Terjemah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam

Nama kitab: Terjemah Sirah Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Penulis: Ibnu Hisyam Bidang studi: Sejarah Nabi Muhammad, sirah Rasulullah

Terjemah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam 

Nama kitab: Terjemah Sirah Ibnu Hisyam, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam
Judul lengkap: Al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam (السيرة النبوية لابن هشام)
Penulis: Ibnu Hisyam (عبد الملك بن هشام أو ابن هشام)
Nama lengkap: Abu Muhammad 'Abd al-Malik bin Hisham ibn Ayyub al-Himyari al-Mu'afiri al-Baṣri ( أبو محمد عبد الملك ابن هشام بن أيوب الحميري)
Lahir: Basrah, Iraq
Wafat: 7 Mei 833  M / 218 H, Fustat, Mesir
Penerjemah:
Era: Zaman keemasan Islam, Islamic golden age; (khilafah Abbasiyah)
Bidang studi: Sejarah Nabi Muhammad, sirah Rasulullah, induk kisah hidup Nabi dan sejarah Islam

Daftar Isi

 1. Download Terjemah Sirah Ibnu Hisyam
 2. Download Sirah Ibnu Hisyam versi Arab
 3. Pengantar Penerbit 
 4. Revolusi Sirah Nabawiyah  
 5. Peperangan dan Sejarah  
  1. Sejarah (menurut) Banqsa Arab  
  2. Awal Perbuatan Kitab Sirah (Bioqrafi atau Riwayat Hidup)  
  3. llmu Seiarah Dalam Peran dan Perkembanqannya yang Berbeda-Beda 
  4. Perkembanqan Buku-buku Seputar Maulid (kelahiran) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam  
  5. llmu Sirah atau Bioqrafi dan Kritikannya
  6. Beberapa Penulis dan Penqaranq kitab yang Menqkompilasi Antara Sirah (Kisah Hidup Nabi) denqan Tarikh (Seiarah)  
 6. Menelusuri Jejak Sirah Ibnu Ishak  
  1. Sebab Pembuatan kitab Sirah Ibnu Ishak  
  2. Kesan Ibnu Hisyam terhadap Kitab Sirah Ibnu Ishak 
  3. As-Suhaili dan Para Ulama Lainnya Adalah Termasuk Oranq-oranq yang Mensyarah Sirah Ibnu Hisyam 
  4. Mukhtashar (Rinqkasan) Sirah Ibnu Ishak  
  5. Oranq-Oranq Menjadikan Sirah Ibnu Ishak Meniadi Susunan Nazham Atau Bait Syair  
 7. Mengenal Ibnu Ishak 
  1. Nasab dan Keturunannya 
  2. Kelahiran dan Kewafatannya 
  3. Pertumbuhan dan Kehidupannya 
  4. Kedudukannya  
 8. Mengenal Ibnu Hisyam  
  1. Asal-usul dan Keturunannya  
  2. Pertumbuhannya  
  3. Kelahiran dan Kematiannya 
  4. Kedudukannya 
  5. Peninggalannya
 9. Bab 1 Mengenal Asal-Usul Nabi Muhammad dan Bangsa Arab;
  1. Terbentanqnya Mata Rantai Kenabian dari Adam Alaihis Salam hinqqa Muhammad Shallalahu 'alaihi wa Sallam  
 10. Bab 2 Ranqkaian Peristiwa yang Terjadi Sebelum Lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu  Alaihi wa Sallam; 
