Terjemah Mustadrak Al-Hakim

Terjemah Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain Penyusun: Hakim al-Nishapuri / Naisaburi, Iran Bidang studi: Hadits Nabi (Al Sunnah)

Mustadrak Al-Hakim
Nama kitab: Terjemah Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain (Arabic: المستدرك على الصحيحين), Mustadrak Al Hakim (Arabic: مستدرك الحاكم)
Judul asal yang populer: Musnad Ahmad (مسند أحمد)
Judul lengkap: Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn (Arabic: المستدرك على الصحيحين)
Penyusun: Hakim al-Nishapuri
Nama lengkap: Abu Abd Allah Muhammad ibn Abd Allah al-Hakim al-Nishapuri (Persian: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري; 933 - 1014 CE), dikenal juga dengan Ibn al-Bayyiʿ
Lahir: 3 March 933 M (3 Rabi'-ul-Awwal 321 H)
Tempat lahir: Nishapur, Iran.
Etnis: Persia, Iran
Wafat:     Nishapur, 1 September 1014 M (3 Safar 405 H)
Bidang studi: Hadits Nabi (Al Sunnah)
Penerjemah: 

Daftar isi

 1. Biografi Pengarang
 2. Profil kitab Al-Mustadrak
 3. Download Kitab
 4. Kitab Hadits lain:
  1. Terjemah Shahih Bukhari
  2. Terjemah Shahih Muslim
  3. Terjemah Sunan Abu Dawud
  4. Terjemah Sunan Tirmidzi
  5. Terjemah Sunan Nasa'i
  6. Terjemah Sunan Ibnu Majah 
  7. Terjemah Sunan Musnad Ad-Darimi
  8. Terjemah Muwatta Malik
  9. Terjemah Musnad Ahmad
  10. Terjemah Mustadrak al-Hakim 
  11. Terjemah Arbain Nawawi 
  12. Terjemah Bulughul Maram
  13. Terjemah Ibanatul Ahkam (Syarah Bulughul Maram)
  14. Terjemah Riyadhus Shalihin
  15. Terjemah Fathul Bari Syarah Bukhari
  16. Terjemah Syarah Muslim oleh al-Nawawi 
  17. Terjemah Al-Adzkar Nawawi 
 5. Kitab Hadits Terbaru

BIOGRAFI AL-HAKIM

Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi (bahasa Arab: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري; 321 H/933 M - 405 H/1014 M) atau terkenal dengan sebutan Al-Hakim saja, adalah salah seorang imam di antara ulama-ulama hadits dan seorang penyusun kitab yang terkemuka di zamannya. Namanya lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Handawaihi bin Nu'aim al-Dhabbi al-Thahmani al-Naisaburi, juga terkenal dengan sebutan gelarnya Ibnu al-Baiyi. 

Terdapat banyak para ahli ilmu yang meriwayatkan hadits darinya, di antaranya Daruquthni, Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syasy dan teman-temannya. Ia sentiasa bermuzakarah dan bermuhadharah bersama para ulama hadits, bahkan ia juga pernah bermubhahasah dengan Daruquthni. Selain itu, ia juga menghasilkan karya-karya berbentuk penulisan dalam pelbagai jenis ilmu. Di antara kitab-kitab karyanya yang terkenal, ialah Ma'rifat 'Ulum al-Hadits, al-Madkhal 'ala 'ilmi al-Shahih, al-Mustadrak 'ala al-Shahihain, Fadhail al-Imam al-Syafi'i, dan al-Amali. 

Al-Hakim dari Nishapur mengambil narasi dari 2000 ulama otoritatif dari Khorazan, Transoxiana, Irak, Persia dan tempat lain yang membawanya memiliki sanad (rantai transmisi) tertinggi di Irak dan Khorazan. Di antara para ahli hadis terkemuka dan terkenal yang meriwayatkan Al-Hakim adalah gurunya sendiri Ibnu Hibban, Al-Khattabi, Al-Daraqutni dan Al-Halimi. Beliau mempunyai banyak sekali murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya, antara lain Al-Bayhaqi (murid terdepan), Abu Nu'aym al-Isfahani, Al-Qushayri, Muhammad bin Husain al-Sulami dan lain-lain. Al-Hakim berasal dari generasi kedua mazhab Asy'ari, mengambil syahadat langsung dari murid langsung Imam Al-Asy'ari, yang paling menonjol adalah Abu Salh Al-Suluki. Al-Hakim berguru pada sejumlah guru sufi yang mengajarinya ilmu Tasawwuf dengan yang paling menonjol adalah Syekh Abu Amr Bin Nuja.

PROFIL KITAB 

Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain (bahasa Arab: المستدرك على الصحيحين) adalah kitab koleksi hadits yang disusun oleh Hakim al-Naisaburi (w. 405 H) setebal lima jilid. Al-Hakim menyusun kitab ini pada tahun 393 H (1002 M) ketika dia berumur 72 tahun. Kitab ini memuat 9045 hadits.Dia menyatakan bahwa seluruh hadits didalamnya adalah shahih menurut syarat (metode yang dipakai) Imam Bukhari dan atau Imam Muslim. Namun kitab ini mendapatkan sambutan yang beragam dari para ulama. 

Kitab al- Mustadrak adalah salah satu kitab hadis yang kontroversial sejak kemunculannya karena sang penulis; al-Hakim al-Naisaburi, telah mengklaim bahwa hadis-hadis dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis sahih yang setara dengan hadis dalam kitab sahihain. Banyaknya kritik terhadap kitab al-Mustadrak muncul karena al-Hakim dikenal sebagai ulama yang tasahul dalam menentukan status hadis. Salah satu ulama yang mengkritik kitab al-Mustadrak adalah al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaymaz bin Abdillah al-Zhahabi al-Tamimi atau Imam al-Zhahabi. Al- Zahabi merupakan salah satu kritikus hadis yang sangat mumpuni dalam ilmu rijal al-hadis. Ia meneliti kembali kitab al-Mustadrak dan mengatakan bahwa seperempat dari isi kitab tersebut adalah hadis-hadis da’if dan maudu’.

 DOWNLOAD TERJEMAH AL-MUSTADRAK

 1. Al-Mustadrak Jilid 01
 2. Al-Mustadrak Jilid 02
 3. Al-Mustadrak Jilid 03
 4. Al-Mustadrak Jilid 04
 5. Al-Mustadrak Jilid 05
 6. Al-Mustadrak Jilid 06
 7. Al-Mustadrak Jilid 07
 8. Al-Mustadrak Jilid 08
 9. Al-Mustadrak Jilid 09
 10. Al-Mustadrak Jilid 10
 11. Al-Mustadrak Jilid 11
 12. Al-Mustadrak Jilid 12

DOWNLOAD AL-MUSTADRAK VERSI ARAB


 الجزء الأول: 1الإيمان - 18فضائل القرآن * 1 - 2129
الجزء الثاني: 19البيوع - 28تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين * 2130 - 4256
الجزء الثالث: 29الهجرة - 31معرفة الصحابة * 4257 - 6709
الجزء الرابع: تابع 31معرفة الصحابة - 51الأهوال 6710 * - 8803
الجزء الخامس: الفهارس
الواجهة

LihatTutupKomentar