Terjemah Nurul Yaqin Juz 1 (Sejarah Nabi)

Terjemah Khulasoh Nurul Yaqin fi Sirah Sayyid Al-Mursalin (Ringkasan dari kitab Nurul Yaqin Sejarah Rasulullah) Jilid: 1
Terjemah Nurul Yaqin Sejarah Nabi

Nama kitab: Terjemah Khulasoh Nurul Yaqin fi Sirah Sayyid Al-Mursalin (Ringkasan dari kitab Nurul Yaqin Sejarah Rasulullah)
Jilid: 3 jilid
Penulis: Umar Abdul Jabbar
Penerjemah:
Kitab asal: Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin Muhammad saw
Penulis: Muhammad bin Afifi Al-Bajuri dikenal dengan nama Syaikh Al-Khudri Bek
Wafat: 1345 H
Bidang studi: Sejarah Nabi Muhammad

Ingin belajar agama di Ponpes Terbaik? Kunjungi Pesantren Al-Khoirot Malang
Program utama: 1. Santri reguler (pendidikan formal dan madrasah diniyah); 2. Santri Dewasa; 3. Santri Kilat; 4. Tahfidz Quran; 5. Bahasa Arab modern dan klasik (kitab kuning).
Sistem: Salaf & Modern
Manhaj: Aswaja (NU)Daftar Isi

 1. Download Terjemah Nurul Yaqin
 2. Terjemah Nurul Yaqin (Sejarah Nabi) Juz 2
 3. PERIODE PERTAMA
  1. Nabi kita, Muhammad
  2. Nasab Beliau saw dan Wafatnya Ayah Beliau
  3. Kelahiran dan Penyusuan Nabi
  4. Wafatnya Ibu Nabi saw dan yang Mengasuh Beliau
  5. Pendidikan Nabi saw dan Wafatnya Kakek Beliau
  6. Nabi saw Mengembala Kambing dan Perjalanannya yang Pertama ke Syam
  7. Perjalanan Nabi saw yang Kedua ke Syam
  8. Perkawinan Nabi saw dengan Siti Khadijah
  9. Keputusan Nabi saw diantara Kaum Quraish tentang Peletakan Hajar Aswad
  10. Perjalanan Hidup Nabi
  11. Kehidupan Nabi saw Sebelum Menjadi Rasul
  12. KESIMPULAN MASA PERTAMA (UNTUK DIHAFAL)
 4. PERIODE KEDUA
  1. Permulaan Turunnya Wahyu
  2. Keadaan Bangsa Arab Sebelum Islam
  3. Ajakan Secara Sembunyi-sembunyi
  4. Orang yang Pertama Beriman
  5. Ajakan Secara Terang-terangan
  6. Nabi saw Kumpulkan Keluarganya
  7. Marahnya Kaum Quraisy kepada Nabi
  8. Kedatangan Kaum Quraisyi yang Kedua kepada Abu Thalib
  9. Kedatangan Kaum Quraisyi yang Ketiga kepada Abi Thalib
  10. Gangguan Kaum Quraisyi kepada Rasulullah
  11. Gangguan Kaum Quraisyi kepada Sahabat Rasulullah
  12. Tuntutan Kaum Quraisyi Kepada Nabi
  13. Hijrah ke Habasyah yang Pertama
  14. Hamzah dan Umar Masuk Islam
  15. Pengepungan Nabi dan Keluarganya
  16. Hijrah ke Habasyah yang kedua Kalinya
  17. Raja Habasyah Masuk Islam
  18. Nabi Keluar dari Kepungan
  19. Utusan Nasrani Najran (1)
  20. Wafatnya Siti Khadijah
  21. Paman Nabi saw Wafat
  22. Gangguan Kaum Quraisy kepada Nabi
  23. Hijrah ke Thaif
  24. Isra’ dan Mi’raj Nabi
  25. Ajakan Berislam ke Keluarga Nabi
  26. Permulaan Islam Kaum Anshor
  27. Bai’at Aqobah yang Pertama
  28. Bai’at Aqobah Kedua
  29. Hijrahnya Kaum Muslimin ke Madinah
  30. Persekongkolan Kaum Quraisy untuk Membunuh Nabi
  31. Hijrah Rasulullah ke Madinah
  32. Kaum Quraisy Mancari Nabi
  33. Nabi Keluar dari Gua
  34. Singgah di Quba (Permulaan pembangunan Masjid kaum Muslimin)
  35. Sampai ke Madinah, Awal Sholat Jumat dan Khutbah Jumat dalam Islam
  36. Hijrah Keluarga Nabi saw Asal mula Qunut Nazilah (ada musibah) di Madinah
  37. Ringkasan Periode Yang Kedua
 5. Khulasah Nurul Yaqin Juz 1
 6. Khulasah Nurul Yaqin Juz 2
 7. Kembali ke Nurul Yaqin Sejarah Rasul Juz 1

