku terlalu tenang. Oleh karena itu berhati-hatilah darinya. Itulah penyakit kronis dan sebab utama yang membuat manusia tertipu dan lupa.Yaitu, keyakinan bahwa maut masih lama. Seandainya ada orang jujur yang memberikan kabar pada seseorang di siang hari bahwa ia akan mati pada malam nanti atau ia akan mati seminggu atau sebulan lagi, niscaya ia akan istikamah berada di jalan yang lurus dan pastilah ia meninggalkan segala sesuatu yang ia anggap akan menipunya dan tidak mengarah pada Allah SWT.

Jelaslah bahwa siapa yang memasuki waktu pagi sedang ia berharap bisa mendapati waktu sore, atau sebaliknya siapa yang berada di waktu sore lalu berharap bisa mendapati waktu pagi, maka sebenarnya ia lemah dan menunda-nunda amalnya. Ia hanya bisa berjalan dengan tidak berdaya. Karena itu, aku nasihati orang itu dan diriku juga dengan nasihat yang diberikan Rasullah saw ketika beliau bersabda,”Salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah (dengan dunia).” Beliau telah diberi kemampuan berbicara dengan ucapan yang singkat, padat, dan tegas. Itulah nasihat yang berguna.

Siapa yang menyadari dalam setiap salatnya bahwa salat yang ia kerjakan merupakan salat terakhir, maka hatinya akan khusyuk dan dengan mudah ia bisa mempersiapkan diri sesudahnya. Tapi, siapa yang tak bisa melakukan hal itu, ia senantiasa akan lalai, tertipu, dan selalu menunda-nunda hingga kematian tiba. Hingga, pada akhirnya ia menyesal karena waktu telah tiada.

Aku harap ia memohonkan kepada Allah agar aku diberi kedudukan tersebut karena aku ingin meraihnyg tapi tak mampu. Aku juga mewasiatkan padanya agar hanya rida dengannya dan berhati-hati terhadap berbagai tipuan yang ada. Tipuan jiwa hanya bisa diketahui oleh mereka yang cendekia.

Akidah Seorang Mukmin

Kemudian, seorang mukalaf minimal harus meyakini tafsiran dari kata-kata “tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah.” Jika ia membenarkan Rasul saw., maka ia juga harus membenarkan beliau dalam hal sifat-sifat Allah Swt. Dia Zat Yang Maha hidup, Berkuasa, Mengetahui, Berbicara, dan Berkehendak Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat. Namun, ia tak harus meneliti hakikat sifat-sifat Allah tersebut serta tak harus mengetahui apakah kalam dan ilmu Allah bersifat qadim atau baru. Bahkan, tak jadi masalah walaupun hal RI tak pernah terlintas dalam benaknya sampai ia matt da lam keadaan mukmin. Ia tak wajib mempelajari dalil dalil yang dikemukakan oleh para ahli kalam. Selama hatinya meyakini al-Haq, walaupun dengan iman yang tak disertai dalil dan argumen, ia sudah merupakan mukmin. Rasulullah saw. tidak membebani lebih dari itu.

Begitulah keyakinan global yang dimiliki oleh bangsa Arab dan masyarakat awam, kecuali mereka yan berada di negeri-negeri dimana masalah-masalah tentang qadim dan barunya kalam Allah, serta istiwa dan nuzul Allah, ramai diperdebatkan. Jika hatinya tak terlibat dengan hal itu dan hanya sibuk dengan ibadah dan amal salehnya, maka tak ada beban apa pun baginya. Namun, jika ia juga memikirkan hal itu, maka minimal ia harus mengakui keyakinan orang-orang salaf yang mengatakan bahwa Alquran itu qadim, bahwa Alquran adalah kalam Allah, bukan makhluk, bahwa istiwa Allah adalah benar, bahwa menanyakan tentangnya adalah bidah, dan bahwa bagaimana cara istiwa itu tidak diketahui. Ia cukup beriman dengan apa yang dikatakan syariat secara global tanpa mencari-cari hakikat dan caranya. Jika hal itu masih tidak berguna juga, dimana hatinya masih bimbang dan ragu, jika memungkinkan, hendaknya keraguan tersebut dihilangkan dengan penjelasan yang mudah dipahami walaupun tidak kuat dan tidak memuaskan bagi para ahli kalam. Itu sudah cukup dan tak perlu pembuktian dalil. Namun, lebih baik lagi kalau kerisauannya itu bisa dihilangkan dengan dalil yang sebenarnya. Sebab, dalil tidak sempurna kecuali dengan memahami pertanyaan dan jawabannya. Bila sesuatu yang samar itu disebutkan, hatinya akan ingkar dan pemahamannya tak mampu menangkap jawabannya. Sebab, sementara kesamaran tersebut tampak jelas, jawabannya pelik dan membingungkan sehingga sukar dipahami akal. Oleh karena itu, orang-orang salaf tak mau mengkaji dan membahas masalah ilmu kalam. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat awam yang lemah.

Adapun orang-orang yang sibuk memahami berbagai hakikat, mereka memiliki telaga yang sangat membingungkan. Tidak membicarakan masalah ilmu kalam kepada orang awam adalah seperti melarang anak kecil mendekati pinggir sungai karena takut tenggelam. Sedangkan orang-orang tertentu diperbolehkan karena mereka mahir dalam berenang. Hanya saja, ini merupakan tempat yang bisa membuat orang lupa diri dan membuat kaki tergelincir, dimana, orang yang akalnya lemah merasa akalnya sempurna. Ia mengira dirinya bisa mengetahui segala sesuatu dan dirinya termasuk orang hebat. Bisa jadi, mereka berenang dan tenggelam dalam lautan tanpa ia sadari. Hanya segelintir orang saja dari mereka yang menempuh jalan para salaf dalam mengimani para rasul serta dalam membenarkan apa yang diturunkan Allah Swt. dan apa yang diberitakan Rasul-Nya dimana mereka tak mencari-cari dalil dan argumen. Melainkan, mereka sibuk dengan ketakwaan.

Demikianlah, ketika Nabi saw. melihat para sahabatnya sibuk berdebat, beliau marah hingga memerah kedua pipi beliau dan berkata, “Apakah kalian diperintahkan untuk ini. Kalian mengumpamakan sebagian isi Kitabullah dengan yang lain. Perhatikan! apa yang Allah perintahkan pada kalian kerjakanlah, sedangkan yang dilarang kalian tinggalkan.” Ini merupakan peringatan terhadap manhaj yang benar. Lengkapnya, hal itu kami jelaskan dalam kitab Qawa’id al-Aqaa’id.[alkhoirot.org]

Terjemah Kitab At Tahzhib Syarah Taqrib

Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib
Nama kitab: Terjemah Al-Tahzhib (Tahdzib) Syarah Matan Taqrib
Nama lain: Terjemah At-Tahzhib Dalil Al-Quran dan Hadits dari Matan Taqrib
Judul kitab asal: Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib
Nama kitab asal: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Penulis: Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi Al-Syafi'i
Bidang studi: Dalil Quran dan Hadits fiqih madzhab Syafi'i dalam Kitab Matan Taqrib karya Abu Syujak
Kitab ِAl-Tahdzib ini berisi dalil-dalil Quran, hadits dan ijtihad ulama fiqih madzhab Syafi'i dalam kitab Matan Taqrib.