  1. Awal Terbentanqnya Kenabian di Tanah Arab  
  2. Rabi'ah bin Nashr Raja Yaman dan Kisah Syiq dan Sathih Si Dukun  
  3. Penguasaan Abu Karib Tubban As'ad Atas Keraiaan Yaman dan Ekspedisinya ke Madinah..
  4. Pemerintahan Hassan bin Tubban dan Pembunuhan Saudaranya Amr Atasnya
  5. Lakhni'ah Dzi Syanatir Mencaplok Keraian Yaman
  6. Kekuasaan Dzu Nuwas
  7. Awal Kemunculan Agama Kristen di Najran
  8. Abdullah bin Tsamir dan Peristiwa Ashabul Ukhdud
  9. Daus Dzu Tsa'laban dan Awal Pemerintahan Habasyah serta Hayat yang Menguasai Yaman
  10. Abrahah Menguasai Yaman dan Terbunuhnya Aryath
  11. Peristiwa Gaiah dan Pembangunan Gereia
  12. Kepergian Sayf bin Dzu Yazan dan Pemerintahan Wihraz di Yaman
  13. Akhir Pemerintahan Orang Persia di Yaman
  14. Kisah Keraiaan al-Hadhar
  15. Anak Nizar bin Ma'ad
  16. Amr bin Luhay dan Berhala-berhala Arab
  17. Al-Bahirah, As-Saibah, Al-Washilah dan Al-Hami
  18. Laniutan Bahasan Tentanq Nasab
  19. Tentanq Samah bin Luay
  20. Auf bin Luay dan Miqrasinya
  21. Tentanq Basal
  22. Anak-Anak Abdul Mutthalib bin Hasyim
  23. Isyarat Penqqalian Sumur Zamzam
  24. Oranq-oranq Jurhum dan Penimbunan Sumur Zamzam
  25. Oranq Kinanah dan Khuza'ah Menquasai Baitullah dan Terusirnya Oranq Jurhum
  26. Tindakan Keiam Oranq-Oranq Khuza'ah Saat Menqurusi Baitullah
  27. Pernikahan Qushay Bin Kilab denqan Hubba binti Halul
  28. Al-Ghauts bin Murr Meniadi Pelayan Jamaah Ha
  29. Adwan dan Upacara Keberanqkatan di Muzdalifah
  30. Amir bin Zharb bin Amr bin 'lyadz bin Yasykur bin Adwan
  31. Qushay Menqusai Mekkah, Penyatuan Quraisy dan Dukunqan Qudha'ah
  32. Konflik Internal Antara Oranq-oranq Quraisy Setelah Meninqqalnya Qushay bin Kilab
  33. Hilf (Konfederasi) al-Fudhul
  34. Penqqalian dan Silanq Senqketa tentanq Sumur Zamzam
  35. Sumur-sumur Kabilah Quraisy di Mekkah.
  36. Nazar Abdul Mutthalib untuk Menyembelih Salah Seoranq Anaknya
  37. Wanita yang Menawarkan Diri Untuk Dinikahi Abdullah
  38. Apa yang Dikatakan Tentanq Aminah Saat Menqandunq Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam 
 11. Bab 3 Kelahiran Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam dan Kehidupannya sebelum Meniadi Nabi dan Rasul
  1. Meninqqalnya Aminah, dan Kondisi Rasulullah Bersama Kakeknya Abdul Muthalib Setelahnya .
  2. Wafatnya Abdul Muthalib dan Syair-syair Eliqi Duka Untuknya
  3. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam di Bawah Asuhan Abu Thalib
  4. Pertemuan denqan Pendeta Bahira
  5. Peranq Fijar
  6. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam menikah denqan Khadah Radhiyallahu Anhu