DOWNLOAD TERJEMAH KHULASOH NURUL YAQIN

- Jilid 1
- Jilid 2
- Jilid 3

DOWNLOAD NURUL YAQIN (bahasa Arab):
- Nurul Yaqin (pdf)

PERIODE PERTAMA

Dari Kehidupan Rasulullah saw

(1) Nabi kita, Muhammad saw

– Beliau saw adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup Para Nabi dan Imam bagi para Rasul
– Beliau saw membawa agama Islam, agama yang diterima Allah sampai pada hari kiamat
– Beliau saw adalah keturunan bangsa Quraisyi, suatu kaum yang termulia di Makkah
– Nasab Beliau saw bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim as

Ringkasan

Nabi kita Muhammad saw ialah utusan Allah kepada sekalian manusia yang membawa agama Islam dan Beliau berbangsa Arab suku Quraisyi dan keturunan bani ‘Adnan.

(2) Nasab Beliau saw dan Wafatnya Ayah Beliau

– Ayah Beliau saw: Abdullah bin Abdul muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaaf bin Qushaiy bin Kilaab
– Ibu Beliau saw: Aminah binti Wahb bin Abdi Manaaf bin Zuhrah bin Kilaab
– Nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau yang kelima yaitu Kilaab
– Ayah Nabi saw meninggal dunia ketika nabi saw masih dalam kandungan, umur ayah beliau 18 tahun dan dimakamkan di Madiinah, tidak meninggalkan harta sedikitpun untuk nabi saw

Ringkasan

Ayah beliau Abdullah bin Abdil Muthalib, ibu beliau Aminah binti Wahb nasab
keduanya bertemu di datuk yang kelima. Ayah beliau meninggal ketika beliau sedang
dalam kandungan.

(3) Kelahiran dan Penyusuan Nabi saw

– Nabi saw dilahirkan di Makkah pada hari senin 12 Rabiul Awwal tahun Gajah
– Dinamakan tahun gajah dikarenakan raja Habasyah mengirimkan tentara ke Makkah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurka Ka’bah dan pada saat itu banyak sekali gajah. Lalu Allah membinasakan mereka (tentara gajah) sebagai penghormatan kepada kelahiran Beliau saw
– Beliau saw disusui oleh Tsuwaibah al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibu beliau
– Tsuwaibah adalah pelayan paman Nabi saw, Abu Lahab, kemudian beliau disusui oleh Halimah as-Sa’diyah sampai umur empat tahun

Ringkasan

Nabi dilahirkan di Makkah pada tahun Gajah dan disusui oleh Tsuwaibah al-Aslamiyah kemudian oleh Halimah as-Sa’diyah

(4) Wafatnya Ibu Nabi saw dan yang Mengasuh Beliau

– Ibu Nabi saw wafat ketika Nabi saw berumur 4 tahun ketika ia kembali dari Makkah
– Ibu Beliau saw pegi ke Madinah untk ziarah kubur di makam suaminya, bersama ibu beliau *, ikut juga kakek beliau Abdul Muthalib {ada riwayat lain: Ummu Aiman yang ikut bersama ibu nabi dan dialah yang membawa Nabi kembali ke Makkah}
– Ibu Nabi saw dikebumikan di Abwaa’ suatu desa diantara Makkah dan Madinah
– Kemudian Nabi saw diasuh oleh Ummu Aiman seorang pelayan Ayah beliau

Ringkasan

Ibu Nabi saw wafat ketika beliau berumur 4 tahun dan dikebumikan di Abwaa’ kemudian Nabi saw diasuh oleh Ummu Aiman pelayan Ayah beliau

(5) Pendidikan Nabi saw dan Wafatnya Kakek Beliau

– Yang mendidik Nabi saw sesudah ibunya wafat ialah kakeknya Abdul Muthalib, beliau sangat cinta kepada Nabi saw melebihi cintanya kepada anak-anaknya sendiri
– Ketika umur nabi 8 tahun kakek Beliau wafat setelah mengasuh nabi selama dua tahun
– Sesudah kekek Beliau saw wafat, Beliau saw diasuh oleh pamannya Abu Thalib {Abu Thalib awalnya miskin lalu Allah meliakan dia menjadi banyak rizki setelah mengasuh Nabi saw}
– Kehidupan Nabi saw pada waktu diasuh oleh pamannya dikatakan cukup, dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya

Ringkasan

Kakek Nabi saw Adul Muthalib mendidik beliau sesudah ibunya wafat dan Abdul Muthalib wafat ketika Nabi saw berumur 8 tahun kemudian paman Beliau saw yang mengasuhnya.

