Terjemah Kitab Jam'ul Jawamik

Terjemah Jam'ul Jawamik Nama kitab asal: Jam'ul Jawamik fi Ushul al-Fiqh atau al-Jamik al-Kabir Bidang studi: Ushul Fikih madzhab Syafi'i Wafat: 1370

Terjemah Jam'ul Jawamik

Nama kitab/buku: Terjemah kitab Jаm'ul Jаwаmі
Nama kitab asal: Jam'ul Jawamik fi Ushul al-Fiqh atau al-Jamik al-Kabir (جمع الجوامع في أصول الفقه)
Pengarang: Tajuddin Aѕ-Subkі
Nama lengkap penulis: Taj al-Din al-Subki; Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi al-Subki, Abu Nashr  (تاج الدين السبكي؛ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر)
Kelahiran: 1327 M   / 727 H Kairo, Mesir
Wafat: 1370 M / 771 H, Kairo, Mesir
Penerjemah:
Bidang studi: Ushul Fikih madzhab Syafi'i

Daftar isi

 1. Download Terjemah Jam'ul Jawamik Lengkap 
 2. Sekilas tentang kitab Jam'ul Jawamik
 3. Syarah Jam'ul Jawamik 
 4. Mukhtashar (ringkasan) 
 5. Mukaddimah
 6. Kitab Pertama:  Al-Kitab dan pembahasan beberapa dalil ucapan
 7. Lafadz Musytarak
 8. Hakikat dan Majaz
 9. Amar (perintah)
 10. Nahi (larangan)
 11. Am (lafadz umum)
 12. Takhshish
 13. Pentakhshish
 14. Dalil mutlaq dan muqayyad
 15. Dhahir dan muawwal
 16. Mujmal
 17. Bayan 
 18. Nasakh
 19. Kitab kedua: al-Sunnah
 20. Pembahasan kalam khabar
 21. Kitab ketiga: Ijmak
 22. Kitab keempat: Qiyas
 23. Metode pencarian illat: masalik al-illat
 24. Al-Qawadih: bentuk-bentuk perusak dalil
 25. Kitab kelima: Penggalian dalil
 26. Kitab keenam: Ta'adul dan tarjih
 27. Kitab ketujuh: Ijtihad
 28. Ushuluddin
 29. Penutup: tentang dasar-dasar tasawuf

 Download Terjemah Jam'ul Jawamik (format pdf)

 Cara download file:

(a) Komputer/Laptop: Chrome/Firefox -> arahkan kursor mouse pada link file -> klik kanan -> save link as -> simpan di komputer/laptop.
(b) HP android:  Chrome -> sentuh lama file yang ingin didownload -> lalu ketuk Download link

 1. Jilid 1
 2. Jilid 2
 3. Jilid 3

 Download Jam'ul Jawamik versi Arab (format pdf)

 1. Jam'ul Jawamik

Sekilas Tentang Jam'ul Jawamik 

Jam'ul Jawami' adalah sebuah karya monumental Imam Tajuddin Al-Subki. Dalam disiplin ilmu ushul fiqh dan ushuluddin mazhab Syafi'i. 

Nama jam’ul jawami terdiri dari dua kata, yaitu jam’u yang berarti kumpulan, dan al-Jawami merupakan jamak dari dari kata jam’u yang berarti banyak kumpulan. Dengan demikian  jam’ul jawami’ berarti kumpulan dari berbagai kumpulan, atau kapitaselekta dari berbagai  pandangan. Nama ini dikaitkan dengan kitab jam’ul jawami, kitab ini merupakan kitab yang menghimpun, mengkorelasikan, menganalisis dan mengkomparasikan berbagai pandangan  para ulama ketika menjelaskan suatu pembahasan. Diakui oleh pengarangnya bahwa kitab jam’ul jawami menghimpun lebih dari 100 kitab rujukan. Sebuah kitab yang sangat langka dijumpai pada masanya.

Syarah Jam'ul Jawamik

 1. Tansyif al-Masami' bi jam'il jawami': Muhammad bin Abdullah Al-Zarkasyi (w. 794).
 2. Al-Nukat ala jam'il jawamik, al-Najm al-Lami' syarah jam' al-jawami': Muhammad ibn Abi Bakar ibn Jamaah (w. 819)
 3. Al-Ghaits al-hami' bi syarh jam'il jawami': Ahmad ibn abd al-rahim bin al-husain al-Iraqi (w. 826) 
 4. Al-Nukat ala Jam'il jawamik: Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852)  
 5. Al-Nukat al-lawami' ala al-mukhtashar wal minhaj wa jam'il jawamik: Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H)
 6. Syarah jam'ul jawamik: Ahmad ibn Abdullah al-Ghazzi al-Syafi'i

Mukhtashar (ringkasan) dari Jam'ul Jawami' 

 1. Lubbul ushul dan syarahnya yakni Ghayatul wushul ila syarh lubbil ushul: keduanya ditulis oleh Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari (w. 926 H)
 2. Mukhtashar Jam'il jawamik: Muhammad al-Halabi al-Syafi'i (w. 916 H)
 3. Al-Fushul fi Ushul al-Syariah: Mahmud Umar al-Bajuri 
 4. Nazhm jam'il jawamik: Syihabuddin Al-Tukhi al-Syafi'i (w. 893 H)
 5. Al-Badr al-Lami' fi nazhm: Sayid Ali Al-Ashmuni
 6. Al-Kawkab al-Sati': Jalaluddin al-Suyuthi (w. 911 H)
 7. Al-Durar al-lawami' fi nazhm jam'il jawamik: Abdullah bin Ahmad Bakathir al-hadrami al-Syafi'i (w. 925 H)
 8. Nazham ridha al-Din Muhammad al-Ghazzi al-Syafi'i (w. 935 H)
 9. Al-Jawahir al-Lawamik fi nazhm jam'il jawamik: Abdul Hafizh Sultan al-Maghrib al-Aqsha.
LihatTutupKomentar