Terjemah Tafsîr ath-Thabari

Nama kitab: Terjemah Tafsîr at-Thabari (al-Tabari) Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wîl Ayi al-Qur’an Nama penafsir: Muhammad ibnu Jarir ath-Thabari Bidang studi

Terjemah Tafsîr at-Thabari

Nama kitab: Terjemah Tafsîr ath-Thabari (al-Tabari) Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wîl Ayi al-Qur’an
Nama penafsir / mufassir: Muhammad ibnu Jarir ath-Thabari
Nama lengkap: Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali ath-Thabari (bahasa Arab: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي الطبري, )
Lahir: 838M / 224 H. Amol, Tabaristan, Kekhalifahan Abbasiyah
Wafat: 923 M / 310 H. (umur 86) Baghdad, Kekhalifahan Abbasiyah
Etnis: Tabari (Mazandarani)
Penerjemah ke Bahasa Indonesia:
Bidang studi: Tafsir Al-Quran

Daftar isi

 1. Download Terjemah Tafsir al-Thabari
 2. Download Tafsir al-Tabari versi Arab
 3. Biografi  Ibnu Jarir al-Tabari
 4. Profil Tafsir al-Thabari
 5. Terjemah Tafsir lain:
  1. Terjemah Tafsir Tabari 
  2. Terjemah Tafsir Al-Qurtubi
  3. Terjemah Tafsir Jalalain
  4. Terjemah Tafsir Ibnu Katsir
  5. Terjemah Tafsir al-Munir Wahbah Zuhaili 
  6. Tafsir al-Mishbah Quraish Shihab
  7. Tafsir Al-Azhar Hamka
  8. Tafsir An-Nur Hasbi Ash-Shiddieqy 
  9. Tafsir al-Ibriz Bisri Mustofa 
  10. Tafsir al-Quran Kemenag 
  11. Tafsir Quran Karim Mahmud Yunus
  12. Terjemah Al-Quran berdasar Juz
 6. Kitab Terjemah Tafsir Terbaru

Biografi  Ibnu Jarir al-Tabari

Thabari menghafal al-Qur'an pada usia tujuh tahun, menjadi imam shalat yang berkualitas pada usia delapan tahun, dan mulai mempelajari hadis kenabian pada usia sembilan tahun. Dia meninggalkan rumah untuk belajar pada tahun 236 H (850/1 M), ketika dia berusia 12 tahun. Dia mempertahankan hubungan dekat dengan kampung halamannya. Dia kembali setidaknya dua kali, kedua kalinya pada tahun 290 H (903 M), ketika sikapnya yang blak-blakan menyebabkan kegelisahan dan menyebabkan kepergiannya dengan cepat. Ia melakukan perjalanan menuntut ilmu ke luar daerahnya pada umur 12 tahun. Belajar di berbagai daerah di luar Iran namun pada akhirnya menetap di Baghdad hingga wafatnya pada tahun 310 H. 
 
Ia salah satu ulama’ yang paling masyhur pada zamannya. Pendapat-pendapatnya menjadi rujukan, ia juga seorang hafizh Qur’an bahkan sangat faham dengan makna-makna yang dikandungnya. Sunnah nabi beliau kuasai, baik yang shahih maupun tidak. Dan yang menjadi kelebihannya, beliau paham betul dengan pendapat-pendapat sahabat, tabi’in dan generasi selanjutnya. 
 
Menurut Abu al-Abbas “Muhammad Ibnu Jarir itu adalah seorang yang faqih”. Selain kitab tafsir Jami’ al Bayan, beberapa karya beliau yang tak kalah masyhurnya ialah: Tarikh al-Umam wa al-Muluk yang menjadi rujukan utama kitab sejarah raja-raja Arab, kitab al-Qiraat, al-Adad wa al-Tanzil, kitab Ikhtilaf al-Ulama’, Tarikh al-Rijal min al-Sahabat wa al-Tabiin, kitab Ahkam Syara’ii al-Islam dan masih banyak lagi yang lainnya yang menunjukkan keluasan ilmunya. Namun kitab-kitab tersebut tidak terlalu masyhur atau tidak sampai ke kita kecuali kitab Tafsir dan Tarikhnya.
 
al-Suyuti dalam kitab Thabaqat al-Mufassirin  berkata “Beliau (Al-Thabari) awal mulanya seorang pengikut madzhab Syafi’i kemudian membentuk madzhab sendiri dengan pendapat-pendapatnya, dan beliau mempunyai banyak pengikut, dan dalam hal Ushul maupun Furu’ beliau memiliki banyak karya kitab. Konon, tafsir al-Thabary ini sempat hampir hilang dari peredaran namun dengan izin Allah naskah lengkapnya pada akhirnya ditemukan dalam penguasaan seorang mantan amir Najed yaitu amir Hamud bin amir Abdu al-Rasyid dan kemudian di salin untuk diterbitkan sehingga bisa sampai pada tangan kita sekarang.  

Khâtib al-Baghdadi mendengar dari Ali bin Ubaidillah al-Lughawi as-Samsi bahwa  ia  aktif  menulis  selama  40  tahun  dengan  perkiraan  setiap harinya   menulis   40  lembar.   Dengan   demikian,   selama  40   tahun diperkirakan  ia  menulis  sebanyak  1.768.000  lembar.  Suatu  kesaksian lainnya     pernah     diturunkan     oleh     Abdullah     al-Farqhani,     ia menyebutkan bahwa sebagian murid ath- Thabârî   memperhitungkan   bila   jumlah   kertas   yang   pernah ditulisnya  dibagi  oleh  usianya  semenjak  baligh  sampai  wafatnya, maka setiap hari, ia menulis 14 lembar.

