Kana dan Saudaranya La Laata dan Af'alul Muqarabah

Kana dan Saudaranya La Laata dan Af'alul Muqarabah mubtada’ menjadi isim, dan menashobkan khobar , seperti kana sayyidan uman (umar menjad

 Nama kitab:  Terjemah Alfiyah ibnu Malik
Judul kitab asal: Alfiyah ibn Malik atau Al-Khulasa al-Alfiyya ( الخلاصة)
Ejaan lain:  
Pengarang: Ibnu Malik ( ا بن مالك )
Nama lengkap: Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Thai Al-Jiyani ( محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني)
Nama yang dikenal di Arab: على الجارم ومصطفي أمين
Kelahiran: 600 Masehi,   Jaén, Spanyol
Meninggal: Spanyol, w. 672 H /22 Februari 1274 M
Penerjemah:
Bidang studi: Gramatika tata bahasa Arab / Ilmu Nahwu

Daftar isi
  1. Kana Dan Saudara-saudaranya
  2. Fasal Menerangkan ma , la, lata dan in yang diserupakan dengan laisa
  3. Af'alul Muqorobah
  4. Kembali ke Terjemah Alfiyah ibnu Malik
كان وأخواتها
Kana Dan Saudara-saudaranyaترفع كان المبتدا اسما ً والخبر … تنصبه ككان سيدا ً عمر

kana merofa’kan mubtada’ menjadi isim, dan menashobkan khobar , seperti kana sayyidan uman (umar menjadi tuan)

ككان ظلّ بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفكّ

Dzolla, bata , adha, asbaha, amsa, shoro, laisa, zala, bariha, fati’a infakka itu seperti kana

وهذي الأربعة لشبه نفى أو لنفي متبعه

empat ini itu jatuh setelah nafi atau serupa nafi

ومثل كان دام مسبوقا ً بما كأعط ما دمت مصيبا ً درهما ً

dama sepert kana , seraya di dahulun ma, seperti ati ma dumta mushiban dirhama (memberilah selama kau mendapat dirham)

وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماض منه استعملا

selain madli itu beramal seperti madli jika selain madli itu digunakan

وفي جميعها توسّط الخبر أجز

perbolehkan menjadi tengah nya khobat di semuanya

وكلّ ّ سبقه دام حظر

semua ulama’ melarang pendahuluan khabar terhadap dama

كذاك سبق خبر ما النافية فجيء بها متلوّة ً لا تالية

begitu juga pendahuluan khobar terhadap ma nafiyah, maka datangkan ma yang di iringi buka yang mengiringi

ومنع سبق خبر ليس اصطفي

pelarangn pendahuluan khobar terhadap laisa itu dipilih

وذو تمام ما برفع يكتفي

tam adalah yang cukup dengan rofa’

وما سواه ناقص ّ

selain tam adalah naqis

والنقص في فتىء ليس زال دائما قفي

naqis di fati’a laisa zala itu di ikuti selamanya

ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جرّ

yang di amalkan khobar itu tidak jatuh setelah amil , kecuali datang berupa dzorof ata huruf jer

ومضمر الشان اسما ً انو ان وقع موهم ما استبان أنّه امتنع

kira kira kan dlomir sya’n jika terjadi perkara yang seakan akan itu terlarang

وقد تزاد كان في حشو كما كان أصحّ علم من تقدّما

kana itu terkadang ditambahkan dipinggir, seperti kana ashohha ilma man taqoddama (sungguh bgusnya ilmu orang terdahulu)

ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر

orang arab membuan kana dan menetapkan khabar, pembuangan ini mashur setelah in dan lau

وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أمّا أنت برّا فاقترب

setelah an, penggantain ma dari kana itu terjadi, seperti amma anta barron faqtaib (jika kamu bgus maka mendekatlah)

ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم

nun dibuang dari mudlori’nya kana yang jaze, pembuangan itu tidak diwajibkan
إعمال ليس أعملت ما دون إن ۞ مع بقا النّفي وترتيب زكن

Amalnya laisa di amalkan kepada ma, yang tanpa in , serta tetapnya nafi dan tertib yang diketahui

وسبق حرف جرّ ٍ أو ظرف ٍ كما ۞ بي أنت معنيّا ً أجاز العلما

dahulunya huruf jer atau dzaraf seperti bi anta ma’niya itu ulama’ memperbolehkan

ورفع معطوفٍ بلكن أو ببل ۞ من بعد منصوبٍ بما الزم حيث حل

wajibkan rofaknya kalimat yang di athofkan dengan lakin atau bal yang setelah kalimat yang dinashabkan dengan ma, dimanapun berada.

