Terjemah Mirqatus Suud Syarah Sulam Taufiq

Terjemah Mirqatus Suud Syarah Sulam Taufiq
Terjemah Mirqatus Suud Syarah Sulam Taufiq


Nama kitab: Terjemah Mirqatus Suud Syarah Sulam Taufiq (bahasa Indonesia, Melayu)
Judul lengkap: Mirqotus Su’ud at-Tashdiq Fi Syarhi Sullam at-Taufiq Ila Mahabbatillah ‘Ala at-Tahqiq, Mirqat Su'ud al-Tashdiq fi Sharh Sullam al-Taufiq ila Mahabbat Allah ala al-Tahqiq.
Judul asal dalam teks Arab: مرقاة صعود التصديق فى شرح سلم التوفيق الى محبة الله على التحقيق
Makna: Tangga naik menuju keimanan komentar atas kitab Sullamut Taufiq (tangga pertolongan) menuju cinta Allah secara benar.
Penulis: Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani
Nama yang dikenal di Arab: محمد بن عمر بن عربي بن علي نووي الجاوي أبو عبد المعطي
Kelahiran: 1813 M, Kecamatan Tanara, Banten
Meninggal: 1897 M, Mekkah, Arab Saudi
Bidang studi: Tasawuf, akhlak
Penerjemah: 

Ingin belajar agama di Ponpes Terbaik? Kunjungi Pesantren Al-Khoirot Malang
Program utama: 1. Santri reguler (pendidikan formal dan madrasah diniyah); 2. Santri Dewasa; 3. Santri Kilat; 4. Tahfidz Quran; 5. Bahasa Arab modern dan klasik (kitab kuning).
Sistem: Salaf & Modern
Manhaj: Aswaja (NU)

Daftar isi

 1. DOWNLOAD KITAB (PDF)
 2. Terjemah Sullam Taufiq
 3. MUKADDIMAH PENERJEMAH DAN PENULIS ~ i
 4. BAGIAN PERTAMA: MUKADDIMAH ~ 1
  1. A. Mukaddimah Syeh Nawawi al-Banteni ~ 1
  2. 1. Perselisihan Ulama tentang Basmalah ~ 1
  3. 2. Keutamaan hamdalah ~ 2
  4. B. Mukaddimah Syekh Abdullah bin al-Husein ~ 7
  5. 1. Pengertian Nikmat Agung dan Lembut ~ 9
  6. 2. Keutamaan Sifat Ubudiyah ~ 10
  7. 3. Anjuran Berdoa Secara Umum ~ 12
  8. 4. Keutamaan Ibadah Sunah ~ 15
 5. BAGIAN KEDUA: FASAL SIFAT-SIFAT ALLAH TA’AALA, RASUL-NYA, DAN ATURAN-ATURAN SYARIAT ~ 16
  1. A. Tingkatan-Tingkatan Keimanan ~ 16
  2. B. Sifat-sifat Wajib, Muhal, dan Jaiz Allah ~ 17
  3. C. Sifat-sifat Wajib, Muhal, dan Jaiz Rasul ~ 21
  4. D. Hal-hal yang Diwajibkan atas Mukallaf ~ 22
  5. 1. Bersyahadat ~ 23
  6. 2. Syarat-syarat Melafadzkan Dua Syahadat ~ 25
  7. 3. Makna Dua Syahadat ~ 26
  8. a. Makna Syahadat Tauhid ~ 26
  9. b. Makna Syahadat Risalah ~ 32
  10. 1) Nasab Rasulullah ~ 33
  11. 2) Makam Rasulullah ~ 47
  12. c. Sebagian Berita-berita dari Rasulullah ~ 49
  13. 1) Siksa Kubur ~ 49
  14. 2) Nikmat Kubur ~ 50
  15. 3) Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir ~ 52
  16. 4) Bangkit dari Kubur (Ba’ts) ~ 53
  17. 5) Hasyr ~ 54
  18. 6) Kiamat ~ 55
  19. 7) Hisab ~ 56
  20. 8) Tsawab dan Adzab ~ 56
  21. 9) Mizan (Timbangan) ~ 56
  22. 10) Neraka ~ 57
  23. 11) Sirot ~ 57
  24. 12) Telaga ~ 58
  25. 13) Syafaat ~ 61
  26. 14) Jannah atau Surga ~ 64
  27. 15) Kekal ~ 65
  28. 16) Melihat Allah di dalam Surga ~ 66
  29. d. Iman kepada Para Malaikat ~ 67
  30. 1) Malaikat Hamalatu al-‘Arsy ~ 68
  31. 2) Malaikat Hafun ~ 68