Daftar Isi

Download (pdf):

- Terjemah Matan Taqrib
- Terjemah Fathul Qorib
- Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib


Muqaddimah Al Tahdzib
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، القائل في كتابه: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " [التوبة: 122] والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، القائل فيما أوتي من جوامع الكلم: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقهْهُ في الديَنِ) متفق عليه. وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان، ففقه في دين الله عز وجل، فعلم وعلَّم. وبعد: فإن كتاب (متن الغاية والتقريب) من خير كتب الفقه الشافعي، شكلاً ومضموناً، فهو على صغر حجمه قد اشتمل على جميع أبواب الفقه ومعظم أحكامه ومسائله في العبادات والمعاملات وغيرها، مع سهولة العبارة وجمال اللفظ وحسن التركيب إلى جانب ما امتاز به من تقسيمات موضوعية، تسهل على المتفقه في دين الله تعالى إدراكه واستحضاره. ويمتاز هذا الكتاب بما كتب الله تعالى له من قبول، فتجد طلاب العلم والعلماء، قديماً وحديثاً، مقبلين عليه درساً وتعليماً، وفهماً وحفظاً، وإيضاحاً وشرحاً. ولما كان هذا المختصر قاصراً كل ذكر الأحكام الفقهية دون التعرض لأدلتها، وطلاب العلم اليوم تهفو نفوسهم إلى أخذ الحكم الشرعي مؤيداً بدليله، رغبت أن أخدم دين الله عز وجل، وأقدم للشباب المسلم المثقف، وكل فقيه ومتفقه، هذا الكتاب الذي أحبه الجميع وألفوه، مزيناً بالأدلة التي تجعلهم على بصيرة في دينهم، وتزيدهم يقيناً في شريعتهم، وتثبتاً في عقيدتهم، واطمئناناً في عباداتهم، واستقامة في تصرفاتهم ومعاملاتهم.

وكان فضل الله تعالى عليَّ كبيراً، إذ وفقني إلى هذا العمل، بعد أن استشرت فيه أفاضل أساتذتي في الفقه خاصة، وفي علوم الشريعة عامة، فسُرواً له ورغبوا به وشجعوا عليه. وكان عملي مقتصراً على ذكر الأدلة النقلية، من كتاب وسنَّة وآثار للصحابة وقلما أتعرض للتعليلات العقلية والاستدلالات القياسية، وإن ذكرت شيئاً منها أحياناً. والتزمت غالبآ الأدلة التي ذكرت في كتب المذهب، إلا إذا وجدت دليلاّ أقوى وأوضح، عدلت إليه وذكرته.

وأخذت نفسي أن أرجع في هذه الأدلة إلى مراجعها الأصلية، ما أمكن ذلك وخاصة كتب الحديث لآخذ النص منها، وأثبت رقم الحديث المتسلسل إن وجد، أو الصفحة والجزء المثبت فيهما الحديث، وقلما أعتمد على مصدر آخر في تخريج الحديث، وأما الآيات فأذكر رقمها والسورة الموجودة فيها. ثم أذيل النص المستدل به بشرح غريب ألفاظه، بحيث يسهل فهمه ويستبين وجه الاستدلال به. هذا وربما تعرضت أحياناً لشرح بعض ألفاظ المتن أو ذكر بعض التعاريف إن احتاج الأمر، ولم ألتزم ذلك دائماً، لأني لم أقصد شرح الكتاب، لوفرة الشروح له. إن وجدت قولاّ ضعيفاً في المتن بينت ما هو الأصح والأقوى مسترشداً بكتب المذهب المعتمدة، وربما أشرت إلى المرجع، وقد لا أشير. ولم يفتني أن أضيف أحياناً بعض الأحكام، أو أذكر بعض الفوائد، رغبة في إتمام النفع ورجاء أن يجزل الله تعالى المثوبة والأجر. وأبقيت الأصل على حاله في أعالي الصفحات، وجعلت عملي حواشي ذات أرقام أسافلها، وسميته: (التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب) مشيراً إلى أن الأدلة خيوط ذهبية تنتظم الأحكام الشرعية وتوشحها. والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه، ويقبله صدقة جارية لي ولوا لدَيَّ ولمن له حق عليَّ، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. مصطفى ديب البغا ليلة الأحد: 21 محرم سنة 1398 هـ 1 كانون ثاني سنة 1978 م


Segala puji bagi Allah yang Maha Essa. Allah berfirman dalam kitab-Nya: Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan persang, menagapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan dari mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? (at Taubah: 122).

Sholawat dan salam terlimpah kepada orang yang tiada Nabi sesudahnya (Muhammad saw.) yang bersabda: Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, niscaya akan diberikan faqih (kefahaman) dalam hal agama. Muttafaq alaihi (disepakati oleh al Bukhary dan Muslim).

Dan semoga terlimpah kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun mereka yang mengikuti dengan baik. Maka akan diverikan kefahaman dalam soal agama oleh Allah, maka dia akan mengerti dan mengajarkannya. Waba’du (selanjutnya): Sesungguhnya kitab Matni al Ghoyah wat Taqriib adalah diantara kitab fiqih as Syafi’ie yang baik penampilan maupun isi kandungannya, dalam ukuran kecil sungguh mengandung seluruh bab tentang fiqih yang penting hukumnya dan permasalahannya dalam peribadatan, mu’amalat (kehidupan sehari-hari) dan lain-lain. Serta menggunakan gaya bahasa yang mudah, serta susunan kalimat serta tata bahasa yang baik, sangat istimewa dalam hal pembagian topik-topiknya. Memudahkan bagi orang yang berusaha memahami agama Allah (tafaqquh fiddiin) untuk menguasai serta mengungkapkannya kembali.

Keistimewaan kitab ini, mendapatkan sambutan yang luas, karena anda akan mendapati pertemuan antara pencari ilmu dan ulama’, baik ulama’ kuno maupun modern, mereka terangsang untuk menelaah, mempelajari, memahami, menguasai, menjelaskan dan mensyarahnya (meperluas pembahasan).

Ketika ikhtisar yang ringkas ini mengedepankan hukum fiqih tanpa adanya pertentangan pada dalil-dalinya (dasar hukumnya), dan pencari ilmu zaman ini jiwanya kering dari pengambilan hukum syara’ yang diperkuat dengan dalil-dalinya. Dan saya berharap untuk menjadi pelayan Agama Allah untuk memajukan pemuda-pemuda muslim yang berbudaya tinggi.

