Terjemah Husunul Hamidiyah

Terjemah kitab Husunul Hamidiyah Judul kitab asal: Al-Hushun Al-Hamidiyah li Al-Muhafazhah ala al-Aqaid al-Islamiyah (الحصون الحميدية للمحافظة على ال


Terjemah Hushunul Hamidiyah

Judul: Terjemah kitab Husunul (Hushunul) Hamidiyah
Judul kitab asal: Al-Husun Al-Hamidiyyah li Al-Muhafazhah ala al-Aqaid al-Islamiyah (الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الإسلامية)
Penulis: Sayyid Husain Afandi al-Tarabulisi Al-Jisr
Tema: Akidah Islam, Tauhid, Ilmu Kalam Asy'ariyah
Penerbit: Maktbah Bukhariyah, Mesir
Tebal: 215 halaman

Kata Pengantar Penulis

Pendahuluan

Pengertian Ilmu Tauhid

Faedah Dan Keutamaan Ilmu Tauhid

Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid

Hakikat Iman Dan Islam

Hal-Hal Yang Dianggap Membatalkan Iman Oleh Syariat

Tiga Hukum Akal Dalam Ilmu Tauhid

Bab I Iman Kepada Allah Swt

Iman Kepada Allah Swt.

Tiga Belas Sifat Yang Wajib Diimani Secara Terperinci Dengan Dalil Yang Meyakinkan

Kewajiban Mengimani Semua Sifat Dan Nama-Nama Allah Swt.

Hal-Hal Yang Jaiz Bagi Allah Swt. Dan Masalah Yang Diperdebatkan Ahli Bid’ah

BAB II Iman Kepada Para Rasul, Nabi, Malaikat, Kitab-Kitab Dan Hari Akhir Serta Yang Berhubungan Dengannya

Iman Kepada Para Rasul Dan Nabi A.S.

Mukjizat Para Rasul, Proses Terjadinya Dan Pembuktiannya

Mukjizat Nabi Muhammad Saw.

Iman Kepada Malaikat , Kitab, Qadha’ Dan Qadar

Sanggahan Keragu-Raguan Terhadap Peristiwa Sesudah Mati

BAB III Sanggahan Keraguan Terhadap Nash Syari’at Atau Mengompromikannya Dengan Dalil Akli Yang Pasti, Yang Bertentangan Zhahir Nash

Pendahuluan

Sanggahan Terhadap Keraguan Tentang Nash Syari’at Yang Berkaitan Dengan Langit Dan Bumi

Sanggahan Terhadap Keraguan Tentang Nash-Nash Yang Berkaitan Dengan Persoalan Malaikat Dan Jin

Sanggahan Berbagai Keraguan Terhadap Nash-Nash Syari’at.

Penutup: Wajib Taat pada Pemimpin

Download (pdf)

Terjemah Bahasa Jawa (Makna Pesantren)

Terjemah Bahasa Indonesia

Syarah Al-Husun Al-Hamidiyah (bahasa Arab)

LihatTutupKomentar