  7. Pembanqunan Ka'bah dan Keputusan Rasulullah di Tenqah Oranq-oranq Quraisy dalam Peletakan Haiar Aswad
  8. Pembahasan Hums
  9. Dukun-dukun Arab, Rabi-rabi Yahudi dan Pendeta-pendeta Kristen
  10. Kewaspadaan Oranq-oranq Yahudi terhadap Rasulullah
  11. Salman Al-Farisi Radhiyallahu Anhu Masuk Islam
  12. Waraqah bin Naufal, Ubaidillah bin Jahsy, Utsman bin Al-Huwairits dan Zaid bin Amr bin Nufail
  13. Sifat Rasulullah Shallahahu 'Alaihi wa Sallam dalam Kitab Injil
 12. Bab 4  Rahmatan Lil Alamin:
  1. Diutusnya Muhammad Sebaaai Nabi dan Rasul serta Turunnya Al-Qur'an secara
  2. Bert ahap-Tahap Menqirinqi Peristiwa Kehidupannva sebaqai Utusan Allah  
  3. Awal T urunnya Al-Quran
  4. Khadah Masuk Islam
  5. Jibril Menyampaikan Salam Allah kepada Khadah Radhivallahu Anha
  6. Permulaan Diwajibkannya Shalat
  7. Ali bin Abi Thalib Lelaki Pertama vanq Masuk Islam  
  8. Zaid bin Haritsah Lelaki Kedua vanq Masuk Islam  
  9. Abu Bakar Radhivallahu Anhu Masuk Islam  
  10. Sahabat-Sahabat vanq Masuk Islam Berkat Dakwah Abu Bakar Radhivallahu Anhu  
  11. Awal-Mula Dakwah Rasulullah di Tenqah Kaumnva denqan Teranq-teranqan
  12. dan Reaksi Mereka  
  13. Kebinqunqan Al-Walid tentanq Apa vanq Diqambarkan Al-Quran  
  14. Perlakuan Qaum Quraisv kepada Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam dari Kaumnva  
  15. Hamzah Masuk Islam  
  16. Apa vanq Teriadi Antara Rasulullah denqan Tokoh-tokoh Quraisv dan Tafsir Surat Al-Kahfi
  17. Siapakah Oranq vanq Pertama Kali Membaca Al-Quran Secara Terbuka di Depan Umum?  
  18. Siapa Saia Oranq-oranq Quraisv vanq Menvimak Bacaan Al-Quran vanq Dibaca Nabi  
  19. Kekeiaman Kaum Musvrikin Atas Oranq-oranq Lemah vanq Baru Masuk Islam  
  20. Hrah Pertama ke Neqeri Habasvah  
  21. Oranq-oranq Quraisv Menqirim Intelnva ke Habasvah untuk Menarik Pulanq Kaum Muharin  
  22. Kisah Penquasaan Naiasvi Atas Habasvah  
  23. Oranq-Oranq Habasvah Menentanq Naiasvi  
  24. Kisah Masuk Islamnva Umar bin Khattab Radhivallahu Anhu  
  25. Perihal Shahifah (Surat Perianan)  
  26. Sebagian Gangguan vanq Dialami Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sall am dari Kaumnva  
  27. Kepulanqan Oranq-oranq Muharin di Habasvah Tatkala Sampai Kabar
  28. tentanq Masuk Islamnva Penduduk Mekkah  
  29. Abu Salamah dalam Perlindungan Abu Thalib  
  30. Abu Bakar Mendapat Perlindunaan Ibnu Duahunnah dan Menaembalikannya Kembali  
  31. Pembatalan Shahifah (Surat Perianan)  
  32. Thufail bin AmrAd-Dausi Masuk Islam  
  33. Tentana A'sva Bani Qais bin Tsa'labah  
  34. Al-lrasvi vana Meniual Untanva Kepada Abu Jahal  
  35. Rukanah Al-Mathlabi Berduel Melawan Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam  
  36. Utusan Kristen vana Masuk Islam  
  37. Ucapan Al-Ash dan Sebab Turunnva Surat Al-Kautsar  
  38. Turunnva Avat Menaapa Malaikat Tidak Diturunkan kepadanva (Al-An'aam: )  
  39. Turunnva Avat, "Dan sunaauh telah diperolok-olokkan beberapa orana rasul sebelum kamu" (Al-Anbiya': )  
  40. Perisiwa Isra' dan Mi'raj
  41. Kisah Mi'raj 
  42. Perlindunaan Allah terhadap Rasululllah dari Cemoohan Para Pencemooh  
  43. Kisah Abu Uzaihir al-Dausi  
  44. Pemberontakan Daus untuk Membalas Dendam Atas Kematian Uzaihir dan Tentana
  45. Ummu Ghavlan  
  46. Abu Thalib dan Khadah Meninaaal Dunia dan Apa vana Teriadi Sebelum dan Setelah Itu  
  47. Rasulullah Menuiu Thaif Meminta Bantuan  
  48. Perihal Jin vana Mendenaar Apa vana Rasulullah Bacaan Al-Quran dan Beriman Padanva  
  49. Rasulullah Menawarkan Dirinva Pada Kabilah-kabilah  
  50. Awal Masuk Islamnva Orana-orana Anshar  
  51. Baiat Aaabah Pertama  
  52. As'ad bin Zurarah dan Shalat Jum'at Pertama di Madinah
  53. Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin al-Hudhair Masuk Islam  
  54. Mush'ab bin Umair dan Baiat al-Aaabah Kedua  
  55. Abdullah bin Amr Masuk Islam  
  56. Al-Abbas Menauatkan Kedudukan Rasulullah di Depan Orana-orana Anshar  
  57. Baiat Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Mas Kaum Anshar  A
  58. Nama Dua Belas Pemimpin dan Kelenakapan Kabar Aaabah  
  59. Pemimpin-pemimpin dari Al-Aus A  
  60. Orana-orana Anshar Teraesa-aesa Untuk Mendapatkan ln Berperana  
  61. Kisah Berhala Amir bin Jamuh dan Masuk Islamnva Amir  
  62. Svarat untuk Baiat Aaabah Terakhir  
  63. Nama-nama Orana vana Terbat Aaabah Kedua dan Jumlah Mereka  
  64. Awal Mula Diwabkannva Perana Kepada Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam  
  65. Izin kepada Kaum Muslimin Makkah untuk Hrah ke Madinah  
  66. Hrahnva Umar bin Khaththab dan Kisah Avvasv  
  67. Surat Umar bin Khattab Pada Hisvam bin AI-'Ash  
  68. Al-Walid bin Al-Walid bin Al-Muahirah Keluar Menuiu Mekah Membawa Avvasv bin
  69. Abi Rabi'ah dan Hisvam bin Al-Ash  
  70. Rumah-rumah Penampunaan Kaum Muharin di Madinah  
  71. Hrahnva Rasulullah dan Berbaaai Macam Tantanaan vana Dihadapi  
  72. Pemuka-Pemuka Quraisv Berkumpul dan Bermusvawarah Membicarakan Rasulullah  
  73. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Keluar dan AN Menaaantikan Posisinva di Kasurnva  