(6) Nabi saw Mengembala Kambing dan Perjalanannya yang Pertama ke Syam

– Ketika masa kecilnya suka mengembalakan kambing orang-orang Makkah dengan diberi upah, dengan upah tersebut Beliau saw bisa membeli makanan dan lainnya
– Ketika umur Beliau saw 9 tahun * {ada yang mengatakan 13 tahun} Nabi saw berlayar ke Syam bersama paman Beliau abu Thalib dengan membawa dagangan
– Ketika sampai di suatu tempat disebut Bushra, seorang pendeta yagn bernama Buhaira melihat Beliau saw. Lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa beliau saw akan menjadi nabi yang terakhir, pendeta itu meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi saw karena ditakutkan banyak musuh yang memata-matai beliau
– Pendeta itu memaparkan tanda-tanda kenabian Muhammad saw dari cirri-ciri yang ada di Kitab Injil

Ringkasan

Ketika kecil Nabi saw mengembalakan kambing orang-orang Makkah. Beliau berlayar ke Syam bersama pamannya pada umur 9 atau 13 tahun, Beliau saw dilihat oleh seorang pendeta bernam Buhaira yang mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad saw

(7) Perjalanan Nabi saw yang Kedua ke Syam

– Ketika berumur 25 tahun Beliau saw kembali berlayar ke Syam dengan membawa dagangan Siti Khadijah
– Siti Khadijah adalah seorang perempuan yagn mulia, kaya raya dan ia menggaji beberapa orang laki-laki untuk menjalankan dangangannya
– Siti Khadijah memilih Nabi saw untuk pekerjaan itu dikarenakan ia pernah mendengar tentang kejujuran Beliau saw dan ahlak Beliau saw yang sangat mulia
– Pelayan Beliau yang bernama Maisaroh ikut bersama Nabi saw untuk berjualan di sana, dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang melimpah * {ada yang mengatakan: Pendeta Nasthura melihat Nabi saw dalam Perjalanan ini, sehingga dia tahu Beliaulah saw Nabi yang dinanti-nantikan}

Ringkasan

Nabi pergi ke Syam kedua kalinya ketika berumur 25 tahun dengan membawa dagangan Siti Khadijah, Siti Khadijah adala perempuan yagn mempunyai kekayaan dan kemuliaan ahlak, ikut bersama Beliau saw pelayan yang bernama Maisaroh

(8) Perkawinan Nabi saw dengan Siti Khadijah

– Setelah dua bulan sepulang nabi saw dari perjalanan dagangnya tadi, kemudian Beliau saw menikah dengan Siti Khadijah {Siti khadijah yang melamar Beliau saw}
– Ketika itu umur Siti Khadijah 40 tahun sedangkan umur Nabi saw 25 tahun
– Sebelum menikah dengan Nabi saw Siti Khadijah menikah dengan Abi Halah, suaminya meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah
– Ia menjadi istri Rasulullah selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi saw menikah sebelum Siti Khadijah wafat

Ringkasan

Setelah kembali selama dua bulan dari dagang, Nabi saw menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun, setelah sebelumnya pernah menikah dengan Abi Halah, Siti Khadijah tinggal bersama Nabi saw dalam pernikahannya selama 25 tahun

(9) Keputusan Nabi saw diantara Kaum Quraish tentang Peletakan Hajar Aswad

– Waktu Nabi saw berumur 35 tahun, kaum Quraisyi meruntuhkan Ka’bah dan memperbaharuinya
– Nabi sawa turut serta dalam pembangunan tersebut, Nabi saw sendiri ikut mengangkat batu-batu bersama pemuka Quraisyi termasuk juga pamannya yang bernama Abbas
– Kaum Quraisyi berselisih faham tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kemudian mereka sepakat bahwa yang paling berhak ialah yang pertama masuk Masjidil Haram
– Maka Rasulallah saw yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka kaum Quraisyi bergembira dan berkata: ‛Kami ridho kepada orang yang terpercaya ini‛
– Maka Nabi saw meletakkan batu itu di suatu kain selendang dan meminta dari tiap-tiap ketua kaum Quraisyi untuk masing-masing memegang ujung selendang itu. Kemudia Beliau saw meminta untuk mengangkat batu tadi. Ketika mereka sampai pada batu yang dimaksud, Beliau saw mengambil batu itu dengan tangan Beliau saw sendiri dan meletakkan di tempatnya dengan tangan Beliau saw sendiri. Dengan demikian hilanglah perselisihan pada masalah ini, meraka kaum Quraisyi mengagumi kecerdasan fikiran Beliau saw.

