Hadits Musalsal

Hadis Musalsal mengikut keadaan perawi Hadis Pengertiannya: Keadaan perawi sama ada perkataan atau perbuatan atau perkataan dan perbuatan. 1. Percakapan Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawi pada perkataan tertentu seperti: أشهد الله polan telah menceritakan kepadaku. 2. Perbuatan Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawinya pada perbuatan tertentu seperti: Kami telah menemui polan dan kami dihidangkan dengan tamar.
Hadits Musalsal
Nama kitab: Terjemah Musthalah Hadits (Mustholah Hadis)
Judul kitab asal: Musthalah Al-Hadits (Al-Hadith)
Penulis:
Penerjemah:
Bidang studi: Ilmu Hadits / MUSTHOLAH HADITS

Daftar Isi Kitab

III. HADITS MUSALSAL

A. Mengikuti Keadaan Perawi

Hadis Musalsal mengikut keadaan perawi Hadis

Pengertiannya: Keadaan perawi sama ada perkataan atau perbuatan atau perkataan dan perbuatan.

1. Percakapan

Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawi pada perkataan tertentu seperti: أشهد الله polan telah menceritakan kepadaku.

2. Perbuatan

Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawinya pada perbuatan tertentu seperti: Kami telah menemui polan dan kami dihidangkan dengan tamar.

3. Percakapan dan Perbuatan

Pengertiannya: Yang disepakati oleh perawi pada perbuatan dan perkataan tertentu seperti: Dia telah memegang janggutnya dan berkata: Aku percaya kepada qadar.

B. Sifat – sifat Perawi

Pengertiannya: Ialah perkongsian semua perawi pada sesuatu sifat sama ada perkataan atau perbuatan.

1. Percakapan

Pengertiannya:

Semua perawi berkongsi pada satu sifat perkataan. seperti Hadis Musalsal dengan membaca surah Saf, sesungguhnya perawi-perawi telah berkongsi dengan berkata: (maka polan telah membacanya begini).

2. Perbuatan

Pengertiannya: Semua perawi berkongsi pada satu sifat perbuatan. seperti Hadis Musalsal dengan bersalam.

C. Mengikuti Cara Meriwayat

Pengertiannya: Ialah persamaan nama-nama perawi seperti Hadis Musalsal dengan nama Muhammad-Muhammad atau persamaan peringkat keilmuan seperti Musalsal dengan para fuqaha' atau hafiz atau persamaan pada keturunan seperti orang-orang Damsyik atau orang-orang Mesir.

1. Lafaz Penyampaian

Pengertiannya: Ialah Hadis yang semua perawi sepakat pada penggunaan lafaz tertentu sebagai contoh seseorang menyatakan: Telah menceritakan kepada kami demi Allah! Polan telah berkata. Sebanyak dua kali.

2. Masa Meriwayat

Pengertiannya: Ialah Hadis yang semua perawinya sepakat pada masa meriwayatkannya seperti Hadis yang semua perawi sepakat meriwayatkan pada hari Nahr.

3. Tempat Meriwayat

Pengertiannya: Ialah Hadis yang semua perawinya sepakat pada tempat meriwayatkannya seperti Hadis Musalsal dengan makbul doa di Multazam.

IV. MUTABA’AH

Mutaba'ah ialah persepakatan perawi terhadap perawi lain pada sanad Hadis Gharib.

Pembahagiannya: Mutaba'ah terbahagi kepada dua:

1 - Mutaba'ah sempurna: Yaitu mendapat persepakatan perawi dari awal sanad.

2 - Mutaba'ah terhad: Yaitu mendapat persepakatan syeikh perawi atau perawi sebelumnya. Ibnu Hajar berkata: (Mutaba'ah mempunyai beberapa peringkat: Kiranya perawi sendiri yang mendapatkannya, itu adalah peringkat sempurna, tetapi sekiranya terhasil daripada syeikhnya atau perawi yang sebelumnya, itu adalah terhad dan boleh sebagai penguat).

Contoh kedua-dua Mutaba'ah:

Imam Syafei meriwayatkan dalam kitab Al-Um dari Imam Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: (Sebulan ialah 29 hari maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat anak bulan dan jangan kamu berbuka (berhari raya) sehinggalah kamu melihat anak bulan, sekiranya kamu tidak nampak (cuaca mendung) maka sempurnakan menjadi 30 hari). Hadis dengan lafaz ini, telah membuat satu kaum menyangka Imam Syafei tidak meriwayatkan daripada Imam Malik mereka mengira Hadis
itu antara Gharib Imam Syafei, kerana pengikut Imam Malik meriwayatkan Hadis itu daripada Imam Malik pada sanad ini dengan lafaz (kiranya kamu tidak nampak (cuaca mendung) maka kamu hitungkan bilangan bulan itu) tetapi kita dapati Imam Syafei Mutaba'ah yaitu Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, begitu juga imam Bukhari mengeluarkan Hadis itu daripada Imam Syafei daripada Imam Malik.
Ini adalah Mutaba'ah sempurna. Begitu juga terdapat Mutaba'ahnya yang terhad dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dari riwayat Aasim bin Muhammad dari ayahnya Muhammad bin Zaid dari datuknya Abdullah bin Umar dengan lafaz (sempurnakan 30 hari). Dan dalam Sahih Muslim daripada riwayatnya Ubaidullah bin Umar dari Napi' daripada Ibnu Umar dengan lafaz hitunglah menjadi 30 hari. Ibnu Hajar menyebut contoh itu dalam kitabnya An-Nukhbah.

V. PENYAKSIAN

Pengertian penyaksian: Ibnu Hajar berkata: (Sekiranya didapati suatu matan yang diriwayatkan dari Hadis sahabat lain yang menyamai Hadis itu dari sudut lafaz dan makna atau pada makna sahaja, itu adalah penyaksian).

Contoh penyaksian:

Ibnu Hajar telah menyebut contoh penyaksian Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafei daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda: (Sebulan ialah 29 maka janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat anak bulan begitu juga janganlah kamu berbuka (berhari raya) sehinggalah kamu melihatnya sekiranya kamu tidak nampak (cuaca mendung) maka sempurnakanlah bilangan 30 hari) dan penyaksiannya adalah mengikut riwayat An-Nasaei daripada riwayat Muhammad bin Hunain daripada Ibnu Abbas daripada Nabi s.a.w maka beliau menyebut contoh Hadis Abdullah bin Dinar daripada Ibnu Umar yang mempunyai persamaan, ini dari sudut lafaz manakala dari sudut makna ialah Hadis yang diriwayat oleh Bukhari daripada riwayat Muhammad bin Ziad daripada Abu Hurairah dengan lafaz: (Sekiranya ada sesuatu yang menyebabkan kamu tidak dapat melihat anak bulan maka sempurnakan bilangan bulan Syaaban 30 hari).
LihatTutupKomentar