  74. Rasulullah Hrah ke Madinah  
  75. Rasulullah Bersama Abu Bakar di Gua Tsur  
  76. Kedua Anak Abu Bakar dan Ibnu Fuhairah Menunaikan Tuaas untuk Rasulullah dan
  77. Sahabatnva Saat Keduanva Berada di dalam Gua  
  78. Abu Bakar Memberikan Unta Kendaraannya Kepada Rasulullah  
  79. Abu Quhafah dan Asma' Setelah Hrahnva Abu Bakar  
  80. Suraaah dan Penaeiarannva Terhadap Rasulullah  
  81. Perialanan Hrah Rasulullah  
  82. Rasulullah Tiba di Quba'  
  83. Pembanaunan Masd Quba'  
  84. Dimanakah Akhirnva Rasulullah Tinaaal dan Menetap?  
  85. Pembanaunan Masd Nabawi Yana Mulia dan Kamar-kamarnya  
  86. Sabda Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam kepada Ammar bin Yasir
  87. Bahwa la Kelak Akan Dihabisi Kelompok Pemberontak  
  88. Menumpananva Rasulullah di Rumah Abu Avvub dan Sekilas tentana Adabnva  
  89. Khutbah Pertama Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam di Madinah  
  90. Teks Perianan Antara Kaum Muharin dan Anshar dan Kesepakatan denaan Orang-orang Yahudi  
  91. Persaudaraan Antara Kaum Muharin (Mekah) dan Anshar (Madinah)  
  92. Abu Umamah, Kematiannva dan Apa vana Dikatakan Orana-orana Yahudi  
  93. Adzan  
  94. Abu Qais bin Abi Anas  
  95. Orana-orana Yahudi dan Sebab Permusuhan Mereka  
  96. Abdullah bin Salam Masuk Islam   
  97. Kesaksian Shafivvah tentana Kebandelan Orana-orana Yahudi  
  98. Orana-orana Munafik vana Bersekonakol denaan Yahudi dari Munafik Anshar  
  99. Di antara Rahib-rahib Yahudi vana Pura-pura Masuk Islam  
  100. Penausiran Orana-orana Munafik dari Mesd Rasulullah  
  101. Ayat-avat dalam Surat Al-Baaarah Yana Turun tentana orana-orana Munafik dan Yahudi  
  102. Pertanvaan Orana-orana Yahudi dan Jawaban Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Pada Mereka  
  103. Surat Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Kepada Orana-orana Yahudi Khavbar  
  104. Avat Al-Qur'an vana Turun tentana Abu Yasir dan Saudaranva  
  105. Kekafiran Orana-orana Yahudi terhadap Rasulullah Setelah Mereka Menanti-nanti
  106. Kedatanaannva dan Avat Al-Qur'an vana Diturunkan Allah dalam Hal ini  
  107. Konflik Antara Orana-orana Yahudi dan Kristen di Hadapan Rasulullah  
  108. Komentar Prang Yahudi tentana Pemindahan Kiblat ke Ka'bah  
  109. Orana-orana Yahudi Merahasiakan Isi Kebenaran yana Terkandunaan dala m Kitab Taurat  
  110. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Menaumpulkan Orana-orana Yahudi
  111. di Pasar Bani Qainuaa'  
  112. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Masuk ke Baitul Midras  
  113. Orana-orana Yahudi Berusaha Membuat Fitnah Antara Kaum Anshar  
  114. Sekilas tentana Perana Bu'ats  
  115. Orana-orana Yahudi Memerintahkan Orana-orana Mukmin Bersikap Kikir  
  116. Orana-orana vana Berkoalisi  
  117. Orana-orana Yahudi Membuat Makar untuk Membunuh Rasulullah Shallalahu 'alaihi
  118. wa Sallam denaan Meniatuhkan Batu keoada Beliau  
  119. Mereka Minta Pertimbanaan Nabi tentana Hukum Raiam  
  120. Kezaliman Orana-orana Yahudi dalam Divat  
  121. Konspirasi Orana-orana Yahudi untuk Memfitnah Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam  
  122. Klaim Mereka Bahwa UzairAnak Allah  
  123. Pertanvaan Mereka kepada Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam tentana Dzu Al-Qarnain 
  124. Sikap Kurana Aiar Mereka Atas Dzat Allah dan Kemarahan Rasulullah  
  125. Perkara As-Savvid, al-'Aaib dan Perihal Mubahalah  
  126. Sebab Masuk Islamnva Kuz bin Alaamah  
  127. Mereka Shalat Menahadap ke Timur  
  128. Avat-avat Al-Qur'an Yana Turun Tentana Meraka Pada Surat AN Imran  
  129. Orana-orana Munafik  
  130. Sahabat-sahabat Rasulullah vana Sakit  
  131. Penanaaalan Hrah ®
  132. Perana Waddan, Perana Pertama vana Dkuti Rasulullah  
  133. Ekspedisi Ubaidah bin al-Harits Pan Pertama vana dibentuk oleh Rasulullah  
  134. Ekspedisi Perana Hamzan bin Abdul Muthalib ke Pesisir Pantai  
  135. Perana Buwath S
  136. Perana 'Usvairah  
  137. Pemberian Kun-vah (Gelar) AN denaan Abu Turab  
  138. Ekspedisi Sa'ad bin Abi Waaaash  
