Terjemah Fathul Muin

kitab: Terjemah Fathul MuinFathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din Penulis: Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Mabari Al-Hindi Bidang studi: Fikih madzhab Syafi'i

Terjemah Fathul Muin
Nama kitab: Terjemah Fathul Muin
Judul asal: Fathul Muin bi Syarhi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din ( فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين)
Penulis: Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Mabari Al-Malibari Al-Hindi (أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي)
Penerjemah: Abul Hiyadh
Bidang studi: Fikih madzhab Syafi'i

Daftar Isi

 1. Pembukaan
  1. Download Terjemah Fathul Muin
  2. Download Fathul Muin versi Arab
  3. Download Terjemah Ianah At-Tolibin
  4. Download Ianah At-Tolibin Syarah Fathul Muin (Arab)
  5. Profil Kitab Fathul Muin
  6. Profil Al-Malibari
 2. Bab Sholat
  1. Pasal Tentang Syarat-Syarat Sholat
  2. Fasal Tenteng Sifat Salat
  3. Tentang Sunah-Sunah Ab'adh Salat Dan Penyebab Sujud Sahwi
  4. Pasal Tentang Yang Membatalkan Salat
  5. Pasal Tentang Azan Dan Ikamah
  6. Tentang Salat Sunah
  7. Salat Sunah Bagian Pertama
  8. Salat Sunah Bagian Kedua
  9. Pasal Tentang Salat Berjamaah
  10. Pasal Tentang Salat Jumat
  11. Salat Qashar Dan Jamak
  12. Pasal Tentang Salat Jenazah
 3. Bab Zakat
  1. Zakat Fitrah
  2. Pembayaran Zakat
  3. Syarat Menunaikan Zakat
  4. Pembagian Harta Ghanimah
 4. Bab Puasa
  1. Rukun / Fardu Puasa
  2. Yang Membatalkan Puasa
  3. Hukum Tidak Puasa Ramadan
  4. Sunahnya Puasa
  5. Puasa Sunnah
 5. Bab Haji Dan Umrah
  1. Haji
  2. Umroh
  3. Rukun Haji
  4. Syarat Thawaf
  5. Sunnahnya Thawaf
  6. Wajib Haji
  7. Sunah-Sunah Haji
  8. Larangan Ketika Ihram
  9. Berkurban
  10. Nazar
 6. Terjemah Kitab Fikih Lain

BAB JUAL BELI - بَابُ الْبَيْعِ
PASAL: TENTANG KHIYAR MAJELIS, SYARAT DAN AIB
PASAL: HUKUM BARANG JUALAN SEBELUM DITERIMAKAN KEPADA PEMBELI
PASAL: TENTANG JUAL BELI USHUL (POHON, BUMI, RUMAH DAN KEBUN) DAN BUAH-BUAHAN
PASAL: TENTANG PERSELISIHAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI
PASAL: TENTANG UTANG DAN GADAI
PASAL: TENTANG HIJR
PASAL: TENTANG HAWALAH (PEMINDAHAN TANGGUNGAN UTANG)
BAB WAKALAH DAN QIRADH - بَابٌ فىِ الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ
PASAL: (TENTANG SYUF'AH)
BAB IJARAH (SEWA-MENYEWA) - بَابٌ الْاِجَارَةِ
MUSAQAH
MUZARA'AH
BAB 'ARIYAH (PINJAM-MEMINJAM) - بَابٌ الْعَارِيَةِ
PASAL: TENTANG GASAB
BAB HIBAH (PEMBERIAN) - بَابٌ فىِ الْهِبَةِ
BAB WAKAF - بَابٌ فىِ الْوَقْفِ
BAB PENGAKUAN - بَابٌ فىِ الْاِقْرَارِ
BAB WASIAT - بَابٌ فىِ الْوَصِيَّةِ
BAB FARAID (WARIS) - بَابٌ الْفَرَائِضِ
HIJAB (PENGHALANG HAK FURUDH)
PASAL: TENTANG ASAL MASALAH (AM)
PASAL (TENTANG BARANG TITIPAN)
PASAL (TENTANG LUQATHAH/BARANG TEMUAN)
BAB NIKAH - بَابُ النِّكَاحِ
PASAL: KAFA-AH (KESEIMBANGAN)
PASAL: MENIKAHI BUDAK PEREMPUAN
PASAL: SHIDAQ (MASKAWIN ATAU MAHAR)
PASAL: GILIR DAN NUSYUS
PASAL: KHULUK (TALAK TEBUS)
PASAL: TALAK (PERCERAIAN)
PASAL: RUJUK
PASAL: ILA'
PASAL: ZHIHAR
PASAL: IDAH (MASA TUNGGU)
PASAL TENTANG NAFKAH
PASAL TENTANG HADHANAH
BAB JINAYAT (TINDAK PIDANA/KEJAHATAN) - بَابُ الْجِنَايَةِ
BAB RIDDAH (MURTAD) - بَابٌ فىِ الرِّدَّةِ
BAB HAD (HUKUMAN) - بَابُ الْحُدُوْدِ
PASAL TENTANG TAKZIR
PASAL TENTANG SHIYAL
KHITAN
BAB JIHAD - بَابُ الْجِهَادِ
BAB PERADILAN - بَابُ الْقَضَاءِ
BAB DAKWAAN (TUDUHAN) DAN BAYINAH (ALAT BUKTI) - بَابُ الدَّعوَى وَالْبَيِّنَاتِ
PASAL: JAWABAN TUDUHAN DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA
PASAL: SYAHADAH (KESAKSIAN)
PENUTUP: TENTANG SUMPAH
BAB MEMERDEKAKAN BUDAK - بَابٌ فىِ الْاِعْتَاقِ