Dan setiap seorang faqih berarti dia adalah menguasai ilmu fiqih. Kitab ini dicintai oleh banyak orang dilengkapi dengan dalil-dalil yang mampu membuat mereka terbuka mata hatinya terhadap agama mereka, menambah yakin terhadap kebenaran syari’at mereka, memperkuat aqidah mereka, membuat tumakninah (tenang) dalam ibadah mereka, istiqomah (tekun) untuk menyebarluaskan serta mengamalkannya. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepadaku teramat besar, ketika Allah memberikan taufiq kepadaku untuk melakukan amal perbuatan ini, setelah saya bermusyawarah dengan para guru-guru saya yang mulya, di bidang fiqih khususnya dan syari’at Islam pada umumnya, dan mereka memberikan motivasi, dan memberikan harapan serta keberanian kepadaku untuk melakukannya.

Perbuatan saya terbatas pada memberikan dalil-dalil naqli (dalil dari al Qur’an atau as Sunnah), terambil dari kitab-kitab hadits, atsarus sahabat (perbuatan sahabat Nabi), sedikit sekali saya mengemukakan komentar berdasarkan akal atau qiyash (analogi), kecuali hanya sesekali waktu saja. Dan pada umumnya saya mengambil dalil-dalil dari kitab-kitab Madzhab, kecuali apabila saya mendapati dalil yang lebih kuat dan lebih jelas, maka saya menggantikan dengannya dan menjelaskannya.

Saya berusaha dalam diri saya, bahwa dalam pengambilan dalil-dalil mnerujuk kepada sumber-sumber yang aseli, selama memungkinkan dan khusus kitab-kitab hadits, untuk saya ambil ketentuan hukum dari padanya. Dan saya berusaha menuliskan nomor hadits yang bersilisilah apabila saya dapatkan, atau halaman serta juz di mana hadits tersbut terdapat. Jarang sekali saya berpegang kepada sumber yang lain dalam mentakhrij (memilih) hadits. Adapun ayat-ayat al Qur’an, maka saya jelaskan nomor serta nama suratnya, kemudian memperjelas ketentuan yang ada dalilnya dengan memberikan komentar terhadadap lafadh yang ghorib (asing), untuk mempermudah pemehamannya, serta memperjelas arah dari pada dalilil dimaksud.

Dalam hal ini kadang-kadang saya mengemukakan komentar terhadap lafadh dari matan (naskah), atau menjelaskan sebagian ta’rif (definisi/formula) apabila diperlukan, tetapi hal itu tidak secara terus menerus, oleh karena saya tidak bermaksud mensyarah (mengomentari) kitab ini, hanya sekedar untuk memperkaya pensyarahan. Apabila saya jumpai pendapat yang dloif (lemah) dalam matan ini, maka saya menjelaskan mana yang lebih shohih (benar dan lebih kuat berdasarkan petunjuk kitab Madzhab yang terkenal. Sesekali waktu saya juga mewmberikan isyarat kepada sumber sebagai rujukan

Saya menempatkan teks aselinya di lembaran bagian atas, dan menempatkan hasil pekerjaan saya dalam catatan kakai yang bernomor di halaman bagian bawah, dan saya namai dengan: At Tadzhiib fii adillati matni al Ghoyatuh wat Taqriib. Semoga Allah Ta’ala berkenan menjadikan amalanku ini ikhlas semata-mata kerena-Nya, dan diterima sebagai amal jariyah bagiku dan anak-anakku dan bagi siapa saja yang memiliki hubungan erat denganku, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan pantas untuk dikabulkan. Musthofa Diib al Baghoo. Malam Ahad: 21 Muharom 1398 H/ 1 Januari 1978

Muqaddimah Matan Taqrib
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى: أن أعمل مختصراً (1) في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز (2) ليقرب على المتعلم درسه، ويسهل على المبتدي حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال (3) فأجبته إلى ذلك طالباً للثواب راغباً إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. (1) هو ما قل لفظه وكثر معناه. (2) الاختصار: أن يسلك الطريق الأقرب للوصول الى الغرض، والايجاز قريب منه. قال في الصباح: وجُز اللفظ وجازة، فهو وجيز، أي قصير سريع الوصول الى الفهم. والغاية والنهاية متقاربتان، بمعنى: أقصى ما يمكن الوصول اليه. (3) جمع خصلة، والمراد المسائل الفقهية المحتاج إليها.


Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad saw. dan kepada seluruh keluarga beliau yang suci, dan kepada selururuh sahabat beliau.

Al Qodly Abu Syujak Ahmad bin al Husain bin Ahmad al Ashfahaany rohimahullaah Ta’alaa berkata: Sebagian teman-temanku semoga mereka dijaga oleh Allah Ta’alaa meminta kepadaku agar aku membuat ikhtisar tentang fiqih berdasarkan madzhab Imam As Syafi’ie rohimahullahu Ta’alaa waridlwaanuhu (semoga dirahmati dan diridloi oleh Allah Ta’alaa), dalam suatu ikhtisar yang singkat dan padat, untuk mempermudah bagi penuntut ilmu untuk mempelajarinya, dan untuk mempermudah bagi pemula untuk menghafalnya. Dan memperbanyak permasalahan yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Maka permintaan tersebut saya penuhi sekaligus untuk mengharapkan pahala, serta mengharapkan taufiq dari Allah untuk memncapai kebenaran, sesungguhnya Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dia Maha lemah lembut serta Maha mengetahui.

1. Mukhtashor adalah perkara yang sedikit kalimatnya tapi banyak maknanya.

2. Ikhtishar: melewati jalan terdekat untuk sampai pada tujuan. Ijaz itu dekat darinya. Dikatakan dalam Al-Shobah: mendekatkan kata yakni pendek dan cepat sampai pada pemahaman. Kata al ghayah dan al nihayah saling berdekatan maknanya dengan arti: paling tingginya hal yang mungkin dicapai padanya.

3. Khishal jamak dari khoshlah. Yang dimaksud adalah masalah fiqih yang dibutuhkan.

Nama-nama Perawi Hadits

Nama-nama Perawi Hadits

Daftar Isi Kitab

2. Nama-nama Perawi

1 - Al-Muttafik Dan Al-Muftarik:

Pengenalannya dari sudut bahasa:
المتَّفِق adalah اسم فاعل dari الاتفاق yaitu bersepakat manakala المفترِق adalah اسم فاعل dari الافتراق yaitu berselisih.
Dari sudut istilah:
Terdapat persamaan dari sudut nama perawi, nama bapa, gelaran dan keturunan mereka dari sudut lafaz, tulisan
serta berbeza perawinya.

Gambarannya:

Terdapat tujuh gambaran Al-Muttafik dan Al-Muftarik:

1- Persamaan dari sudut nama perawi dan nama bapa mereka seperti Khalil bin Ahmad. Ulama yang digelar dengan nama ini adalah seramai enam orang.