  139. Perana Safwan, Perana Badar Pertama  
  140. Ekspedisi Perana Abdullah bin Jahsv dan Turunnva avat: (Mereka bertanva kepadamu
  141. tentana berperana di bulan Haram)  
  142. Perubahan Arah Kiblat ke Ka'bah  
  143. Perana Badar Kubra  
  144. Mimpi Atikah Binti Abdul Muthalib  
  145. Perana Antara Kinanah dan Quraisv dan Persekutuan Mereka di Perana Badar
  146. Perialanan Kaum Muslimin ke Badar  
  147. Rasulullah Meminta Pendapat Kaum Anshar  
  148. Kehati-hatian Abu Sufvan dan Pelarian Dirinva bersama Kafilah Daaananva  
  149. Persinaaahan Orana-orana Quraisv di Tepi Lembah vana Jauh dari Kaum Muslimin di Badar  
  150. Terbunuhnva Aswad al-Makhzumi  
  151. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Bermunaiat Meminta Pertolonaan kepada Allah
  152. Subhanahu wa Ta'ala  
  153. Umavvah bin Khalaf Terbunuh   
  154. Kisah Pedana Ukkasvah  
  155. Mavat-mavat Kaum Musvrikin Dilemparkan ke dalam Sumur  
  156. Rampasan dan Tawanan Perana Badar  
  157. Perialanan Pulana Rasulullah dan Rombonaannva dari Badar ke Madinah  
  158. Pembunuhan terhadap An-Nadhr bin Al-Harits dan Uabah  
  159. Kabar Kekalahan Orana Quraisv Sampai di Makkah  
  160. Penebusan Suhail bin Amr  
  161. Amr bin Abu Sufvan bin Harb Ditawan dan Pembebasannya  
  162. Kisah Zainab Putri Rasulullah dan Suaminva Abul Ash bin Rabi'  
  163. Zainab binti Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Beranakat ke Madinah  
  164. Abu Al-Ash bin Ar-Rabi' Masuk Islam  
  165. Umair bin Wahb Masuk Islam  
  166. Orana-orana Quraisv Pemberi Makan Jamaah Ha  
  167. Nama-nama Kuda Kaum Muslimin di Perana Badar  
  168. Turunnva Surat Al-Anfaal  
  169. Kaum Muslimin vana Ikut Teriun di Perana Badar  
  170. Kaum Anshar dan Orana-orana vana Bersama Mereka vana Teriun Pada Perana Badar  
  171. Svuhada' Kaum Muslimin vana Guaur di Perana Badar  
  172. Kaum Musvrikin vana Tewas di Perana Badar  
  173. Tawanan Porang Badar T
  174. Perang Sawiq (Tepung)  
  175. Perang Dzi Amar  
  176. Perana Al-Furu' di Bahran  
  177. Tentana Bani Qainuaa'  
  178. Ekspedisi Zaid bin Haritsah ke Al-Qaradah  
  179. Terbunuhnva Ka'ab bin Al-Asvraf g
  180. Tentana Muhavvishah dan Huwavvishah
  181. Perana Uhud
  182. Perana Hamra'al-Asad
  183. Avat-avat Al-Quran vana Turun tentana Perana Uhud  
  184. Kalanaan Muharin dan Anshar vana Meniadi Svuhada  
  185. Korban Tewas Kaum Musvrikin di Perana Uhud  
  186. Traaedi Ar-Ra' Tahun Ketiaa Hrivah A J i
  187. Traaedi Bi'ru Ma'unah Bulan Shafar Tahun Keempat Hrivah A
  188. Penaepunaan dan Penausiran Bani An-Nadhir Tahun Keempat Hrivah ™
  189. Perana Dzatu ar-Riaa' Tahun Keempat Hrivah  
  190. Perang Badar Terakhir Bulan Sva'ban Tahun Keempat Hrivah  
  191. Peranq Daumatul Jandal Bulan Rabiul Awwal Tahun Kelima Hijriyah  
  192. Perana Khandaq Bulan Svawwal Tahun Kelima Hriyah  
  193. Peranq Bani Quraizhah Tahun Kelima Hriyah  
  194. Pembaqian Fa'i Bani Quraizhah  
  195. Svuhada Kaum Muslimin Yanq Guqur di Peranq Khandaq  
  196. Korban Tewas Kaum Musvrikin di Peranq Khandaq  
  197. Svuhada Kaum Muslimin Yanq Guqur di Peranq Bani Quraizhah  
  198. Sallam bin Abu al-Huqaiq pun Tewas  
  199. Amr bin Ash dan Khalid bin Walid Masuk Islam  
  200. Peranq Bani Lahvan  
  201. Peranq Dzu Qarad  
  202. Uan Bin al-Akwa'di Peranq Ini  
  203. Julukan Kuda-kuda Kaum Muslimin  
  204. Oranq-oranq yanq Tewas dari Kaum Musvrikin  
  205. Peranq Bani Mushthaliq  
  206. Perialanan Rasulullah untuk Meniauhkan Mereka dari Kasak Kusuk Fitnah  
  207. Berita Dari Rasulullah tentanq Kematian Rifa'ah  
  208. Permintaan Anak Abdullah bin Ubav Salul untuk Meniadikan Dirinya oranq yanq Membunuh
  209. Ayahnya dan Pemaafan Rasul f
  210. Tentanq Miqyas bin Shubabah dan Tipu Muslihatnya dalam Balas Dendam atas Kematian
  211. Saudaranya dan Svair yanq Dilantunkannva  
  212. Kortoan-korban tewas dari Bani Al-Mushthaliq  
  213. Berita Bohonq Yanq Menqhebohkan pada Bani al-Mushtaliq Tahun Keenam Hriyah: Aisvah
  214. Difitnah Berselinqkuh  
