Budak dalam Islam

Budak dalam Islam. Budak atau hamba sahaya memiliki beberapa cara untuk merdeka. Antara lain dengan dinyatakan merdeka oleh tuannya sebagaimana suami menyatakan cerai pada istrinya. Cara lain hamba sahaya bisa merdeka adalah dengan mudabbar yakni dinyatakan merdeka setelah matinya tuannya. Atau dengan mencicil tebusan atau karena hamil akibat hubungan dengan tuannya. Fikih budak ini berlaku pada saat perbudakan masih ada yakni pada era penulis kitab ini dan sebelumnya. Sedangkan sekarang, dunia Islam dan negara Islam seluruh dunia telah sepakat untuk menghapus perbudakan. Maka, masalah perbudakan dianggap sudah selesai.
Budak dalam Islam
Budak dalam Islam. Budak atau hamba sahaya memiliki beberapa cara untuk merdeka. Antara lain dengan dinyatakan merdeka oleh tuannya sebagaimana suami menyatakan cerai pada istrinya. Cara lain hamba sahaya bisa merdeka adalah dengan mudabbar yakni dinyatakan merdeka setelah matinya tuannya. Atau dengan mencicil tebusan atau karena hamil akibat hubungan dengan tuannya. Fikih budak ini berlaku pada saat perbudakan masih ada yakni pada era penulis kitab ini dan sebelumnya. Sedangkan sekarang, dunia Islam dan negara Islam seluruh dunia telah sepakat untuk menghapus perbudakan. Maka, masalah perbudakan dianggap sudah selesai.

Daftar Isi
  1. Hak Allah dan Hak Manusia
  2. Memerdekakan Budak
  3. Kembali ke: Kitab Taqrib

HAK ALLAH DAN HAK MANUSIA

(فصل) والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهدتان ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيه النساء وهي ثلاثة أضرب ضرب لا تقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط ولا تقبل شهادة جاو لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.

Hak itu ada dua macam: hak Alloh ta’ala dan hak adami. Adapun hak adami maka ada tiga macam: 1. Tidak diterima kecuali dengan dua saksi laki laki yaitu tujuan harta yang telah dilihatnya; 2. Diterima dengan dua saksi atau satu saksi laki laki dan dua perempuan atau sati saksi laki laki dan sumpah pendakwa yaitu tujuan harta. 3. Diterima dengan saksi satu laki laki dan dua perempuan atau empat perempuan yaitu sesuatu yang belum dilihat orang tersebut.

Adapun hak Alloh maka tidak diterima di dalamnya perempuan yaitu ada tiga macam:
a. Tidak diterima ketika saksi kurang dari empat yaitu: Zina; b. Diterima dengan dua saksi yaitu selain had zina; c. Diterima dengan satu saksi yaitu tanggal romadhon.

Tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam lima tempat: 1. Mati 2. Nasab 3. milik mutlak; 4. terjemah; 5. sesuatu yang dilihat sebelum buta

semua yang di saksikan orang buta adalah dibatasi. Tidak diterima kesaksian tetangga yang bermanfaat baginya. Dan juga tidak diterima kesaksian tetangga atas penolakan sesuatu yang berbahaya baginya.


KITAB MEMERDEKAKAN BUDAK


كتاب العتق

ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف قي ملكه ويقع بصريح العتق والكناية مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب ومن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه.

Sah memerdekakan setiap yang dimiliki yang bebas melakukan pekerjaan dalam miliknya. Memerdekakan akan terjadi dengan kata yang jelas atau sindiran yang disertai niat. Ketika sebagian anggota dari budak itu dimerdekakan maka merdeka seluruh budak. Dan bila seseorang memerdekakan budak milik sarikat dan dia kaya maka berlakulah kemerdekaan seluruh budak dan bagi orang tersebut menanggung bagian temannya. Dan barang siapa memiliki satu budak dari orang tuanya atau dari anaknya maka hendaklah dia memerdekakan


AHLI WARIS WALA'

(فصل) والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب العصابات في الولاء كترتيبهن في الإرث ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.

Waris Walak adalah akibat dari memerdekakan budak. Dan hukumnya seperti hukum asobah ketika tidak ada yang menghalanginya dan akan pindah dari pemerdeka laki laki ke laki laki dari asobahnya. dan tertib asobah dalam walak seperti tertib dalam waris. Dan walak tidak boleh dijual atau diberikan ke yang lain.


BUDAK MUDABBAR

(فصل) ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلثه ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن.

Barang siapa berkata kepada budaknya: “ sewaktu saya mati maka kamu merdeka” maka budak tersebut menjadi budak mudabbar ( bebas setelah mati ) yang akan merdeka setelah mati tuannya 1/3 nya. Dan boleh mudabbar di jual sewaktu tunnya masih hidup dan akan membatalkan mudabbarnya. Hokum mudabbar diwktu tuannya hidup adalah seperti budak murni.


BUDAK MUKATAB

(فصل) والكتابة المستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا ولا تصح إلا بمال معلوم ويكون مؤجلا إلى أجل معلوم أقله نجمان وهي من جهة السيد لازمة ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها متى شاء وللكاتب التصرف فيما في يده من المال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم الكتابة ولا يعتق إلا بأداء جميع المال.

Budak Kitabah( cicilan ) itu adalah sunnah. Ketika mukatab diminta seorang budak dan budak itu bias dipercaya dan bis bekerja. Tidak sah kitabah kecuali dengan harta yang diketahui dan kitabah di tangguhkan sampai waktu yang ditentukan. Waktu paling sedikit adalah 2 tanggal yaitu kitabah yang muncul dari tuan itu sudah lazim. Dan dari arah budak boleh dan baginya berhak membatalkan kapan saja. Dan bagi hamba mukatab mempunyai kesempatan menasarufkan apa yang ada di tangannya. Dan bagi tuan hendaklah membebaskan harta kitabah untuk menolong tanggal cicilan. Dan tidak akan merdeka kecuali dengan lunasnya semua harta cicilan.


UMMU WALAD

(فصل) وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديوان والوصايا وولدها من غيره بمنزلتها ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها إن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته للسيد وإن ملك الأمة بعد ذلك لم يصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين ، والله أعلم .

تم بحمد الله

Ketika tuan menyetubuhi amatnya dan melahirkan anak maka haram menjual, menggadaikan dan memberikan amat tersebut. Dan amat tersebut boleh disuruh melayaninya dan wati. Dan ketika tuannya mati maka amat tersebut merdeka dari pokok harta sebelum untuk membayar hutang dan wasiat. Dan anak amat yang bukan dari tuannya menduduki kedudukan amat tersebut alias ikut merdeka. Dan barang siapa menikahi amat orang lain dan menghamilinya maka anak darinya milik tuan. Dan bila menghamilinya karena syubhat maka anak darinya adalah merdeka dan dia menanggung harga anak terhadap tuannya. Dan bila seseorang memiliki amat yang dicerai sesudahnya maka tidak menjadi umi walad untuk dia sebab wati dalam nikah. Dan amat akan menjadi umi walad untuknya sebab wati' serupa menurut salah satu qoul.

Alloh maha tahu. TAMAT.
LihatTutupKomentar