Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib

Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib Dalil bahwa Muhammad An-naqib mempunyai anak Isa Dalil Bahwa Isa Mempunyai Anak Ahmad Al-Muhajir

Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib

Judul buku: Menakar kesahihan Nasab Habib Di Indonesia
Penulis: KH Imaduddin Utsman Al Bantani, pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum, Banten
Cetakan pertama: Oktober 2022
Penerbit:  Maktabah Nahdlatul Ulum
Bidang studi: sejarah Islam

Daftar isi

  1. Dalil bahwa Muhammad An-naqib mempunyai anak Isa
  2. Dalil Bahwa Isa Mempunyai Anak Ahmad Al-Muhajir
  3. Kembali ke buku: Menakar kesahihan Nasab Habib di Indonesia

DALIL BAHWA MUHAMMAD AN-NAQIB MEMPUNYAI ANAK BERNAMA ISA

قال ا ؼٌج ١ذ ٌٟ فٟ رٙز ٠ت الَ غٔبة فب ؼٌمت محمد ث ػ ٍٟ ا ؼٌش ٠ؼٟ فٟ: اثٟ ا حٌغ ١ ػ ١غٟ إ مٌ ١ت ٚف ١ ا ؼٌذد
ٚ ٠ح ١ٝ ث محمد ٚا حٌغ ث محمد ٚا حٌغ ١ ث محمد ٚعؼفش ث محمد. ص. 7٘

“al-Ubaidili berkata dalam kitab Tahdzibul Ansab: Maka yang berketurunan dari Muhammad bin Ali al-Uraidi yaitu Abul Hasan Isa an-naqib, dan di dalamnya ada banyak keturunan., dan Yahya bin Muhammad, al-hasan bin Muhammad, dan Ja’far bin Muhammad”. (Tahdzibul Ansab: 175)

لبي ا فٌخش ا شٌاصٞ فٟ ا شٌغشح ا جٌّبسوخ: ٚأ بِ محمد الأوجش اث ػ ٍٟ ا ؼٌش ٠ؼٟ، ف ا ؼٌّمج ١ عجؼخ: ػ ١غٝ
الأوجش إ مٌ ١ت، ٚ ا حٌغ ،ٓ ٚ ٠ح ١ٝ، ٚمحمد، ٚ ِٛعٝ، ٚعؼفش، ٚ ا حٌغ ١ .ٓ ٚأوضش ػمجب ػ ١غٝ ٚا جٌبلٛ أػمبثٙ ل ١ٍ خٍ. )ا شٌغشح ا جٌّبسوخ: (ٔٔٔ

“Imam al Fakhrurazi berkata dalam kitabnya al-Syajarah al-Mubarokah: Adapun Muhammad al-Akbar (al-Naqib) bin Ali al-Uraidi ia mempunyai tujuh anak yang berketurunan: Isa al-Akbar an-Naqib, al-Hasan, Yahya, Muhammad, Musa, Ja’far, al-Husain, dan yang paling banyak keturunannya adalah Isa, sedangkan yang lain keturunannya sedikit.” (Imam Al-Fakhrurazi, al-Syajarah Al Mubarokah: h. 125)
Dari kitab di atas terkonfirmasi bahwa Muhammad an-Naqib mempunyai anak bernama Isa.
 

DALIL BAHWA ISA BIN MUHAMMAD MEMPUNYAI ANAK BERNAMA AHMAD (Al-MUHAJIR)


لبي ا فٌخش ا شٌاصٞ فٟ ا شٌغشح ا جٌّبسوخ:أ بِ ػ ١غٝ ف ا ؼٌّمج ١ أحذ ػشش سعلا: محمد الأصسق، ٚعؼفش،
ٚإعحبق الأح فٕ ثب شٌٞ، ٚػجذ الله الأح فٕ ثب شٌب ،َ ٚا حٌغ ١ الأوجش، ٚػ ٍٟ، ٚا حٌغ ،ٓ ٚ ٠ح ١ٝ، ٚأح ذّ إلَ ثح،
ٚػ ١غٝ، ٚ ِٛعٝ. )ا شٌغشح ا جٌّبسوخ:

 “Imam Al Fakhrurazi berkata dalam kitabnyaa al-Syajarah al-Mubarokah: Adapun Isa maka ia mempunyai sebelas anak yang berketurunan: al-Azraq, Ja’far, Ishaq al-Ahnaf di Ray, Abdullah al-Ahnaf di Syam, al-Husain al-Akbar, Ali, al-Hasan, Yahya, Ahmad al-Ibh, Isa dan Musa.” (Imam Al-Fakhrurazi, Syajarah Al Mubarokah: h. 111).

Dari keterangan kitab di atas maka terkonfirmasi bahwa Isa mempunyai anak bernama Ahmad.
Dari dalil-dalil di atas disimpulkan bahwa nasab Ahmad Al-muhajir bin isa sampai kepada Rasulullah Muhammad s.a.w. terkonfirmasi secara ilmiyah. Lalu bagaimana kesahihan Ahmad bin isa kepada “anaknya” yang bernama Ubaidillah yang merupakan ayah dari Alawi bin ubaidillah (datuk para habaib), apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak beranama Ubaidillah? Kita lanjutkan penelitian sebagai berikut:

LihatTutupKomentar