Berikut sejumlah karyanya yang terekam,

1. Tahdzib al-Atsar wa Tafsil al-Sabit an Rasulillah min al-Akbar atau disebut oleh al-Qathi dengan Syarh al-Asar.

2. Al-Tabshirah fî Ma’alim al-Din

3. Ikhtilaf al-‘Ulama’ al-Amshar fî Ahkam Syara’i al-Islam. Manuskrip ini tersimpan rapi di rak perpustakaan Berlin. Kitab tersebut telah disebarluaskan oleh Doktor Frederick dan dicetak oleh percetakan al-Mausu‘at di Mesir pada tahun 1320 H / 1902 M dengan judul Ikhtilaf Fuqaha‘. Dan berjumlah 3000 lembar.

4. Al-Fashl bain al-Qira’at

5 Sharih al-Sunnah

6 Tarikh al-Umam wa al-Muluk (Tarikh at-Thabari, kitab sejarah) atau kitab Ikhbar ar-Rasul al-Muluk

7 Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wîl Ayyi al-Qur’an (Tafsîr at-Thabari, kitab tafsir). Kitab ini merupakan tafsir 30 juz lengkap dicetak di Kairo pada tahun 1312 H oleh al-Mathba‘ah al-Maimunah, kemudian dicetak kembali dengan desain yang lebih bagus oleh al-Mathba‘ah al-Umairiyah antara tahun 1322- 1330 H sebagaimana yang diterbitkan oleh Dar al-Ma’arif Mesir edisi terbaru yang ditahqiq oleh Muhammad Mahmud Syakir.

 

Profil Tafsir al-Tabari

Kitab  tafsir  al-Thabari (Jamik al-Bayan  fi  Tafsir  al-Quran) terdiri dari 30 jilid.

Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab ini ialah Tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat secara mendetil dari al-Fatihah hinggan an-Nas. Sedangkan dari cara penafsirannya, ia termasuk dalam kategori tafsir bi al-Ma’tsur, menafsirkan al-Qur’an dengan Qur’an, atau dengan hadist Rasul, atau keterangan-keterangan dari para sahabat dan juga tabi’in. Hal ini terlihat sekali di dalam kitab at-Thabari yang menghadirkan banyak riwayat dari hadis maupun atsar para sahabat dan tabi’in dalam menafsirkan sebuah ayat. Sebelum memulai penafsirannya, merupakan ciri khas imam at-Thabary berkata القول فى تفسير السورة كذاوكذا dan القول فى تأويل كذاوكذا kemudian dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang disandarkan kepada para sahabat, Tabi’in. Apabila ada dua pendapat atau lebih mengenai suatu ayat, beliau akan menguraikannya satu per satu dan didukung dengn riwayat-riwayat yang berkenaan dengannya dari para Sahabat dan Tabi’in. At-Thabary sangat menentang keras para penafsir yang hanya menggunakan akalnya saja atau murni pemahaman bahasa tanpa berpegang pada riwayat para sahabat maupun tabi’in.

Dalam menghadirkan riwayat-riwayat tersebut, beliau sering kali tidak mensahihkan maupun mendaifkan riwayat yang beliau kutip. Inilah yang menjadi kelemahan tafsir ini karena dengan itu beliau terlihat seperti melepas tangung jawab.

Download Tafsir Thabari

 1. Tafsir Thabari 01
 2. Tafsir Thabari 02
 3. Tafsir Thabari 03
 4. Tafsir Thabari 04
 5. Tafsir Thabari 05
 6. Tafsir Thabari 06
 7. Tafsir Thabari 07
 8. Tafsir Thabari 08
 9. Tafsir Thabari 09
 10. Tafsir Thabari 10
 11. Tafsir Thabari 11
 12. Tafsir Thabari 12
 13. Tafsir Thabari 13
 14. Tafsir Thabari 14
 15. Tafsir Thabari 15
 16. Tafsir Thabari 16
 17. Tafsir Thabari 17
 18. Tafsir Thabari 18
 19. Tafsir Thabari 19
 20. Tafsir Thabari 20
 21. Tafsir Thabari 21
 22. Tafsir Thabari 22
 23. Tafsir Thabari 23
 24. Tafsir Thabari 24
 25. Tafsir Thabari 25
 26. Tafsir Thabari 26

 Download Tafsir al-Tabari versi Arab


الجزء الأول: 1الفاتحة - البقرة59
الجزء الثاني: البقرة 60 - 163
الجزء الثالث: البقرة 164 - 223
الجزء الرابع: البقرة 224 - 267
الجزء الخامس: : 268البقرة - آل عمران120
الجزء السادس: 121آل عمران - النساء35
الجزء السابع: 36 النساء - آخرها
الجزء الثامن: المائدة 1 - 96
الجزء التاسع: 57المائدة - الأنعام154
الجزء العاشر: 155الأنعام - الأعراف206
الجزء الحادي عشر: الأنفال - التوية110
الجزء الثاني عشر: 111التوبة - هود
الجزء الثالث عشر: يوسف - إبراهيم
الجزء الرابع عشر: الحجر - الإسراء69
الجزء الخامس عشر: 70الإسراء - مريم
الجزء السادس عشر: طه - الحج
الجزء السابع عشر: المؤمنون - الشعراء
الجزء الثامن عشر: النمل - السجدة
الجزء التاسع عشر: الأحزاب - الصافات
الجزء العشرون: ص - الزخرف
الجزء الواحد والعشرون: الدخان - الطور
الجزء الثاني والعشرون: النجم - المنافقون
الجزء الثالث والعشرون: التغابن - المرسلات
الجزء الرابع والعشرون: جزء عم
الجزءان الخامس والعشرون والسادس والعشرون: الفهارس
مقدمة مجلد 1
الواجهة

LihatTutupKomentar