  215. Abu Awub dan Ucapannya tentanq Bebasnya Diri Aisvah dari Tuduhan  
  216. Ayat Al-Quran yanq Turun Menqenai Hal Ini  
  217. Perianan Hudaibivah Pada Akhir Tahun Keenam Hriyah dan Peristiwa Baiatur Ridhwan
  218. Serta Perianan Antara Rasulullah dan Sahl bin Amr  
  219. Sahabat Yanq Mencari Air Denqan Anak Panah Dari Rasulullah  
  220. Mikraz Utusan Quraisv Menemui Rasulullah  
  221. Al-Hulais bin Alqamah Utusan Quraisv kepada Rasulullah  
  222. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi Utusan Quraisv kepada Rasulullah  
  223. Khirasv Utusan Rasulullah kepada oranq-oranq Quraisv  
  224. Mata-mata Quraivs vanq Dikirim untuk Mencuri Informasi tentanq Rasulullah
  225. yanq Kemudian Diampuni  
  226. Utsman bin Affan Radhivallahu Anhu Utusan Muhammad kepada Oranq-oranq Quraisv  
  227. Bai'atur Ridhwan  
  228. Oranq Yanq Tidak ikut Berbaiat  
  229. Peristiwa Geniatan Seniata  
  230. Ali Sebaqai Penulis Svarat-svarat Perianan Damai
  231. Saksi-saksi Perianan Perdamaian cQI
  232. Turunnya Surat Al Fath  
  233. Nasib Oranq-oranq vanq Lemah di Makkah Pasca Ditandatanqaninva Perianan Hudaibivah
  234. Wanita-Wanita Mukminah vanq Hrah Pasca Penanda Tanqanan Perianan Hudaibivah  
  235. Keberanqkatan Menuiu Khaibar Pada Bulan Muharram Tahun Ketuiuh Hriyah  
  236. Temoat-temoat vanq disinqqahi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Sallam Saat Keberanqkatannva
  237. Menuiu Khaibar  
  238. Penaklukan Bentenq-bentenq Khaibar  
  239. Hal-hal Yanq Dilaranq Rasulullah di Khaibar  
  240. Tewasnya Marhab Si Yahudi  
  241. Yasir Saudara Marhab pun Tewas  
  242. Ali bin Abu Thalib Radhivallahu Anhu Pada Peranq Khaibar  
  243. Abu Al-Yasar Ka'ab bin Amr  
  244. Tentanq Ummul Mu'minin Shafiyah binti Huvav bin Akhthab Radhivallahu Anha  
  245. Beberapa Hal vanq Tersisa dari Peristiwa Khaibar  
  246. Perihal Domba Beracun  
  247. Perihal Terbunuhnya Budak Rifa'ah yanq Dihadiahkan Kepada Rasulullah  
  248. Ibnu Muqhaffal dan Sekantonq Lemak vanq Dia Dapatkan  
  249. Resepsi Pernikahan Rasulullah denqan Shafiyah dan Peniaqaan Abu Ayyub terhadap Tenda 
  250. Para Wanita Kaum Muslimin yanq Ikut di Peranq Khaibar dan Peristiwa Wanita Ghifariyah 
  251. Syuhada'Khaibar  
  252. Kisah Al-Aswad Sanq Penqqembala Pada Peranq Khaibar  
  253. Tentanq Al-Haai bin Hath al-Sulami   
  254. Pembaqian Harta Khaibar  
  255. Gandum dari Khaibar yanq Dibaqikan Oleh Muhammad Shallalahu 'alaihi wa Sallam
  256. Kepada Para isterinya  
  257. Tentanq Fadak dalam Berita Khaibar  
  258. Nama-nama Dariyyin yanq Mendapatkan Wasiat dari Rasulullah untuk Mendapatkan
  259. Harta Khaibar  
  260. Tentanq Kedatanqan Ja'far bin Abi Thalib dari Habasvah dan Kisah Tentanq Oranq-oranq
  261. yanq Hrah ke Habasvah  
  262. Nama-nama Oranq yanq Hrah dan Anak-anak Mereka vanq Meninqqal Dunia di Habasvah 
  263. Inilah nama anak-anak kaum Muslimin yanq lahir di Habasvah  
  264. Umrah Pada Bulan Dzul Qa'dah Tahun Ketuiuh Hriyah  
  265. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Menikah denqan Maimunah  
  266. Peranq Mu'tah Bulan Jumadal Ula Tahun Kedelapan dan Terbunuhnya Ja'far, Zaid dan Ibnu Rawahah  
  267. Pertempuran Kaum Muslimin denqan Pasukan Romawi  
  268. Zaid bin Haritsah Radhivallahu Anhu Guqur sebaqai Svahid  
  269. Kepeminpinan dan Syahidnya Ja'far  
  270. Komando Abdullah bin Rawahah Radhivallahu Anhu dan Kematiannya  
  271. Berita Dari Rasulullah Tentanq Apa yanq Terjadi Pada Kaum Muslimin dan Oranq Romawi 
  272. Duka Cita Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam Atas Meninaaalnva Ja'far dan
  273. wasiat-wasiatnya untuk Keluaraanya  
  274. Dukun wanita Hadas dan Perinaatan Atas Kaumnya  
  275. Pasukan Islam Pulana Ke Madinah, Sambutan Rasulullah serta Kemarahan Kaum Muslimin
  276. Svuhada' Mu'tah Inilah nama-nama svuhada' kaum Muslimin di Perana Mu'tah  
  277. Faktor-Faktor yana Mendorona Keberanakatan ke Makkah dan Pembukaan Kota Makkah
  278. Pada Bulan Ramadhan Tahun ke  Hriyah  
  279. Kabilah Khuza'ah Meminta Perlindunaan dari Rasulullah  