وبعد ما وليس جرّ البا الخبر ۞ وبعد لا ونفي كان قد يجر

ba’ mengejerkan khabar setelah ma dan laisa, dan ba’ terkadang mengejerka setelah la dan nafinya kana

في النّكرات أعملت كليس لا ۞ وقد تلي لات وإن ذا العملا

la di amalkan seperti laisa dalam isim-isim nakirah,

وما للات في سوى حين عمل ۞ وحذف ذي الرّفع فشاو العكس قل

tiada amal bagi lata di selain waktu. pembuangan rafak ini itu mashur dan kebalikanya itu sedikitفصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس

Fasal Menerangkan ma , la, lata dan in yang diserupakan dengan laisaإعمال ليس أعملت ما دون إن ۞ مع بقا النّفي وترتيب زكن

Amalnya laisa di amalkan kepada ma, yang tanpa in , serta tetapnya nafi dan tertib yang diketahui

وسبق حرف جرّ ٍ أو ظرف ٍ كما ۞ بي أنت معنيّا ً أجاز العلما

dahulunya huruf jer atau dzaraf seperti bi anta ma’niya itu ulama’ memperbolehkan

ورفع معطوفٍ بلكن أو ببل ۞ من بعد منصوبٍ بما الزم حيث حل

wajibkan rofaknya kalimat yang di athofkan dengan lakin atau bal yang setelah kalimat yang dinashabkan dengan ma, dimanapun berada.

وبعد ما وليس جرّ البا الخبر ۞ وبعد لا ونفي كان قد يجر

ba’ mengejerkan khabar setelah ma dan laisa, dan ba’ terkadang mengejerka setelah la dan nafinya kana

في النّكرات أعملت كليس لا ۞ وقد تلي لات وإن ذا العملا

la di amalkan seperti laisa dalam isim-isim nakirah,

وما للات في سوى حين عمل ۞ وحذف ذي الرّفع فشاو العكس قل

tiada amal bagi lata di selain waktu. pembuangan rafak ini itu mashur dan kebalikanya itu sedikitأفعال المقاربة

Af'alul Muqorobahككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر

kada dan asa itu seperti kana, tetapi jarang bagi keduanya khabar selain mudlori’

وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا

khabar tanpa an yang setelah asa itu jarang, perkara ini dalam kada itu terbalik

وكعسى جرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا

hara itu seperti asa, tetapi khabarnya dijadikan sambung dengan an secara wajib

وألزموا اخلولق أن مثل حرى

ulama’ mewajibkan an terhdap ikhlaulaqo, seperti hara

وبعد أوشك انتفا أن نزرا

tiadanya an setelah ausyaka itu langka

ومثل كاد في الأصحّ كربا

karoba itu seperti kada dlam pendapat yang paling benar

وترك أن مع ذي الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق

meninggalkan an bersama af’alus syuru’ itu wajib, seperti ansya’a yahdzu thofiq, begitu jug jaaltu akhotu dan aliq

واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا

orang arab menggunakan mudlori’nya ausyaka dan kada, tidak lainya, dan mereka menambagi musyika

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد

setelah asa , ikhlaulaqo, ausyaka terkadang terjadi membutuhkan an yafa’an , tidak butuh yang kedua yang hilang

وجرّدن عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسمّ قبلها قد ذكرا

sunyikan asa (dari dlomir) atau rafa’kan dlomir dengan asa jika isim telah disebut sebelum asa

والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتفا الفتح زكن

perbolehkan fathah dan kasro di sin dari asaitu, terpilihhnya fatah itu diketahuin
LihatTutupKomentar