PROFIL KITAB FATHUL MUIN


Kitab Fathul Mu'in merupakan kitab penjelas atau kitab syarah terhadap kitab yang masih merupakan karya dari Syeikh Zainuddin Abdul Aziz , yakni kitab Qurratul 'Ain Fii Muhimmati Dien. Berdasarkan penuturan Syeikh Zainuddin dalam khutbah kitabnya, beliau menyusun kitab ini semata-mata mengaharap ridlo Allah demi kemanfaatan orang banyak. Dengan keinginan semoga kitab ini menjadi sebab beliau mendaptkan tempat kembali yang layak diakhirat kelak, yakni surga firdaus-Nya.

Selain itu, beliau juga menuturkan bahwasanya kitab ini merupakan kitab yang isinya merupakan kajian-kajian pilihan yang merujuk pada kitab-kitab pegangan buah karya ulama-ulama besar. Diantaranya adalah dari kitab-kitab karangan guru beliau yakni Ibnu Hajar Al-Haitamy, juga kitab-kitab karangan Wajhuddin Abdurohman Bin Ziyad Al-Zubaidi, Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshory, Imam Ahmad Al-MujZaddi Al-Zubaidi, Serta dari ulama lainnya yang merupakan Muhaqqiq Mutaakhirin.

PROFIL PENULIS AL-MALIBARI

Nama lengkap: Syaikh Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bn ‘Ali Al Malibari Al Fannani Asy Syafi’i,
Nama lain: Makhdum Thangal, Zainuddin Al-Tsani.
Tempat Lahir: Malibar (Malabar), India Selatan.
Tahun kelahiran: tidak diketahui.
Wafat: di Funnan/Ponani, India pada tahun 972 H / 987 H/1579 M.
 

Karya tulis:

 • Kitab Al-Isti’dad lil Maut Wasu’al Qubur (Aqidah).
 •  Kitab Qurratul ‘Ain Bimuhimmatid Diin (fiqih; kitab matan Fathul Mu’in).
 • Kitab Fathul Mu‘in fi Syarh Qurrah al-‘Ayn (fiqih; dikomentari oleh Syaikh Sayyid Muhammad Syatho’ Ad Dimyati (W. 1310 H) dengan nama Kitab Hasyiyah I’anatuth Thalibin).
 • Kitab Irsyadul ‘Ibad ila Sabilir Rasyaad (masalah fiqih disertai nasehat & hikayat).
 • Kitab Tuhfatul Muj­tahidin fi Ba‘adh Akhbar Al Burtu­ghalin (sejarah).

DOWNLOAD TERJEMAH FATHUL MUIN


Format file: Pdf dan Djvu


Versi PDF (4 Jilid)

- Jilid 1
- Jilid 2:
- Jilid 3:
- Jilid 4:


Versi DJVU (12 Jilid)

- Jilid 1
- Jilid 2:
- Jilid 3:
- Jilid 4:
- Jilid 5:
- Jilid 6:
- Jilid 7:
- Jilid 8:
- Jilid 9:
- Jilid 10
- Jilid 11:
- Jilid 12:


DOWNLOAD FATHUL MUIN VERSI ARAB

- Fathul Muin Arab (pdf)
- Fathul Muin versi Web

DOWNLOAD IANAH AT-THOLIBIN SYARAH FATHUL MUIN

- Jilid 1
- Jilid 2
- Jilid 3
- Jilid 4


DOWNLOAD IANAH AT-TALIBIN SYARAH FATHUL MUIN VERSI ARAB

- Jilid 1
- Jilid 2
- Jilid 3
- Jilid 4
- Cover Kitab
LihatTutupKomentar