Terjemah Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud

Nama kitab: Terjemah Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Pengarang: Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi Bidang studi: Hadits, al-Sunnah,

Terjemah Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud

Nama kitab: Terjemah Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud
Judul asal: Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud
Pengarang: Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi
Lahir/wafat: 1857 Masehi bersamaan tahun 1273 Hijrah di  bandar Azim Abad, India
Wafat: 21 Mei 1911 M bersamaan 19 Rabi’ Al Awwal 1329 H ketika berusia 56 tahun di Bihar
Penerjemah:
Bidang studi: Hadits, al-Sunnah, penjelasan hadits nabawi

 Daftar isi

 1. Biografi Pengarang Aunul Ma'bud
 2. Profil kitab Aunul Ma'bud
 3. Download Kitab Terjemah Aunul Ma'bud (pdf)
 4. Download Kitab Aunul Ma'bud versi Arab (pdf)
 5. Kitab Hadits lain:
  1. Terjemah Shahih Bukhari
  2. Terjemah Shahih Muslim
  3. Terjemah Sunan Abu Dawud
  4. Terjemah Sunan Tirmidzi
  5. Terjemah Sunan Nasa'i
  6. Terjemah Sunan Ibnu Majah 
  7. Terjemah Sunan Musnad Ad-Darimi
  8. Terjemah Muwatta Malik
  9. Terjemah Musnad Ahmad
  10. Terjemah Mustadrak al-Hakim 
  11. Terjemah Arbain Nawawi 
  12. Terjemah Bulughul Maram
  13. Terjemah Ibanatul Ahkam (Syarah Bulughul Maram)
  14. Terjemah Riyadhus Shalihin
  15. Terjemah Fathul Bari Syarah Bukhari
  16. Terjemah Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud 
  17. Terjemah Syarah Muslim oleh al-Nawawi 
  18. Terjemah Al-Adzkar Nawawi
 6. Kitab Hadits Terbaru  
Biografi Pengarang Aunul Ma'bud
 
Dilahirkan pada tahun 1857 Masehi bersamaan tahun 1273 Hijrah di  bandar Azim Abad, India .  Bandar Azim Abad pada hari ini dikenali dengan nama bandar “Patna” yang merupakan ibu negeri bagi “Bihar”.  Nasab keturunan ibubapa beliau sampai kepada Khalifah Islam yang pertama,  Sayyiduna Abu Bakr As Siddiq.  Amir Ali terkenal sebagai seorang yang tawadhuk. Wafat pada tahun 1284 H  ketika Imam Shamsul Haq berusia 11 tahun.  Ibu beliau merupakan wanita yang solehah, kuat beribadah dan penyabar serta  menjadikan anak-anaknya berkhidmat untuk agama

Sekembali daripada Hijaz, Beliau mula mengajarkan ilmu hadith  di seluruh pelusuk India serta pelbagai negara islam yang lain termasuklah negara-negara arab. Murid-murid beliau mendapat  banyak faedah daripada pengajian beliau termasuklah yang diluar likungan ilmu hadith. Ramai anak murid beliau yang
masyhur dan menjadi khadim kepada Sunnah di negara India sesudah beliau.

Dari sudut aqidah, Shamsul Haq  berpegang kepada aqidah salaf/salafi  Dari pengamalan mazhab, beliau menuntun mazhab ahli hadith iaitu tidak bertaqlid pada mana-mana imam mazhab yang empat

Beliau wafat disebabkan oleh kesan daripada penyakit taun yang melanda beberapa kawasan di Utara India.  Kembali menemui Penciptanya pada tanggal 21 Mac 1911 M bersamaan 19 Rabi’ Al Awwal 1329 H ketika berusia 56 tahun di “Bihar”.