  32. 3) Malaikat Ruhaniyun ~ 69
  33. 4) Malaikat Karubiun ~ 69
  34. 5) Malaikat Safaroh ~ 69
  35. 6) Malaikat Hafadzoh ~ 72
  36. 7) Malaikat Katabh ~ 73
  37. e. Iman kepada Para Rasul ~ 73
  38. f. Iman kepada Kitab-kitab Allah ~ 77
  39. g. Iman kepada Qodar, baik dan buruknya ~ 77
  40. h. Dalil Rukun Iman ~ 79
 6. BAGIAN KETIGA: FASAL HAL-HAL YANG MENYEBABKAN KEMURTADAN ~ 83
  1. A. Contoh-contoh Kemurtadan I’tiqodi ~ 85
  2. B. Contoh-contoh Kemurtadan Fi’li (perbuatan) ~ 100
  3. C. Contoh-contoh Kemurtadan Qouli (perkataan) ~ 102
 7. BAGIAN KEEMPAT: FASAL HUKUM-HUKUM ORANG MURTAD
 8. BAGIAN KELIMA: FASAL KEWAJIBAN MELAKSANAKAN HAL- HAL WAJIB DAN MENINGGALKAN HAL-HAL HARAM
  1. A. Syarat Melakukan Kewajiban dari Allah ~ 124
  2. B. Amar Makruf Nahi Munkar ~ 125
 9. BAGIAN KEENAM: FASAL WAKTU-WAKTU SHOLAT DAN LAIN-LAINNYA ~ 130
  1. A. Pengertian dan Hikmah Sholat ~ 130
  2. B. Manfaat Sholat ~ 130
  3. C. Kewajiban Sholat Lima Waktu ~ 132
  4. 1) Sholat Dzuhur dan Waktunya ~ 133
  5. 2) Sholat Ashar dan Waktunya ~ 134
  6. 3) Sholat Maghrib dan Waktunya ~ 135
  7. 4) Sholat Isyak dan Waktunya ~ 135
  8. 5) Sholat Subuh dan Waktunya ~ 136
  9. D. Masalah mawanik dan zawaluha ~ 138
 10. BAGIAN KETUJUH: FASAL KEWAJIBAN WALI ANAK DIDIK DAN PEMIMPIN ~ 143
  1. A. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak ~ 143
  2. - Batasan Tamyiz ~ 144
  3. B. Kewajiban Pemerintah ~ 146
 11. BAGIAN KEDELAPAN: FASAL FARDHU-FARDHU WUDHU ~ 150
  1. A. Pengertian Wudhu ~ 150
  2. B. Pensyariatan Wudhu ~ 150
  3. C. Hikmah Wudhu ~ 150
  4. D. Keutamaan-keutamaan Wudhu ~ 151
  5. E. Fardhu-fardhu Wudhu ~ 153
  6. 1. Niat ~ 153
  7. 2. Membasuh Dzohir Wajah ~ 156
  8. 3. Membasuh Kedua Tangan ~ 159
  9. 4. Mengusap Kepala ~ 159
  10. 5. Membasuh Kedua Kaki ~ 162
  11. - Syarat-syarat Mengusap Muzah ~ 162
  12. 6. Tertib ~ 164
 12. BAGIAN KESEMBILAN: FASAL PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDHU 
  1. 1. Keluarnya Sesuatu dari Qubul atau Dubur ~ 165
  2. 2. Menyentuh Qubul Manusia ~ 166
  3. 3. Menyentuh Kulit Ajnabiah ~ 168
  4. 4. Hilang Akal ~ 170
 13. BAGIAN KESEPULUH: FASAL PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN ISTINJAK DAN SYARAT-SYARATNYA ~ 172
  1. 1. Perkara yang Mewajibkan Istinjak ~ 172
  2. 2. Syarat Istinjak ~ 173
  3. 3. Dalil Kewajiban Istinjak ~ 174
  4. 4. Kriteria Alat-alat Istinjak ~ 175
  5. 5. Kesimpulan ~ 176
 14. BAGIAN KESEBELAS: FASAL PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN MANDI DAN FARDHU-FARDHUNYA ~ 178
  1. A. Pengertian Mandi ~ 178
  2. B. Perkara-perkara yang Mewajibkan Mandi ~ 179
  3. 1. Keluar Sperma ~ 179
  4. 2. Jimak ~ 180
  5. 3. Haid ~ 181
  6. 4. Nifas ~ 181
  7. 5. Melahirkan ~ 182
  8. C. Fardhu-fardhu Mandi ~ 182
  9. 1. Berniat Menghilangkan Hadas Besar ~ 183
