Pembagian Hadits

Syarat Sahnya Hadits SANADNYA BERSAMBUNG Maksudnya ialah mestilah ada di antara perawi sanad suatu ikatan ilmu seperti bertemu dengan orang yang mendapat Hadis daripada orang yang terdahulu dan orang yang mengambil Hadis daripada penyampai Hadis. Tidak terjadi di antara kedua-dua perawi Hadis jarak masa atau tempat yang tidak mengizinkan untuk bertemu atau mustahil untuk bertemu.
Pembagian Hadits
Nama kitab: Terjemah Musthalah Hadits (Mustholah Hadis)
Judul kitab asal: Musthalah Al-Hadits (Al-Hadith)
Penulis:
Penerjemah:
Bidang studi: Ilmu Hadits / MUSTHOLAH HADITS

Daftar Isi Kitab

PEMBAGIAN HADITS

I. SYARAT SAHNYA HADITS

A. SANADNYA BERSAMBUNG

Maksudnya ialah mestilah ada di antara perawi sanad suatu ikatan ilmu seperti bertemu dengan orang yang mendapat Hadis daripada orang yang terdahulu dan orang yang mengambil Hadis daripada penyampai Hadis.

Tidak terjadi di antara kedua-dua perawi Hadis jarak masa atau tempat yang tidak mengizinkan untuk bertemu atau mustahil untuk bertemu.

B. ADIL

Merupakan satu sifat yang dimiliki di dalam jiwa yang dapat membawa pemiliknya menjadi seorang yang bertaqwa, bermaruah, menjauhkan diri dari perkara keji dan bidaah. Perawi yang adil ialah orang yang mencukupi syarat-syarat yang berikut:

1 - Islam: Tidak boleh diterima Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang bukan Islam sekalipun dia adalah ahli kitab.

2 - Sampai umur: Tidak boleh diterima Hadis yang diriwayatkan oleh seorang kamak-kanak.

3 - Berakal: Tidak boleh diterima Hadis yang diriwayatkan oleh orang gila.

4 - Tidak fasik: Fasik ialah melakukan dosa-dosa besar atau berterusan melakukan dosa-dosa kecil.

5 - Menjaga maruah: Yaitu hendaklah seseorang perawi itu bersikap dengan sikap yang selayak mengikut kedudukannya. Sekiranya beliau seorang ulama, dia akan bersikap dengan sikap yang layak bagi ulama dan tidak bersikap seperti seorang penjual. Para pengkaji Hadis amat mengambil berat dalam aspek akhlak seseorang perawi Hadis yang akan menjamin kebenaran dan amanahnya serta terselamat daripada perkaraperkara yang boleh mencacatkan kedudukan sesuatu riwayat, lebih-lebih lagi apabila perkara yang diriwayatkan berkaitan dengann urusan agama dan Sunnah Nabi s.a.w.

C. PENJAGAAN RIWAYAT

Mereka yakin terhadap apa yang mereka hafal, terpelihara daripada kesalahan atau kesamaran, mampu menyebut apa yang dihafal. Semua ini disyaratkan pada setiap perawi Hadis dari awal sanad hingga ke akhir.

Jenis Penjagaan:

1- Penjagaan di dalam dada:

Yaitu seseorang perawi menghafal apa yang didengarinya dan beliau dapat menyampaikannya semula sebagaimana yang didengar pada bila-bila masa sahaja apabila dikehendaki.

2- Penjagaan berbentuk penulisan (buku):

Yaitu seseorang perawi menjaga terhadap apa yang ditulis setelah membuat pembetulan, membaiki tulisan dan membuat pengiktirafan terhadapnya serta menjaga kitabnya daripada sampai ke tangan orang yang ingin mempermainkan atau membuat pemesongan, yaitu semenjak beliau mula menulis sehinggalah beliau menyampaikannya sebagaimana yang ditulis.

D. SELAMAT DARI KECACATAN

Yaitu tiada perbezaan perawi terhadap siapakah perawi yang lebih diyakini atau lebih dipercayai, kerana syaz (kecacatan atau keganjilan) ialah terdapat perselisihan di antara perawi yang dipercayai (thiqah) dan perawi yang lebih diyakini daripadanya yaitu terdapat tambahan atau kekurangan pada riwayat yang dibawa oleh perawi yang dipercayai, sedangkan riwayat yang dibawa oleh perawi yang lebih diyakini tidak terdapat sebarang tambahan atau kekurangan. Oleh itu sebarang bentuk gabungan atau persepakatan tidak mungkin berlaku di antara dua riwayat yang berbeza, di mana dengan adanya perselisihan ini akan menghalang kesahihan Hadis.

Manakala pakar-pakar dalam bidang ini seperti Al-Khitaabi, Al-Bukhari dan Muslim tidak mensyaratkan syarat ini yaitu mereka membuat pengertian sahih tanpa syarat tersebut dan begitu juga dengan Ibnu Hajar.

E. SELAMAT DARI ILLAT

Ianya merupakan sebab berlakunya kesamaran yang boleh mencacatkan kesahihan Hadis. Hadis pada zahirnya adalah terkumpul mengikut syarat-syarat sahih dan selainnya terdapat sebab kecacatan kecil atau tersembunyi yang tidak diketahui, kecuali para ulama besar melarang dari menghukumkannya dengan sahih. Oleh itu Hadis tersebut dikira Hadis Maukuf dan diriwayatkan secara Marfuk atau sebaliknya, ataupun terdapat juga isnad perawi yang meriwayatkan Hadis daripada orang yang sezaman dengannya lafaz ( عن ) dengan kesamaran samada dia mendengarnya ataupun dia tidak mendengar daripadanya, lalu disyaratkan terhadap kesahihan sesebuah Hadis yaitu tidak terdapat padanya suatu ( العلل ) kecacatan.
LihatTutupKomentar