Pertama: Ulama Nahu yang terkenal yaitu Syeikh Sibawaih.
Kedua: Abu Basyar Al-Mazni Al-Basri.
Ketiga: Asbahani yang diriwayatkan daripada Ruh bin Ubadah.
Keempat: Abu Said As-Sajzi Al-Qadi Al-Hanafi.
Kelima: Abu Said Al-Basati yang Hadisnya diriwayatkan oleh Baihaqi.
Keenam: Abu Said Al-Basati Asy-Syafie yang membawa masuk ilmu ke Al-Andalus.

2- Persamaan dari sudut nama perawi, nama bapa dan datuk mereka atau lebih dari itu seperti Muhammad bin Yaakub bin Yusuf An-Naisaburi, kedua-duanya hidup dalam masa yang sama. Salah seorang daripadanya dikenali dengan nama Abi Al-Abbas Al-Asim dan yang keduanya dikenali dengan nama Abu Abdullah bin Al-Ahzam Asy-Syaibani Al-Hafiz.

3- Persamaan dari sudut gelaran perawi dan keturunan mereka seperti Abi Umran Al-Jauni. Peringkat ini terbahagi kepada dua bahagian:

Pertama: Abdul Malik bin Habib Al-Jauni dari kalangan taabi'ee.
Kedua: Musa bin Sahl bin Abdul Hamid Al-Basri dari kalangan orang yang terakhir.

4- Persamaan dari sudut nama perawi dan gelaran bapa mereka seperti Soleh bin Abi Soleh, mereka terdiri dari
empat orang:

Pertama: Maula At-Tawaamah dimana nama bapanya ialah Nabhan.

Kedua: Perawi yang bapanya bernama Abu Soleh Zakuan As-Siman.

Ketiga: As-Sadusi yang diriwayatkan daripada Ali dan Aisyah manakala Hadisnya pula diriwayatkan oleh Khallad bin Umar.

Keempat: Maula Amru bin Harith dan bapanya bernama Mahran.

5- Persamaan dari sudut nama perawi dan nama bapa serta keturunan mereka seperti Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, keduanya dalam peringkat yang berhampiran.

Pertama: Qadi yang masyhur yaitu Abu Abdullah yang Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Kedua: Abu Salamah beliau adalah dhaif dan datuknya bernama Ziad.

6- Persamaan perawi dari sudut nama sahaja atau dari sudut gelarannya sahaja. Disebut di dalam sanad tanpa menyebut nama bapanya atau nisbah yang dapat membezakannya. Bahagian ini dikenali dengan (Al-Muhmal) seperti Hamad kerana tidak diketahui samada beliau anak Zaid ataupun anak Salamah bahkan beliau diketahui melalui perawi yang meriwayatkan Hadis daripadanya.

Oleh yang demikian apabila disebut dengan nama (Abdullah) akan terdapat kesamaran. Jika disebut dari madinah maka beliau adalah Ibnu Umar, apabila disebut dari Mekah maka beliau adalah Ibnu Az-Zubir, apabila disebut dari Kufah maka beliau adalah Ibnu Mas'ud, apabila disebut dari Basrah maka beliau adalah Ibnu Abbas dan apabila disebut dari Khurasan maka beliau adalah Ibnu Al-Mubarak.

7- Persamaan perawi yang dinisbahkan dari sudut lafaz dan tidak mempunyai persamaan dari sudut yang dinisbahkan kepadanya seperti nama gelaran Hanafi yang dinisbahkan kepada Bani Hanifah atau kabilah dan dinisbahkan juga kepada Mazhab Hanafi.

Faedahnya:

1- Supaya perawi yang mempunyai persamaan pada nama tidak disangka seorang diri sedangkan mereka terdiri dari kumpulan yang ramai.

2- Untuk membezakan perawi yang mempunyai persamaan pada nama samada salah seorang daripadanya boleh dan seorang lagi adalah dhaif.

Untuk membezakan persamaan dengan mana-mana bahagian yang telah lalu melalui perawi yang meriwayatkan daripadanya, melalui perawi yang asal atau melalui keterangannya melalui cara yang lain. Sekiranya tidak dinyatakan tentang persamaan perawi sedangkan Hadis yang diriwayatkan adalah riwayat bersama maka ini adalah satu masalah yang rumit untuk dirujuk oleh orang yang biasa membuat sangkaan, pengkaji Hadis atau pun orang biasa. Oleh yang demikianlah Al-Khatib Al-Baghdadi telah menyusun sebuah kitab yaitu (Al-
Muttafik wal Muftarik).

2- Al-Mu'talaf dan Al-Mukhtalaf:

Pengenalannya dari sudut bahasa:

المؤتلف adalah اسم فاعل dari الائتلاف bererti الاجتماع yaitu berhimpun dan الاتفاق yaitu bersatu manakala المختلف pula ialah: اسم فاعل dari الاختلاف yaitu berbeza lawannya الاتفاق yaitu bersatu. Dari sudut istilah: Terdapat persamaan ejaan pada nama perawi, gelaran, panggilan dan keturunan mereka tetapi berbeza pada sebutannya. Persamaan dan perbezaan terlalu banyak dan kebanyakannya tidak terjaga dan penjagaannya ialah melalui hafalan secara terperinci malah perkara ini telah dimasukkan di bawah penjagaan orang yang banyak menyebutnya:

1- Pada umumnya perkataan atau nama Salam semuanya ditasydidkan pada huruf (Lam) kecuali pada nama lima orang yang berikut yaitu: Ayah Abdullah bin Salam berasal dari keturunan Israil dan dia merupakan seorang sahabat, Muhammad bin Salam bin Al-Faraj Al-Bikindi yang merupakan guru kepada Imam Al-Bukhari, Salam bin Muhammad bin Nahid Al-Muqaddasi yang dinamakan oleh At-Tabrani sebagai nama Salamah, datuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam dari kalangan Mu'tazilah Al-Jabaiah dan Salam bin Abi Al-Haqiq.

2- Apa yang dikhususkan oleh Kitab Sahih Bukhari dan Kitab Sahih Muslim sahaja ataupun kedua-duanya bersama dengan Kitab Muata' seperti perkataan (Yasar) semuanya didatangkan dengan perkataan muthanna yaitu (duaan) kemudian Muhmalah yaitu dengan tidak bertitik kecuali pada nama Muhammad bin Basysyar dengan muwahhadah dan mu'jamah. Sebagai contoh perkataan (Bisyru) semuanya didatangkan dengan kasri Al-Muwahhadah dan iskan Al-mu'jamah kecuali pada empat tempat sahaja didatangkan dengan Dommi (baris
hadapan) Al-Muwahhadah dan ahmal huruf (Sin). Mereka ialah Abdullah bin Busr dari kalangan sahabat, Busr bin Said, Busr bin Ubaidillah dan Busr bin Muhjan Ad-Dailami.

Lafaz Penyampaian Hadits

Lafaz Penyampaian Hadits
Daftar Isi Kitab

b. Lafaz Penyampaian

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk mengkhususkan sesetengah lafaz mengikut jalan-jalan pengambilan Hadis. Walau bagaimanapun sesetengah ulama Hadis seperti Imam Bukhari tidak mengikuti sighah (bentuk ayat) dan lafaz kerana kitab sahihnya dikarang sebelum ditentukan lafaz-lafaz pengambilan secara khusus.