  10. 2. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh ~ 184
 15. BAGIAN KEDUA BELAS: FASAL SYARAT-SYARAT TOHAROH (WUDHU, MANDI, DAN TAYAMUM) DAN RUKUN-RUKUN TAYAMUM ~ 185
  1. A. Syarat-syarat Toharoh ~ 184
  2. 1. Islam ~ 185
  3. 2. Tamyiz ~ 185
  4. 3. Tidak adanya perkara yang mencegah datangnya air ~ 186
  5. 4. Mengalirnya air ~ 186
  6. 5. Air suci mensucikan ~ 186
  7. a. Air Mutaghoyyir ~ 187
  8. b. Air Mutanajis ~ 190
  9. c. Air Mustakmal ~ 192
  10. B. Tayammum ~ 192
  11. 1. Syarat-syarat Tayamum ~ 194
  12. a. Masuknya waktu sholat ~ 194
  13. b. Menghilangkan najis ~ 195
  14. c. Mengetahui Arah Kiblat ~ 195
  15. d. Debu ~ 196
  16. 2. Tatacara Tayamum ~ 197
  17. a. Mengusap wajah ~ 197
  18. b. Memindahkan Debu Dua Kali ~ 197
  19. c. Niat ~ 198
 16. BAGIAN KETIGA BELAS: FASAL PERKARA-PERKARA YANG
 17. DIHARAMKAN ATAS ORANG YANG MENANGGUNG HADAS ~
  1. A. Perkara-perkara yang Diharamkan atas Orang yang Batal
  2. Wudhunya ~ 200
  3. 1. Sholat ~ 200
  4. 2. Thowaf ~ 200
  5. 3. Membawa Mushaf ~ 201
  6. 4. Memegang Mushaf ~ 202
  7. B. Perkara-perkara yang Diharamkan atas Orang Junub ~ 205
  8. 1. Membaca al-Quran ~ 206
  9. 2. Berdiam Diri di atas Tanah Masjid ~ 206
  10. C. Perkara-perkara yang Diharamkan atas Orang Haid dan Nifas ~
  11. 1. Berpuasa ~ 208
  12. 2. Istimtak ~ 208
 18. BAGIAN KEEMPAT BELAS: FASAL NAJIS DAN CARA
 19. MENSUCIKANNYA ~ 210
  1. A. Syarat Sholat: Suci dari Najis ~ 210
  2. B. Pembagian Najis ~ 212
  3. 1. Najis Ainiah ~ 212
  4. 2. Najis Hukmiah ~ 213
  5. C. Cara Menghilangkan Najis Mugholadzoh ~ 214
  6. D. Syarat Menghilangkan Najis ~ 214
 20. BAGIAN KELIMA BELAS: FASAL SYARAT-SYARAT SHOLAT ~
  1. A. Menghadap Kiblat ~ 216
  2. B. Mengetahui Waktu Sholat ~ 217
  3. C. Islam ~ 217
  4. D. Tamyiz ~ 217
  5. E. Mengetahui Kefardhuan Sholat ~ 218
  6. F. Tidak Meyakini Hal yang Fardhu sebagai Hal yang Sunah ~ 218
  7. G. Menutup Aurat ~ 219
 21. BAGIAN KEENAM BELAS: FASAL PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN SHOLAT ~ 221
  1. 1. Berbicara (Kalam) ~ 221
  2. - Lupa berbicara saat sholat dan batasannya ~ 222
  3. 2. Melakukan Gerakan Banyak yang Berturut-turut ~ 223
  4. 3. Menambah Satu Rukun Fi’li ~ 224
  5. 4. Melakukan satu gerakan karena bercanda ~ 225
  6. 5. Masuknya Makanan Dan Minuman ~ 225
  7. 6. Berniat Memutus Sholat ~ 227
  8. 7. Mentaklik (menggantungkan) untuk Memutus Sholat ~ 227
  9. 8. Ragu-ragu tentang Memutus Sholat ~ 228
  10. 9. Terlewatnya Satu Rukun Disertai Keraguan Niat ~ 229
  11. BAGIAN KETUJUH BELAS: FASAL SYARAT-SYARAT DITERIMANYA SHOLAT 
  12. 1. Melakukan Sholat Karena Allah Semata ~ 230
  13. 2. Makanan, Pakaian, dan Tempat Sholat Berasal dari Harta yang Halal ~ 231
  14. 3. Hudhurul qolbi (Menghadirkan hati) di dalam sholat ~ 232
  15. 4. Tidak Ujub ~ 233
 22. BAGIAN KEDELAPAN BELAS: FASAL RUKUN-RUKUN SHOLAT