Ringkasan

Ketika Nabi saw berumur 35 tahun kaum Quraisyi memperbaharui Ka’bah dan mereka menjadikan Nabi saw sebagai Hakim untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, lalu Nabi saw melakukan hal tersebut dengan bijaksana sehingga tidak terjadi perselisihan diantara suku atau kabilah-kabilah.

(10) Perjalanan Hidup Beliau saw

– Nabi saw sangat populer di kaumnya dengan sifat-sifat terpuji seperti: benar, jujur, amanat, sabar, malu, rendah hati, sehingga mereka memberi Beliau saw gelar
AL-AMIN‛ atau orang yang dapat dipercaya
– Kaum dan keluarga Nabi saw sangat mencintai dan menghormati Beliau saw
– Sesungguhnya Allah telah memelihara / menjaga Nabi saw dari perbuatan jahiliyah semenjak dari masa kecilnya, Beliau saw tidak sekalipun meminum arak dan tidak sekalipun sujud untuk menyembah berhala
– Sebelum menjadi Nabi, Allah telah memuliakan Beliau saw dengan beberapa mikjizat yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan diantaranya adalah selalu menyertai Beliau saw awan ketika perjalanan Beliau saw yang kedua ke negeri Syam

Ringkasan

Dalam masa hidup Beliau saw terkenal dengan ahlak yang mulia. Kaum Beliau saw sangat mencintai dan menghormati Nabi saw, dan Allah menjaga Beliau saw dari perbuatan kaum jahiliyah.

(11) Kehidupan Nabi saw Sebelum Menjadi Rasul

– Ketika hamapir sampai pada umur 40 tahun, Nabi saw sangat menyukai menyepi dari pergaulan umum dengan manusia dengan beribadah
– Nabi saw memilih beribadah di Gua Hira’ yaitu sebuah gunung di jalanan Makkah
– Nabi saw membawa bekal ke gua tersebut, apabila bekalnya habis maka Beliau saw kembali ke istri Beliau Siti Khadijah untuk mengambil bekal tadi
– Nabi saw menjalankan ibadah di gua tersebut dengan ibadah agama kakek beliau, Nabi Ibrahim as, dari sepuluh hari sampai sebulan lamanya

Ringkasan

Ketika hampir umur Beliau saw 40 tahun mulailah Nabi saw menyukai mengasingkan diri. Dengan melakukan ibadah di Gua Hira’ menurut tuntunan agama Nabi Ibrahim as

KESIMPULAN MASA PERTAMA (UNTUK DIHAFAL)

Nabi kita Muhammad saw bin Abdillah dan Aminah al-Qurasyiah adalah penutup para nabi dan utusan Allah bagi semua manusia, agar mereka menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun.

Nabi saw dilahirkan di Makkah pada hari senin 12 Rabiul Awwal, ayah Beliau saw wafat sebelum beliau dilahirkan ayahnya dikubur di Madinah. Lalu ibunya mengasuh Beliau saw, sesudah ibunya Beliau saw disusui oleh Tsuwaibah al-Aslamiyah kemudian oleh Halimah as-Sa’diyah

Pada umur 6 tahun meninggallah ibu Beliau saw di Abwaa’ lalu Beliau saw diasuh oleh Ummu Aiman dan ditanggung kakeknya. Pada umur 8 tahun meninggallah kakeknya lalu beliau diasuh oleh pamnnya Abu Thalib

Ketika berumur 9 tahun berjalanlah Nabi saw bersama pamannya, Abu Thalib ke Syam dan seorang pendeta bernama Bushiraa melihat tanda-tanda kenabian Beliau saw Pada umur 25 tahun Rasulullah saw berdagang membawa dagangan Siti Khadijah dan setelah kembali selama dua bulan berdagang Beliau saw menikah dengan Siti Khadijah yang kala itu berumur 40 tahun. Ketika Beliau saw berumur 35 tahun, Beliau saw bersatu dengan kaum Quraisyi untuk memperbaharui Ka’bah. Dan Beliau saw memberikan solusi peletakkan Hajar Aswad pada tempatnya.

Beliau terkenal di kaumnya dengan sisfat-sifat mulia dan terpuji, mereka sangat mencintai Beliau saw sehingga mereka member gelar Al-Amin.

Sesungguhnya Allah menjaga Beliau saw dari amalan orang jahilayah, beliau suka menyendiri untuk beribadah ketika umurnya hampir 40 tahun untuk menjalankan ibadah di gua Hira’ menurut ajaran agama Nabi Ibrahim.[]

LihatTutupKomentar