Profil kitab Aunul Ma'bud Syarah Abu Dawud
 
Kitab Aun al-Ma’bud ‘ala Sunan Abi Dawud menurut Abd al-Rahman Muhammad Uthman (1991) merupakan salah satu dari 12 kitab syarah Sunan Abu Dawud. Biografi tentang pengarang kitab ini
masih sangat sedikit. Penulis sebenarnya adalah Abu Abd al-Rahman Syaraf al-Haq atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Asyraf bin „Amir bin „Ali bin Haidar al-Sadiqi al-Adzim Abadi. Abu Abd al-Rahman Syaraf al-Haq lalu menasabkan kitab ini kepada Abu al-Tib Muhammad Syams al-Haq al-„Adzim Abadi, seseorang yang dianggap “berjasa” dalam terwujudnya kitab ini. Lewat dukungan moril dan motivasi Muhammad Syamsul al-Haq untuk menyusun kitab yang lebih ringkas, dan dengan “bekal” kitab Ghayat al-Maqsud fi Hall Sunan Abi Dawud karyanya, maka kitab aun al-ma’bud dapat tersusun. Adapun riwayat hidup Abu al-Thib Syams al-Haq al-Adzim Abadi tidaklah banyak diurai dan ditemukan dalam banyak referensi termasuk dalam muqaddimah ‘aun al-ma’bud sendiri. Menurut Abu Abd al-Rahman Syaraf al-Haq, Abu al-Tib Syams al-Haq meriwayatkan sunan Abu Dawud dan beberapa kitab hadis dari sekelompok imam diantaranya adalah Muhammad Nadzir Husain al-Muhaddis al-Dahlawi yang meriwayatkannya dari lima orang imam, yakni:
1. Al-Syaikh al-Muhaddis Muhammad Ishaq al-Dahlawi (w. 1262)
2. Al-Sayyid Abd al-Rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar bin Maqbul al-Ahdal (w. 1176) pengarang kitab al-nafs al-yamani wa al-ruh al-raihani fi ijazat al-qudat bani al-syaukani.
3. Al-Syaikh Muhammad „Abid al-Sindi al-Madany (w. 1257) penyusun kitab hasr al-syarid fi asanid Muhammad Abid.
4. Al-Syaikh Abd al-Rahman al-Kazbury (w.1262)
5. Al-Syaikh Abd al-Latif al-Beiruty al-Syamy (w. 1250) (Al-Adzim Abadi, tt: 12)
 

Dalam melakukan syarh-nya, nampak bahwa al-Adzim Abadi dipengaruhi alur penulisan Abu Dawud. Aspek fiqih merupakan pokok perhatian kitab ‘aun al-ma’bud meski juga tidak mengorbankan aspek
kajian hadith dengan menjelaskan pendapat para imam, melakukan dabt terhadap kalimat-kalimat yang gharib, dan menjelaskan maknanya. Secara tegas penulisnya (Al-Adzim Abadi, tt: 13) menegaskan bahwa metode penulisan kitab ini adalah mencukupkan diri dengan mengurai sebagian al-matalib al-‘aliyah (kebutuhan-kebutuhan utama), mengungkap sebagian aspek bahasa dan struktur kalimat yang rumit dengan menghindari pembahasan yang panjang dan bertele-tele.
 
Tujuan penulisan kitab adalah untuk mengungkap makna hadis, tanpa proses tarjih suatu hadis terhadap hadis yang lain kecuali secara singkat dan tanpa menyebut dalil madzhab-madzhab fiqh secara detail
dan lengkap kecuali di tempat yang sangat membutuhkan hal tersebut (Al-Adzim Abadi, tt: 13). 
 
Daftar Pustaka
 
Abu al-Tib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi Abadi, . ‘Aun al- Ma’bud Syarh} Sunan Abu Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al- ilmiyah. 1991.
Al-Asqalani, Ibn Hajar. Tahdzib al-Tahdzib. Beirut: Dar al-Fikr.tt. Nurul Iman, Wakaf Menurut Hadith Nabi MUADDIB Vol.03 No.01 Januari-Juni 2013 ISSN 2088-3390 118
Abd al-Karim Al-Khudhair,  “Kaifa Yabni Talib al-„Ilm Maktabatuh” dalam www.al-forqaan.net/library/bviewer_content.asp
Said Agil Husin Al-Munawar, . Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta: Penamadani. 2004
Yusuf Al-Qardhawi, . Usul al-‘Amal al-Khairi fi al-Islam. Beirut: Dar al-Syuruq. 2007
Abu Dawud Sulaiman al-Ast‟as Al-Sajastani, . Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah. tt
Ahmad Djunaedi, . Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.2006
Mausu’at al-Hadis al-Syarif. Global Islamic Sofware Company. 1997.
Sayyid Sabiq, . Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr. 1992
Muhammad Abu. Zahw,  Al-Hadis wa al-Muhaddisun. Beirut: Dar al-Fikr al-„Araby. 1378.

  Download Terjemah Kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud

  1. Aunul Ma'bud (Syarah Sunan Abu Daud) 1
  2. Aunul Ma'bud (Syarah Sunan Abu Daud) 2
  3. Aunul Ma'bud (Syarah Sunan Abu Daud) 3
  4. Aunul Ma'bud (Syarah Sunan Abu Daud) 4 


  Download  Kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud versi Arab

  LihatTutupKomentar