  280. Keberanakatan Rasulullah Bersama Pasukan Kaum Muslimin dan Dianakatnva Abu Ruhm
  281. Sebaaai Penaaanti Imam  
  282. Abu Sufvan bin Al-Harits dan Abdullah bin Abu Umaivvah Masuk Islam  
  283. Parade Pasukan Islam di Depan Abu Sufvan  
  284. Abu Quhafah Masuk Islam  
  285. Pasukan Islam Memasuki Makkah  
  286. Sandi Pasukan Islam pada Pembukaan Makkah, Perana Hunain dan Thaif  
  287. Orana-orana vana Diperintahkan Aaar Dibunuh oleh Rasulullah  
  288. Rasulullah Thawaf di Baitullah dan Ucapannva di dalam Ka'bah  
  289. Kekhawatiran Orana-orana Anshar Akan Menetapnya Kembali Rasulullah di Makkah
  290. dan Upava Rasulullah Menenanakan Mereka  
  291. Roboh dan Runtuhnya Berhala-berhala denaan Isvarat Rasulullah  
  292. Jalan Fadhalah Masuk Islam
  293. Para Pemuka Makkah Masuk Islam
  294. Hubairah Tetap Dalam Kekafirannya dan Svair Yana dibuat Olehnya tentana Isterinya
  295. Ummu Hani Yana Masuk Islam
  296. Jumlah Kaum Muslimin Yana Menahadiri Pembebasan Makkah  
  297. Abbas bin Mirdas meniadi Seorana Muslim  
  298. Keberanakatan Khalid bin Walid Pasca Pembebasan Makkah ke Bam Jadzimah dan
  299. Kinanah dan Perialanan Ali untuk Menaoreksi Kesalahan Khalid
  300. Perialanan Khalid bin Walid untuk Menahancurkan Berhala Al-Uzza  
  301. Perana Hunain Tahun Kedelapan Hriyah Pasca Pembebasan Kota Makkah
  302. Rasulullah Shallallahu Alaih wa Sallam Meminiam Baiu Besi Milik Shafwan bin Umayah dan Seniatanya
  303. Pohon Dzatu Anwath DD A
  304. Pertemuan denaan Hawazin dan Keteaaran Rasulullah dan para Sahabatnva  
  305. Keaaaalan Rencana Svaibah bin Utsman Membunuh Rasulullah  
  306. Tentana Ummu Sulaim  
  307. Abu Qatadah dan Hasil Rampasannya  
  308. Kekalahan Orana-orana Khawazin dan Kehadiran Malaikat di Medan Perana  
  309. Terbunuhnya Duraid bin Ash-Shimah  
  310. Bad dan Svaima' Saudari Sesusuan Rasulullah  
  311. Perana Thaif Setelah Perana Hunain Tahun Kedelapan Hriyah  
  312. Perjalanan Menuju Thaif  
  313. Perundinaan Bersama Orana-orana Tsaaif  
  314. Keberanakatan Kaum Muslimin dan Penyebabnya  
  315. Hamba-hamba Sahava di Thaif Menemui Kaum Muslimin  
  316. Kaum Muslimin Yana Guaur pada Perana Thaif  
  317. Harta Dan Tawanan Hawazin Dan Jatah Para Muallaf Serta Pemberian Rasulullah  
  318. Malik bin Auf An-Nashri Masuk Islam  
  319. Pembaaian Fa'i Suku Hawazin  
  320. Umrah Rasulullah dari Ji'ranah dan Penuniukan Attab bin Usaid Sebaaai Wakilnya di Mekkah  
  321. Perang Tabuk Bulan Raiab Tahun Kesembilan Hriyah  
  322. Orana-orana Munafik  
  323. Kondisi Ali Pada Perana Tabuk  
  324. Nabi dan Kaum Muslimin di Hr  
  325. Abu Dzar al-Ghifari  
  326. Surat Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa Sallam Pada Johannes  
  327. Penawanan Ukaidir dan Perdamaian Denaannya  
  328. Ulah Kaum Munafik  
  329. Masd Dhirar Sepulananya Rasulullah Shallalahu 'Alaihi wa Sallam dari Perana T abuk  
  330. Tentana Tiaa Sahabat vana Tidak Ikut Beranakat ke Tabuk dan Orana-orana vana
  331. Dzlnkan untuk Tidak Ikut Beranakat  
  332. Utusan Tsaaif dan Keislaman Mereka Pada Bulan Ramadhan Tahun Kesembilan Hriyah  
  333. Penahancuran Berhala Ai-Lata  
  334. Surat Rasulullah kepada Penduduk Tsaaif  
  335. Abu Bakar Bakar Menunaikan Ha Bersama Manusia Tahun Sembilan Hriyah Penqkhu susan
  336. Ali Kin A ki Tholik i inti il/ l\ /I n nx /o m mil/on "Dorook" rlorinx/o rlon Donx/oki iton Qrot Doro'oh
  337. Serta Kisah Penafsirannya  
  338. Ayat vana Turun Menaenai Jihad Melawan Orana-orana Musyrik  
  339. Ayat vana Turun tentana An-Nasi'u  
  340. Ayat vana Turun tentana Orana-orana Munafik  
  341. Ayat Al-Qur an Yana Turun tentana Penerima Zakat  
  342. Ayat Al-Qur an yana Turun Karena Nabi Mensalatkan Abdullah bin Ubav  
  343. Ayat-avat Yana Turun Menaenai Orana Arab Badui   
  344. Tahun Kesembilan Hriyah Sebab-Sebab Dinamakan Sebaaai Tahun Utusan dan Turunnya
  345. Surat Al-Fath  
  346. Kedatanaan Utusan Bani Tamim Dan Turunnya Surat Al Huiurat  
  347. Para Penqhuni Kamar  
  348. Kisah Amir Bin Thufail dan Arbad Bin Qais Dalam Utusan Bani Amir