  1. 1. Niat ~ 234
  2. a. Syarat-syarat Niat Sholat ~ 234
  3. b. Kewajiban dalam Niat Sholat ~ 235
  4. 2. Takbiratul Ihram ~ 235
  5. a. Syarat-syarat Takbiratul Ihram ~ 236
  6. b. Sunah-sunah dalam Takbiratul Ihram ~ 237
  7. 3. Berdiri ~ 238
  8. 4. Membaca al-Fatihah ~ 238
  9. 5. Rukuk dan Kewajiban-kewajibannya ~ 240
  10. 6. Tumakninah Rukuk ~ 241
  11. 7. I’tidal dan Kewajiban-kewajibannya ~ 241
  12. 8. Tumakninah dalam I’tidal ~ 242
  13. 9. Sujud Dua Kali di setiap Rakaat dan Syarat-syaratnya ~ 243
  14. 10. Tumakninah dalam Sujud ~ 244
  15. 11. Duduk di antara Dua Sujud dan Kewajiban-kewajibannya ~ 244
  16. 12. Tumakninah dalam Duduk antara Dua Sujud ~ 245
  17. 13. Duduk untuk membaca tasyahud akhir, sholawat atas Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, dan salam pertama ~ 246
  18. 14. Tasyahud Akhir ~ 246
  19. 15. Sholawat atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama ~ 247
  20. 16. Mengucapkan Salam Pertama ~ 249
  21. 17. Tertib ~ 250
 23. BAGIAN KESEMBILAN BELAS: (FASAL) SYARAT-SYARAT JAMAAH, SHOLAT JUMAH, KEABSAHAN SHOLAT JUMAH, RUKUN-RUKUN DAN SYARAT-SYARAT DUA KHUTBAH
  1. A. Jamaah Sholat Maktubah ~ 252
  2. 1. Hukum Jamaah dalam Sholat Maktubah ~ 252
  3. 2. Dalil Hukum Jamaah ~ 252
  4. 3. Sifat-sifat yang Disunahkan dan Disyaratkan atas Imam ~
  5. 4. Syarat-syarat Iqtidak atau Bermakmum ~ 256
  6. B. Jamaah Sholat Jumat ~ 258
  7. 1. Hukum Jamaah dalam Sholat Jumat dan Syarat-syarat
  8. - Wajib Sholat Jumat ~ 258
  9. 2. Syarat Sah Sholat Jumat ~ 261
  10. a. Waktu Dzuhur ~ 262
  11. b. Dua Khutbah sebelum Sholat Jumat ~ 263
  12. c. Sholat Jumat Dilakukan secara Berjamaah ~ 264
  13. d. Tidak Berbarengan atau Didahului oleh Sholat Jumat Lain ~ 265
  14. 3. Rukun-rukun Dua Khutbah Jumat ~ 265
  15. 4. Syarat-syarat Dua Khutbah Jumat ~ 267
 24. BAGIAN KEDUA PULUH: FASAL SYARAT-SYARAT IQTIDAK (BERMAKMUM) ~ 270
  1. 1. Makmum tidak lebih maju posisinya daripada posisi imam ~ 270
  2. 2. Makmum mengetahui pergantian gerakan-gerakan imamnya ~ 273
  3. 3. Imam dan Makmum berada di satu tempat ~ 273
  4. 4. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum ~ 274
  5. 5. Kesamaan susunan sholat yang dilakukan imam dan makmum ~
  6. 6. Tidak ada perbedaan yang parah antara imam dan makmum dalam kesunahan sholat 
  7. 7. Makmum berniat menjadi makmum ~ 277
 25. BAGIAN KEDUA PULUH SATU: FASAL MENGURUS JENAZAH
  1. A. Hukum Mengurus Mayit ~ 280
  2. B. Sifat-sifat Mayit dan Masing-masing Pembagian Pengurusannya ~
  3. 1. Memandikan ~ 283
  4. 2. Mengkafani ~ 284
  5. 3. Mensholati ~ 285
  6. 4. Mengubur ~ 291
 26. BAGIAN KEDUA PULUH DUA: FASAL ZAKAT ~ 293
  1. A. Pengertian dan Dalil Zakat ~ 293
  2. B. Harta-harta yang Wajib Dizakati ~ 294
  3. C. Zakat Binatang Ternak (al-Na’am) ~ 297
