Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah

Nama kitab: Terjemah Al-Mughni li Ibni Qudamah Judul lengkap: Al-Mughni fi fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal (المغني لابن قدامة) Nama pengarang / faqih:

Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah

Nama kitab: Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah
Judul lengkap: Al-Mughni fi fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal  (المغني لابن قدامة); Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi li Ibn Qudamah
Nama pengarang / faqih: Ibnu Qudamah
Nama lengkap: Ibnu Qudamah al-Maqdisi Muwaffaq ad-Din Abu Muḥammad ʿAbd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad (ابن قدامة؛ عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين )
Lahir: Januari–Februari 1147 / 541 H Jamma'in, Nablus, Palestina
Wafat: Juli 7, 1223 Shawwal 1, 620 AH (aged 79) Damascus, Ayyubid Levant, Syria; Pemakaman Imam Ibn Qudamah, Damaskus, Syria (Suriah)
Etnis/nasionalitas: Arab
Bahasa kitab: Bahasa Arab dan terjemah ke Indonesia
Bidang studi: Fikih madzhab Hanbali, perbandingan (muqaran) fikih madzhab empat

Daftar isi

 1. Biografi Ibnu Qudamah al-Maqdisi
 2. Profil Kitab al-Mughni
 3. Download Terjemah Al-Mughni (pdf)
 4. Download Al-Mughni versi Arab 
 5. Kitab Fikih lain
  1. Terjemah Matan Taqrib
  2. Terjemah Fathul Qorib
  3. Terjemah Minhajut Talibin
  4. Terjemah Fahul Muin
  5. Terjemah Safinatun Najah
  6. Terjemah Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Naja
  7. Terjemah Kitab At Tahzhib Dalil Al-Quran dan Sunnah dari Matan Taqrib
  8. Terjemah Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram 
  9. Terjemah Uqudul Lujain 
  10. Terjemah Al-Umm Syafi'i
 6. Kitab Kaidah Fikih dan Ushul Fikih 
  1. Terjemah Al-Waraqat
  2. Terjemah Kitab Jam'ul Jawamik
  3. Terjemah Lubbul Ushul
 7. Kitab Masalah Fiqih 

Biografi Ibnu Qudamah al-Maqdisi

Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama dari madzhab Hanbali dan dikenal sebagai ahli fiqih dari madzhab tersebut. Ibnu Qudamah mempunyai pengaruh yang besar pada pemikiran madzhab Hanbali
khususnya dalam bidang fiqih. 

Nama lengkap dari Ibnu Qudamah adalah Imam Al-Qudwah Al-Allamah Al-Mujtahid Imam Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abd Allah Ibn Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdamu bin Nasru al-Maqdisiyyu al-Jammailiyyu al-Dimasqi al-Shalihi al_Hanbali. Beliau dilahirkan pada bulan Shaban tahun 541 H/ 1147 M, di kota jamail dari A'mlu Nabalis sebuah daerah dekat Bait al-Maqdis dari bumi Palestina.

Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab Khalifah kedua dari al-Khulafaur-Rashidin melalui jalur Abd Allah bin Umar bin Khattab. Pada umur sepuluh tahun, Ibnu Qudāmah beserta keluarganya berpindah tempat dari kota Jamail ke Yerussalem pada tahun 551 H/ 1156 M dan bermukim di sana selama satu tahun. Kemudian ia dan keluarganya pindah kembali ke daerah Jabal Qaisyun di Damaskus. Disinilah Ibnu Qudamah memulai pendidikan pertamanya dengan
mempelajari al-Quran dari ayahnya Abu Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, yang juga seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud. Selanjutnya ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya dan menghafal Muhtasar Al-Khiraqi dan kitab-kitab lainnya.


Profil Kitab al-Mughni

Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah rahimahullah ini adalah di antara deretan khazanah agung ahlussunnah wal jama'ah dalam bidang pembahasan fiqh Islam. Ia membawa metode perbahasan fiqh perbandingan (muqaran) antara mazhab dengan menjadikan mazhab fiqh Imam Ahmad Bin Hanbal sebagai keutamaan, di mana ia dilahirkan dari kalangan kelompok mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal. Dan asalnya memang ia mensyarahkan apa yang disimpulkan oleh tokoh mazhab Ahmad Bin Hanbal, imam Abal Qasim 'Umar B. al-Hisain al-Khiraqi rahimahullah.

Sebagaimana kitab-kitab fiqh lainnya, kitab ini dimulakan dengan perbahasan fiqh thaharah, wudhu', mandi, solat, solat-solat sunnah, pengurusan jenazah, haji dan umrah, zakat, puasa, sehinggalah kepada perbahasan-perbahasan lainnya yang lebih terperinci dalam pelbagai cabang fiqh seperti sembelihan, buruan, pernikahan (dan munakahat), kekeluargaan, mu'amalah, jual beli, wasiat, luqatah, hutang pituang, jihad, peperangan, jihad, pemerintahan, politik, dan banyak lagi yang lainnya.

Ibnu Qudamah juga turut mengemukakan perbedaan pendapat yang berlaku dan berkembang di kalangan para ulama madzab Hanbali dalam pelbagai masalah berserta hujah-hujah dalilnya. Kemudian ia bandingkan dengan pendapat-pendapat dari kalangan ulama madzhab yang lain sama ada madzhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, termasuk beberapa mazhab para ulama yang jarang diketahui seperti mazhab Imam al-Hasan al-Basri, Atha', Sufyan at-Tsauri, serta beberapa yang lain. Termasuk juga di dalamnya mazhab para sahabat dan para tabi'in.
 

Download Terjemah Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah

 1. Al Mughni 1
 2. Al Mughni 2
 3. Al Mughni 3
 4. Al Mughni 4
 5. Al Mughni 5
 6. Al Mughni 6
 7. Al Mughni 7
 8. Al Mughni 8
 9. Al Mughni 9
 10. Al Mughni 10
 11. Al Mughni 11
 12. Al Mughni 12
 13. Al Mughni 13
 14. Al Mughni 14
 15. Al Mughni 15
 16. Al Mughni 16

Download al-Mughni Ibnu Qudamah versi Arab

الجزء الأول: المقدمة - الحيض
الجزء الثاني: المواقيت - الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
الجزء الثالث: الإمامة - الجنائز
الجزء الرابع: الزكاة - الاعتكاف
الجزء الخامس: الحج
الجزء السادس: البيوع - الحج
الجزء السابع: الصلح - المساقاة
الجزء الثامن: الإجارات - الوصايا
الجزء التاسع: الفرائض - النكاح
الجزء العاشر: تابع النكاح - الرجعة
الجزء الحادي عشر: الإيلاء - الجراح
الجزء الثاني عشر: الديات - الأشربة
الجزء الثالث عشر: الجهاد - النذور
الجزء الرابع عشر: القضاء - عتق أمهات الأولاد
الجزء الخامس عشر: الفهارس
مقدمة مجلد 1
الواجهة

LihatTutupKomentar