Terjemah Bulughul Maram

Nama kitab: Terjemah Kitab Bulughul Maram (Bulugh Al Marom) Judul kitab asal: Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ) Pengarang: Ibnu Hajar Al Asqalani (773 - 825H /1372 - 1449 M) Penerjemah: Bidang studi: Hadits Hukum Download:
Terjemah Bulughul Maram

Nama kitab: Terjemah Kitab Bulughul Maram (Bulugh Al Marom)
Judul kitab asal: Bulughul Maram min Adillatil Ahkam (بُلُوغُ اَلْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ اَلْأَحْكَامِ)
Pengarang: Ibnu Hajar Al Asqalani (773 - 825H /1372 - 1449 M)
Penerjemah:
Bidang studi: Hadits dan Hukum syariah (fikih)

Daftar Isi


Download Matan Bulughul Maram:


 Download Syarah Bulughul Maram

Riwayat Hidup (Biografi) al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani

Nama aslinya ialah Ahmad ibn „Ali ibn Muhammad, sedangkan gelarannya adalah Abu al-Fadhl al-Kannani dan dikenal pula dengan nama Ibn Hajar al-„Asqalani al-Mishri al-Syafi‟i. Al-„Asqalani nama kota, al-Mishri nama negeri dan al-Syafi‟i nama mazhabnya.

Beliau diberi gelaran al-„Allamah, al-Hafiz, Alam al-A‟immah al-A‟lam, Umdah al-Muhaqqiqin, Khatimah al-Huffazh al-Mubrizin, dan al-Qudhah al-Masyhurin. Nama gelarannya yang lain ialah Abu al-Fadhl Syihabuddin. Beliau lahir pada tahun 773 Hijriah. Ketika ayahnya meninggal dunia dia masih lagi dalam usia kanak-kanak. Beliau telah hafal al-Qur‟an ketika berusia lima tahun, melaksanakan ibadah haji pada tahun 784 Hijriah, lalu tinggal di Mekah pada tahun berikutnya. Beliau belajar kitab Shahih al-Bukhari kepada „Afif al-Naisaburi. Kemudian pada tahun 786 Hijriah, beliau berangkat ke Mesir, lalu mendengar Shahih al-Bukhari kepada „Abdurrahim ibn Razin. Pada tahun 802 Hijriah, beliau pernah ke Damsyiq dan sempat berjumpa sebahagian murid-murid al-Qasim ibnu „Asakir dan lain-lain yang termasuk ulama kenamaan masa itu. Beliau telah melakukan ibadah haji berkali-kali dan hadis yang didengarnya dari guru-gurunya sangat banyak. Beliau mampu menggubah syair dengan baik dan beliau pada usia muda telah menunjukkan kepakaran yang luar biasa dalam ilmu hadis apabila dibandingkan drengan para ulama lain yang sezaman dengannya, khususnya keadaan para periwayat dan apa-apa yang berkaitan dengan mereka.

Beliau meninggal dunia pada tahun 852 Hijriah, jenazahnya disolatkan oleh kaum mukminin di al-Ramilah di luar kota Kaherah, kemudian dibawa ke al-Qurrafah al-Wustha. Semoga Allah mencucuri rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

LihatTutupKomentar