Bentuk lafaz yang digunakan oleh Ahli Hadis untuk meriwayatkan Hadis dan faedahnya ialah:

1- Aku Telah Mendengar : سمعت

Ianya satu ibarat yang paling tinggi dari ibarat lain dan ia jelas pada pendengaran. Jarang sekali seseorang menggunakan lafaz: (Aku telah dengar) pada Hadis-hadis yang diijazahkan serta yang ditulis dan tidak juga pada Hadis Tadlis yang tidak didengarinya.

2- Telah Menceritakan Kepada Kami dan Telah Menceritakan Kepada Aku حدثنا وحدثنى

Lafaz-lafaz ini digunakan bagi pendengaran daripada lafaz Syeikh. Mengikut kedudukan lafaz, lafaz-lafaz ini berada selepas lafaz (Aku Dengar). Bagi Hadis yang diijazahkan, sebahagian pakar ilmu ini menggunakan lafaz: (Telah menceritakan kepada kami).

Sebagai contoh Hadis yang diriwayatkan daripada Hasan katanya: Abu Hurairah r.a menceritakan kepada kami lalu ditakwilkan bahawa Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah kepada penduduk Madinah kerana pada waktu itu Hasan tidak mendengar sesuatu pun daripada Abu Hurairah r.a sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Al-Khatib. Ibnu Solah berpendapat bahawa Hasan memang mendengar daripada Abu Hurairah r.a ataupun mungkin juga kata-katanya: (telah menceritakan kepada kami) adalah merupakan kesilapan perawi yang meriwayatkannya. Mengikut cerita yang diriwayatkan daripada kaum terdahulu dan selepasnya seperti Az-Zahari, Malik dan selain daripada keduanya bahawa mereka diijazah menggunakan lafaz (telah menceritakan kepada kami) pada riwayat-riwayat yang dilakukan secara penyerahan. Pendapat yang sahih dan terpilih dalam masalah ini ialah pendapat yang diamalkan oleh sebahagian besar Ulama, begitu juga pendapat yang dipilih oleh ahli Wara' tetap menegah dari meriwayat dengan cara begitu. Sekiranya ingin meriwayat secara pemindahan mereka mengkhususkannya dengan ibarat yang dirasakan
ada hubungan pengikat dengan bentuk riwayat seperti menyebut: (Si Polan telah menceritakan kepada kami secara penyerahan) atau selainnya.

3- Telah Diberitahu Kepada Kami ( : (أخبرنا

Lafaz ini banyak digunakan pada Hadis yang didengar daripada Syeikh sehingga sekumpulan ahli ilmu ini jarang sekali memberitahu apa yang mereka telah dengar daripada lafaz yang diceritakan kepada mereka kecuali mereka berkata: (Telah memberitahu kepada kami) di antara mereka ialah Hamaad bin Salamah, Abdul Razak bin Hammam, Yazid bin Harun dan selain daripada mereka. Muhammad bin Abi Al-Fawaaris berkata: Hasyim, Yazid bin Harun dan Abdul Razak tidak berkata melainkan: (Telah memberitahu kepada kami) sehinggakan apabila aku melihat (Telah menceritakan kepada kami) maka ianya dianggap sebagai kesilapan penulis. Ibnu Solah berkata: Semua perkara ini adalah sebelum lafaz (Telah memberitahu kepada kami) digunakan pada Hadis yang dibaca di hadapan Syeikh.

Sebenarnya terdapat beberapa pandangan mazhab ulama di dalam penggunaan lafaz (Telah memberitahu kepada kami) bagi bacaan di hadapan Syeikh: Sebahagian ahli Hadis menegahnya dan ada yang berkata bahawa pendapat ini adalah pendapat Ibnu Al-Mubarak, Yahya bin Yahya At-Tamimi, Ahmad bin Hanbal, An-Nasai'e dan lain-lain. Manakala sebahagian daripada mereka pula berpendapat diharuskan perkara tersebut dan ada yang berkata bahawa: Mazhab ini adalah mazhab sebahagian besar ulama Hijaz, Kufah serta kata-kata Az-Zahari, Malik dan Sufian bin Uyainah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Bukhari, Imam Hadis bagi Jemaah Ahli Hadis. Begitu juga pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafie dan para sahabatnya yang dipindahkan daripada Imam Muslim pengarang kitab Muslim. Diceritakan daripada kaum yang terdahulu dan selepasnya seperti Az-Zahari dan Malik sesungguhnya mereka mengharuskan penggunaan ( أخبرنا ) pada riwayat secara penyerahan. Malik dan selain daripada keduanya. Manakala pendapat yang sahih dan terpilih dalam masalah ini ialah pendapat yang diamalkan oleh sebahagian besar Ulama, begitu juga pendapat yang dipilih oleh ahli Wara' tetap menegah dari meriwayat dengan cara begitu. Sekiranya ingin meriwayat secara pemindahan mereka mengkhususkannya dengan ibarat yang dirasakan ada hubungan pengikat dengan bentuk riwayat seperti menyebut: (Si polan memberitahu kepada kami secara penyerahan) atau selainnya.

4- Telah Disampaikan kepada kami أنبأنا atau : نبأنا

Cara ini adalah terlalu sedikit digunakan bagi Hadis yang didengar daripada Syeikh.

5-Fulan telah berkata kepada kami atau fulan telah menyebut kepada kami:

Lafaz ini adalah sama seperti ( حدثنا فلان ) yaitu Polan telah menceritakan kepada kami tetapi tidak sama dengan apa yang didengarinya semasa menyebutnya. Lafaz ini adalah menyerupai dengan ( حدثنا ) . Lafaz ini dibawa melalui pendengaran apabila diketahui pertemuan dengannya dan pendengaran daripadanya itu adalah dengan jumlah yang ramai. Apabila diketahui keadaannya dia tidak berkata: ( قال فلان ) kecuali apa yang didengari
daripadanya sebagaimana Hajjaj bin Muhammad Al-A'war telah meriwayatkan secara bertulis daripada Ibnu Juraij dan dia menyebut: (Ibnu Juraij berkata). Lalu orang ramai mengambil dan berhujah dengan riwayatnya, sesungguhnya dalam keadaan ini beliau hanya meriwayatkan apa yang didengarinya.

6- Aku membaca kepada Polan atau dibaca kepada Polan dan aku mendengarnya lalu beliau mengakuinya:

Ini adalah lebih baik dan lebih selamat apa yang digunakan dalam pembacaan terhadap Syeikh seperti (Diceritakan kepada kami apa yang dibacanya atau diberitakan kepada kami apa yang dibacanya).

7- Ditulis kepada Fulan:

Lafaz ini digunakan dalam penerimaan Hadis secara penulisan. Oleh yang demikian Hadis ini boleh diamalkan bagi mereka malah dikira sebagai Musnad yang bersambung. Ianya menunjukkan bukti yang kuat tentang Ijazah seperti: (Diberitahu kepada aku secara penulisan atau tulisan).