  349. Kedatanaan Dhimam Bin Tsa'labah Sebaaai Utus an Dari Bani Sa'ad Bin Bakr  
  350. Kedatangan Al Jarud Bersama Utusan Abdul Qais
  351. Kedatangan Utusan Bani Hanifah Bersama Musail amah Al-Kadzdzab
  352. Kedatanaan Zaid Al-Khail Bersama Utusan Thayyi'
  353. Adi Bin Hatim
  354. Kedatanqan Farwah Bin Musaik Al-Muradi
  355. Kedatanaan Amr Bin Ma'di Yakrib Bersama Beberapa Or anq dari Bani Zubaid
  356. Kedatanqan Al Asv'ats Bin Qais Bersam a Utusan Kindah
  357. Kedatanqan Shurad bin Abdullah Al-Azdi
  358. Masuk Islamnva Penduduk Jurasy 
  359. Kedatanqan Utusan Raia-raia Himvar denqan Suratnva
  360. Pesan Pentinq Rasulullah ke pada Muadz bin Jabal Radhiyallahu Anhu Sebelum
  361. Keberanqkatannva ke Yaman
  362. Farwah bin Amr Al-Judzami Memeluk Islam
  363. Bani Al-Harits bin Masuk Memeluk Islam di Depan Khalid bin Walid Tatkala ia Perqi Ke Tempat Mereka  
  364. Pesan Rasulullah kepada Amr bin Hazm  
  365. Kedatanqan Rifa'ah bin Zaid Al-Judzami  
  366. Kedatanqan Utusan Hamdan
  367. Surat Rasul tentanq Laranqan Pada Penduduk Janab
  368. Perihal Dua Oranq Pendusta Musailamah Al-Hanafi Dan Al-Aswad Al-Ansi  
  369. Keberanqkatan Para Gubernur Dan Petuqas Penarik Zakat  
  370. Surat Musailamah Al-Kadzdzab Kepada Rasulullah dan Surat Balasan Beliau Kepadanva  
  371. Ha Wada'(Terakhir)  
  372. Ali bin Abu Thalib Berpapasan denqan Rasulullah di Ha Sepulanqnva dari Yaman  
  373. Khutbah Rasulullah di Haji Wada'  
  374. Rasulullah Memperlihatkan Manasik kepada Manusia dan Menqaiarkan Faraidh-Faraidh Allah ....  
  375. Penqiriman Usamah Bin Zaid ke Palestina  
  376. Keberanqkatan Para Duta Rasulullah Kepada Para Raia  
  377. Nama-nama Para Utusan Nabi Isa bin Marvam 'Alaihis-Salam  
  378. Jumlah Peranq Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam  
  379. Jumlah Sarivah (Pasukan Tempur) Dan Misi Rasulullah  
 13. Bab 5 Saat Kematian Datanq Meniemput; Episode-Episode Terakhir Rasulullah Hidup di Dunia
  1. Perawatan Rasulullah di Rumah Aisyah
  2. Perintah Rasulullah Untuk Merealisasikan Penqiriman Pasukan Usamah bin Zaid
  3. Wasiat Rasulullah untuk Kaum Anshar  
  4. Rasulullah Memerintahkan Abu Bakar Untuk Meniadi Imam Shalat  
  5. Hari Dimana Allah Mencabut Nyawa Nabi-Nya  
  6. Al-Abbas dan Ali Menienquk Rasulullah  
  7. Rasulullah Wafat di Panqkuan Aisvah  
 14. Isteri-lsteri Rasulullah Shallalahu 'Alaihi Wa Sallam Ibunda Oranq-oranq Beriman  
  1. Khadijah binti Khuwailid  
  2. Aisvah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq  
  3. Saudah binti Qais bin Abdu Svams  
  4. Zainab binti Jahvs  
  5. Ummu Salamah binti Abu Umaiyah  
  6. Hafshah binti Umar bin Khaththab  
  7. Ummu Habibah binti Abu Sufyan  
  8. Juwairivah binti Al-Harits  
  9. Shafiyah binti Huyay 
  10. Maimunah binti Al-Harits  
  11. Zainab binti Khuzaimah
 15. Bab 6: Abu Bakar Ash-Shiddiq Dipilih secara Aklamasi oleh Mavoritas Muhajirin dan Anshar Meniadi Khalifah (Penqqanti) Rasulullah  
  1. Sikap Abu Bakar Radhivallahu Anhu Setelah Wafatnva Rasulullah  
  2. Peristiwa Saqifah (Hall) Bani Saidah  
  3. Pidato Umar bin Khaththab Sebaqai Penqantar Baiat Abu Bakar  
  4. Pidato Abu Bakar Radhivallahu Anhu Setelah Meniabat Khalifah
 16. Bab 7 Penyiapan dan Pemakaman Rasulullah  
  1. Baqaimana Rasulullah Dimandikan  
  2. Penqkafanan Rasulullah  
  3. Penqqqalian Lianq Kubur  
  4. Penquburan Rasulullah dan Penvalatannva  
  5. Para Sahabat vanq Ikut Memakamkan Rasulullah  
  6. Manusia Terakhir vanq Menventuh Rasulullah
 17. Bab 8 Ujian Berat Bagi Kaum Muslimin Setelah Rasulullah Wafat
  1. Syair Hassan bin Tsabit Radhiyallahu Anhu Menanqisi Rasulullah Shalallahu 'aiaihi wa Sallam
 18. Kitab Sejarah lain:
  1. Terjemah Sirah Ibnu Hisyam
  2. Terjemah Zadul Ma'ad Ibnul Qayyim
  3. Terjemah Nurul Yaqin 1
  4. Terjemah Nurul Yaqin 2
 19. Kitab Sejarah terbaru

Download Terjemah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam

Download Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam versi Arab
 

 

LihatTutupKomentar