8- Aku membaca atau aku dapati tulisan Polan daripada Fulan:

Cara ini digunakan dalam penerimaan Hadis melalui cara Wijadah.

9- Polan dari Polan atau bahawa Polan:

Dua syarat pengambilan Hadis secara bersambung:
(a) Perawi tersebut tidak mudlis.
(b) Berlaku pertemuan sebagaimana syarat Imam Bukhari atau hidup sezaman sebagaimana syarat Imam Muslim.

Terjemah Tajwid Tuhfatul Athfal

Terjemah Tajwid Tuhfatul Athfal
Nama buku: Terjemah Tuhfatul Athfal
Nama kitab asal: Tuhfatul Athfal (Tuhfah Al-Athfal)
Nama lain: Matan Al-Jamzuriyah
Pengarang: Syaikh Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al Jamzuriy
Bidang studi: Ilmu Tajwid Al-Qur'an (ilmu membaca Al-Quran dengan fasih, benar dan tartil).

Daftar Isi

DOWNLOAD

- Terjemah Tuhfatul Athfal
- Matan Tuhfatul Athfal (Arab)

Syarah kitab (bahasa Arab):
- Fathul Aqfal Fi Syarhi Tuhfatil Athfal (فتح الأقفال شرح تحفة الاطفال)
- Fathu Dzil Jalal fi Syarhi Tuhfatil Athfal 1
- Fathu Dzil Jalal fi Syarhi Tuhfatil Athfal 2

Biografi Penulis: Nama dan kelahiran

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri, dikenal dengan julukan Al-Afandi. Sebutan Al-Jamzuri diasosiasikan dengan Jamzur yaitu sebuah tempat dekat Thandata yang saat ini disebut Thanta yang berjarak 4 mil. Jamzur adalah tempat ayahnya yang masuk distrik Al-Manufiyah di Mesir. Al-Jamzuri adalah salah satu ulama abad ke-12 hijriyah. Ia lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1100-an Hijrah.


Para Guru

Seluruh guru Al-Jamzuri adalah ulama bermadzhab Syafi'i. Ia berguru pada banyak ulama yang paling masyhur adalah:

- Syaikh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji bin Funaisy yang dikenal dengan sebutan Al-Mihi. Ia lulusan Universitas Al-Azhar, lalu pindah ke Thandata (sekarang Thantha) dan mengajar qiraah dan tajwid di sini. Al-Jamzuri belajar ilmu tajwid darinya.

- Syaikh Mujahid Al-Ahmadi. Namanya Muhammad Abun Naja yang populer dengan julukan Sayyidi Mujahid. Ia termasuk ulama abad 12 Hijriah dan termasuk guru awal dari Ma'had Al-Ahmadi Al-Azhar. Beliau-lah yang menjuluki Al-Jamzuri dengan Al-Afandi -- kata "Afandi" berasal dari bahasa Turki -- dengan tujuan untuk memuliakan muridnya ini.


Ilmu Tajwid

Ilmu tajwid dalam istilah ilmu Qiraah adalah mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci al-Quran maupun bukan dengan cara menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sempurna dari tiap-tiap bacaan ayat al-Quran.

Masalah yang dikemukakan dalam ilmu tajwid adalah makharijul huruf (tempat keluar-masuk huruf), shifatul huruf (cara pengucapan huruf), ahkamul huruf (hubungan antar huruf), ahkamul maddi wal qasr (panjang dan pendek ucapan), ahkamul waqaf wal ibtida’ (memulai dan menghentikan bacaan), dan lain-lain.


المقدمة

يَقُــولُ رَاجِـي رَحمةِ الْغَـفُـورِ * دَوْمَـاً سُلَـيْمَانُ هُـوَ الْجَمـْزُورِى

الْحَمْــدُ لِلَّــهِ مُصَـلّـِياً عَـلـى * مُـحَمَـــدٍ وآلِــهِ وَمَـنْ تَـلاَ

وَبَعْـدُ هـذَا النَّـظْـمُ لِلْـمُرِيــدِ * فــي النُـونِ والتَّـنْوِينِ وَالْمُدُودِ

سَــمَّيتُــهُ بِتُحفَـة الأَطْفَالِ * عَـنْ شَيْـخِنَا الْمِيـهِىِّ ذِي الْكَمالِ

أَرْجُــو بِـه أَنْ يَنْـفَعَ الطُّـلاَّبَـا* وَالأَجْــرَ وَالْقَـبُـولَ وَالثَّـوَابـا

Pendahuluan

Berkata Sulaiman Al Jamzury, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat sang Maha Pengampun..

Segala puji bagi Allah, Shalawat atas Muhammad beserta keluarga dan orang yang mengikutinya..

Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan (pembahasan) pada masalah nun, tanwin, dan mad-mad..

Aku namakan dengan Tuhfatul Athfal.. dari (riwayat) Syaikh kami, Al Mihiy yang memiliki kesempurnaan (ilmu)..

Aku berharap (kitab ini) bermanfaat untuk penuntut ilmu.. dan Aku berharap amalan ini diterima, mendapatkan balasan dan pahala..


النون الساكنة والتنوين

لِلـنُّــونِ إِنْ تَسْـكُنْ وَلِلتّـَنْوِينِ * أَرْبَـعُ أَحْكَـامٍ فَخُـذْ تَبْـيِـيـنِـي

فَـالأَوَّلُ الإظْـهَارُ قَـبْـلَ أَحْـرُفِ * لِلْحَـلْـقِ سِـتٍ رُتِّبَتْ فَلـتَـعْرِفِ

هَمْـزٌ فَـهَـاءٌ ثُـمَّ عَـيْـنٌ حَـاءُ * مُـهْمَلَـتَانِ ثُــمَّ غَيْـنٌ خَــاءُ

والـثّـَانـي إِدْغَـامٌ بِسـتَّةٍ أَتَـتْ * فِـي يَـرْمَـلُـونَ عِنْدَهُمْ قَدْ ثَبَتَتْ

لَـكِنَّهَا قِسْـمَانِ قِسْــمٌ يُـدْغَـمَا * فِـيهِ بِـغُـنّـَةٍ بِيَـنْـمُو عُلِـمَـا

إِلاَّ إِذَا كَـانَـا بِـكــِلْمَـةٍ فَــلاَ * تُـدْغِـمْ كَدُنْـيَا ثُمَّ صِـنْوَانٍ تَـلاَ

وَالثَّـانـي إِدْغَــامٌ بِغَيْــرِ غُـنَّةْ * فـي الـلاَّمِ وَالـرَّا ثُـمَّ كَـرّرَنَّـهْ

وَّالثَـالـثُ الإِقْـلاَبُ عِنْـدَ الْبَـاءِ * مِيــماً بِغُـنَــةٍ مَـعَ الإِخْـفَـاءِ

وَالرَّابِـعُ الإِخْـفَاءُ عِنْـدَ الْفاضِـلِ * مِـنَ الحُـرُوفِ وَاجِـبٌ لِلْفَاضِـلِ

فـي خَمْسَـةٍ مِنْ بَعْدِ عَشْرٍ رَمْزُهَا * فِـي كِلْمِ هذَا البَيْتِ قَـدْ ضَمَّنـْتُـهَا

صِفْ ذَا ثَـنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سمَا * دُمْ طَيّـَباً زِدْ فِي تُـقَىً ضَعْ ظَالِـمَا

Nun Sukun dan Tanwin

Nun Sukun dan Tanwin memiliki empat hukum, maka perhatikanlah penjelasanku..

Pertama, Idzhar (jika ada nun sukun / tanwin) sebelum enam huruf halqy (tenggorokan) yang tersusun maka ketahuilah..

Hamzah (أ) , Ha besar (هـ), ‘Ain (ع), Ha kecil (ح), kemudian Gha (غ), dan Kha (خ)..

Kedua, Idgham yang memiliki 6 huruf yang datang kemudian, terhimpun dalam kata:
يَرْمُلُوْنَ (ي-ر-م-ل-و-ن)

Akan tetapi Idgham ada dua jenis; yang pertama didengungkan (Idgham bighunnah) untuk huruf yang dikenal terangkum dalam kata
يَنْمُوْ )ي – ن – م – و(

Kecuali jika (nun sukun/tanwin bertemu huruf ini) dalam satu kata, maka jangan didengungkan tetapi bacalah seperti “دُنْـيَا” dan “صِـنْوَانٍ”

Jenis yang kedua adalah idgham bilaa (bighairi) ghunnah yaitu untuk huruf lam (ل) dan ra (ر) yang dibaca Takrir (bergetar)

Ketiga, Iqlab yaitu ketika (Nun sukun / tanwin bertemu) huruf Ba (ب) maka dibaca mim yang didengungkan serta disamarkan.

Keempat, Ikhfa yaitu untuk sisa huruf hijaiyah yang wajib menurut Ulama Qirooah

Aku telah menyusun rumus 15 huruf ikhfa yang terangkum dalam kalimat bait ini:
صِفْ ذَا ثَـنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سمَا دُمْ طَيّـَباً زِدْ فِي تُـقَىً ضَعْ ظَالِـمَا [1]


الميم والنون المشددتين

وَغُـنَّ مِيـماً ثُـمَّ نُونـاً شُــدِّدَا * وَسَــمِّ كُـلاً حَـرْفَ غُـنَّةٍ بَـدَا

Mim dan Nun yang bertasydid

Dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid.. dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf ghunnah dan tampakkanlah


الميم الساكنة

وَالِميـمُ إِنْ تَسْـكُنْ تَجِى قَبْلَ الْهِجَا * لاَ أَلــفٍ لَيِّــنَةٍ لِــذِى الْحِـجَا

َحْـكَامُـهَا ثَـلاَثَـةٌ لِمَـنْ ضَبَـطْ * إِخْـفَاءٌ ادْغَـامٌ وَإِظْـهَـارٌ فَقَــطْ

فَـالأَوَّلُ الإِخْـفَـاءُ عِنْـدَ الْبَــاءِ * وَسَـمِّـهِ الشَّفْــوِىَّ لِلْـقُــرَّاءِ

وَالثّـَانـى إِدْغَـامٌ بِمِـثْلِـهَا أَتَـى * وَسَـمِّ إدغـاماً صَـغـِيراً يَا فَـتَى

وَالثـَّالِـثُ الإِظْـهَارُ فِـى الْبَقِيَّـةْ * مِـنْ أَحْـرُفٍ وَسَـمِّـهَا شَفْوِيَّـهْ

وَاحْـذَرْ لَدَى وَاوٍ وَفَـا أَنْ تَخْتَـفىِ* لِـقُـرْبِــهَا وَلاتحادِ فَاعْـرِفِ

Mim Sukun

Jika Mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah selain alif layyinah (alif sukun) bagi orang yang berakal
أ
Hukumnya ada tiga saja bagi yang menetapkannya.. yaitu Ikhfa, Idgham, dan Idzhar

Pertama, Ikhfa yaitu ketika huruf Ba (didahului mim sukun).. Ahli Qiroah menyebutnya Ikhfa Syafawy

Kedua, Idgham (dengan huruf yang sama yaitu bertemu mim juga) Namakanlah Idgham Shaghir (kecil) wahai pemuda..

Ketiga, Idzhar, pada huruf-huruf sisanya.. dan namakanlah Idzhar Syafawi

Berhati-hatilah pada huruf Wa dan Fa karena kesamarannya (dengan ba).. karena kedekatan (fa) dan kesamaan makhraj (wa) maka kenalilah..

CATATAN KAKI

[1] Huruf ikhfa nya ada di awal setiap kata yaitu د, ط, ز, ف, ت, ض, ظ ص, ذ, ث, ك, ج, س, ق, س

Terjemah Sullamut Taufiq

Terjemah Sullamut Taufiq
Nama kitab: Terjemah Sullamut Taufiq (Sullam Al Taufiq)
Judul asal: Sullamut Taufiq ila Mahabbatillah alat Tahqiq
Nama asal kitab dalam tulisan Arab: سُلَّمُ التَّوْفِيق إلى مَحَبَّةِ اللهِ على التَّحْقِيق مُخْتَصَرٌ فِيما يَجِبُ على كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَعْلَمَهُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وفُرُوعِهِ
Penulis: Abdullah bin Husain bin Tohir Ba Alawi Al-Hadhromi Al-Syafi'i (1191-1272 H/-1777 M)
Penerjemah:
Bidang studi: Aqidah, Tasawuf dan Fiqih
Baca online versi Arab: di sini.

Daftar Isi

Download versi PDF:

- Terjemah Kitab Sullamut Taufiq.
- Matan Sullamut Taufiq versi Arab
- Mirqot Shu'udit Tashdiq fi Syarhi Sullamit Taufiq (مرقاة صعود التصديق في شرح سلم التوفيق)

Pengantar Penulis

مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّف

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، وأشْهَدُ أنْ لا إلٰهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهْ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ والتّابِعِين.

أمّا بَعْدُ، فَهٰذا جُزْءٌ لَطِيفٌ يَسَّرَهُ اللهُ تَعالَى، فِيما يَجِبُ تَعَلُّمُهُ، وتَعْلِيمُهُ، والعَمَلُ بِهِ لِلخاصِّ والعامِّ، والواجِبُ ما وَعَدَ اللهُ فاعِلَهُ بِالثَّوابِ، وتَوَعَّدَ تارِكَهُ بِالعِقابِ، وسَمَّيْتُهُ سُلَّمَ التّوْفِيق إلى مَحَبَّةِ اللهِ على التَّحْقِيق، أسأَلُ اللهَ الكَرِيمَ أنْ يَجْعَلَ ذٰلك مِنْهُولَهُ وفِيهِ وإلَيْه، ومُوجِبًا لِلقُرْبِ والزُّلْفَى لَدَيْه، وأنْ يُوَفِّقَ مَنْ وَقَفَ عليه لِلْعَمَلِ بِمُقْتَضاه، ثُمَّ التَّرَقِّي بِالتَّوَدُّدِ بِالنَّوافِلِ لِيَحُوزَ حُبَّهُ ووَلاه.
Pendahuluan

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Segala puji hanyalah milik Allah yang menjadi tuhan semesta alam.

Dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah yang maha tunggal yang tiada sekutu baginya.

Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga sholawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan atas beliau, seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikut mereka.

Selanjutnya, ini adalah sebuah kitab kecil (semoga Allah menjadikannya mudah untuk difaham dan diamalkan) yang menjelaskan tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari dan diajarkan serta diamalkan oleh orang yang berilmu maupun orang awam.

Wajib adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang mengerjakannya dengan mendapatkan pahala dan telah diancam oleh Allah bagi orang yang meninggalkannya dengan mendapatkan siksa.

Dan aku namai kitab ini dengan nama “Tangga pertolongan untuk menggapai cinta Allah dengan sebenar-benarnya.”

Aku memohon kepada Allah yang maha dermawan agar nenjadikan kitab ini semata-mata anugrah dariNya, murni karenaNya, cinta padaNya dan menyampaikan kepadaNya.

Dan sebagai pendekat di sisiNya

Dan semoga Allah memberikan pertolongan pada orang yang mempelajari kitab ini untuk bisa mengamalkan isinya (mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram).

Kemudian terus meningkat dengan senang mengamalkan kesunahan-kesunahan supaya ia bisa mempeoleh cinta dan pertolongan Allah.


Bab Pokok-pokok Agama

بابُ أُصُولِ الدِّينِ

فَصْلٌ: في الواجِبِ على كُلِّ مُكَلَّفٍ

يَجِبُ على كافَّةِ المُكَلَّفِينَ الدُّخُولُ في دِينِ الإسْلام، والثُّبُوتُ فيه على الدَّوام، والْتِزامُ ما لَزِمَ عليه مِنَ الأحْكام.

فَصْلٌ: في مَعْنَى الشَّهادَتَيْنِ

فَمِمّا يَجِبُ عِلْمُهُ واعْتِقادُهُ مُطْلَقًا، والنُّطْقُ به في الحالِ إنْ كانَ كافِرًا، وإلّا ففي الصَّلاةِ، الشَّهادَتانِ وهُما: "أشْهَدُ أنْ لا إلٰهَ إلّا اللهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ"، صلى الله عليه وسلم.

مَعْنَى الشَّهادَةِ الأُولَى: ومَعْنَى أشْهَدُ أنْ لا إلٰهَ إلّا اللهُ: أنْ تَعْلَمَ وتَعْتَقِدَ وتُؤْمِنَ وتُصَدِّقَ أنْ لا مَعْبُودَ بِحَقٍّ في الوُجُودِ إلّا اللهُ، الواحِدُ، الأحَدُ، الأوَّلُ، القَدِيمُ، الحَيُّ، القَيُّومُ، الباقِي، الدائِمُ، الخالِقُ، الرّازِقُ، العالِمُ، القَدِيرُ، الفَعّالُ لما يُرِيدُ، ما شاءَ اللهُ كانَ وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، مَوْصُوفٌ بِكُلِّ كَمالٍ، مُنَزَّهٌ عن كُلِّ نَقْصٍ، ﴿ لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾، فهو القَدِيمُ وما سِواهُ حادِثٌ، وهو الخالِقُ وما سِواهُ مَخْلُوقٌ، وكَلامُهُ قَدِيمٌ [أي بِلا ابْتِداءٍ] كَسائِرِ صِفاتِهِ، لِأنَّهُ سُبْحانَهُ مُبايِنٌ لِجَمِيعِ المَخْلُوقاتِ في الذّاتِ والصِّفاتِ والأفْعال، [ومَهْما تَصَوَّرْتَ بِبالِك، فَاللهُ تَعالَى لا يُشْبِهُ ذلِك]، سُبْحانَهُ وتَعالَى عَمّا يَقُولُ الظّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

مَعْنَى الشَّهادَةِ الثّانِيَةِ: ومَعْنَى أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: أنْ تَعْلَمَ وتَعْتَقِدَ وتُصَدِّقَ وتُؤْمِنَ أنَّ سَيِّدَنا ونَبِيَّنا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ القُرَشِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ ورَسُولُهُ إلى جَمِيعِ الخَلْقِ؛ وُلِدَ بِمَكَّةَ، وبُعِثَ بِها، وهاجَرَ إلى المَدِينَةِ، ودُفِنَ فيها، وأنَّهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ صادِقٌ في جَمِيعِ ما أخْبَرَ بِهِ .

Pasal Yang Wajib bagi Setiap Muslim Mukallaf

Setiap orang yang mukallaf (baligh dan berakal) wajib masuk kedalam agama islam dan menetap selama-lamanya serta menjalankan semua hukum-hukumnya.

Pasal Makna Dua Kalimat Syahadat

Diantara perkara yang wajib untuk diketahui dan diyakininya adalah dua kalimat syahadat yang wajib ia ucapkan disaat itu juga apabila ia kafir dan didalam sholat apabila ia muslim.

Dua kalimat syahadat itu adalah "Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah dan bahwasanya nabi Muhammad SAW adalah utusanNya."

Adapun ma’na أشهد ان لا اله الا الله adalah engkau mengetahui, meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya didalam wujud kecuali hanya Allah.

Yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha pertama, yang maha terdahulu, yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha abadi, yang maha pencipta, yang maha memberi rizqi, yang maha mengetahui, yang maha kuasa, yang maha memperbuat pada sesuatu yang dikehendaki.

Apapun yang diinginkanNya wujud, maka akan terwujud. Dan apapun yang tidak diinginkanNya wujud, maka tidak akan terwujud. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganNya yang maha tinggi lagi maha agung.

Dia bersifat dengan semua sifat kesempurnaan dan disucikan dari semua kekurangan dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamaiNya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat.

Dia adalah terdahulu dan selainNya adalah baharu. Dan Dia adalah yang menciptakan dan selainNya adalah yang diciptakan.

KalamNya adalah terdahulu sebagaimana sifat-sifatNya karena sesungguhnya Dia (maha suci Dia) berbeda dengan seluruh makhluk didalam dzat, sifat dan perbuatan.

Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zholim dengan ketinggian yang besar.

Dan adapun ma’na أشهد أن محمدا رسول الله adalah engkau mengetahui, meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwasanya junjungan dan nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul muththolib bin Hasyim bin Abdu manaf yang bersuku quraisy adalah hamba dan utusan Allah kepada seluruh makhluk.

Beliau dilahirkan dan diutus di mekah dan beliau hijrah ke madinah dan dikuburkan disana.

Beliau SAW adalah benar di dalam seluruh kabar yang telah disampaikannya.[alkhoirot.org]