  4. 1. Nishob Binatang Ternak (Zakawi) ~ 297
  5. 2. Syarat-syarat Zakat Harta Binatang (an-Na’am) ~ 298
  6. 3. Zakat Binatang Unta ~ 299
  7. 4. Zakat Binatang Kambing ~ 300
  8. 5. Zakat Binatang Sapi (dan Kerbau) ~ 300
  9. 6. Zakat Kurma, Anggur Kering (Kismis), dan Tanaman ~
  10. a. Nishob Kurma, Anggur Kering, dan Tanaman
  11. b. Syarat Wajib Kurma, Anggur Kering, Zakat Tanaman ~ 304
  12. c. Besar Zakat Kurma, Anggur Kering, dan Tanaman ~ 305
  13. 7. Zakat Emas dan Perak ~ 307
  14. a. Nishob Emas dan Perak ~ 307
  15. b. Besar Zakat Emas dan Perak ~ 309
  16. c. Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak ~ 310
  17. 8. Zakat Rikaz ~ 311
  18. 9. Zakat Dagangan ~ 311
  19. a. Nishob Harta Dagangan ~ 311
  20. b. Besar Zakat Dagangan yang Harus Dikeluarkan
  21. c. Zakat Perserikatan ~ 314
  22. 10. Zakat Fitrah ~ 316
  23. a. Orang-orang yang Wajib dikeluarkan Zakat Fitrahnya ~ 316
  24. b. Besar Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan ~
  25. c. Jenis Harta untuk Zakat Fitrah ~ 318
  26. d. Syarat-syarat Makanan Pokok yang Dizakatkan ~
  27. 11. Niat Zakat ~ 322
  28. 12. Mustahik Zakat ~ 323
  29. a. Fuqoro ~ 324
  30. b. Masakin ~ 325
  31. c. Amil ~ 326
  32. d. Muallaf ~ 326
  33. e. Riqob ~ 327
  34. f. Ghorimin ~ 328
  35. g. Fi Sabilillah ~ 329
  36. h. Ibnu Sabil ~ 330
 27. BAGIAN KEDUA PULUH TIGA: FASAL PUASA ~ 333
  1. A. Pensyariatan dan Dalil Puasa ~ 333
  2. B. Hal-hal yang Mewajibkan Puasa ~ 334
  3. C. Syarat-syarat Sah Puasa ~ 335
  4. Puasa Musafir, Orang Sakit, dan Ibu Hamil ~ 337
  5. D. Rukun-rukun dan Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa ~ 338
  6. E. Puasa-puasa yang Diharamkan ~ 344
  7. F. Membayar Kafarot dan Mengqodho ~ 349
 28. BAGIAN KEDUA PULUH EMPAT: FASAL HAJI DAN UMRAH ~
  1. A. Pengertian, Dalil, dan Pensyariatan Haji ~ 352
  2. B. Hukum Haji dan Umrah ~ 354
  3. C. Orang yang Diwajibkan Berhaji dan Berumrah ~ 355
  4. D. Rukun-rukun Haji dan Syarat-syaratnya ~ 358
  5. E. Rukun-rukun Umrah ~ 369
  6. F. Perkara-perkara yang Diharamkan bagi Orang Ihram Laki-laki dan Perempuan ~ 370
  7. G. Perkara-perkara yang Diharamkan bagi Orang Ihram Laki-laki ~
  8. H. Perkara-perkara yang Diharamkan bagi Orang Ihram Perempuan ~
  9. I. Konsekuensi bagi Muhrim yang Melanggar Keharaman-keharama Ihram ~ 376
  10. J. Kewajiban-kewajiban dalam Haji dan Umrah ~ 379
 29. Kitab Fikih lain
  1. Terjemah Matan Taqrib
  2. Terjemah Fathul Qorib
  3. Terjemah Minhajut Talibin
  4. Terjemah Fahul Muin
  5. Terjemah Safinatun Najah
  6. Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Naja
  7. Terjemah Kitab At Tahzhib Dalil Al-Quran dan Sunnah dari Matan Taqrib
  8. Terjemah Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram 
  9. Terjemah Uqudul Lujain 
 30. Kitab Kaidah Fikih dan Ushul Fikih 
  1. Terjemah Al-Waraqat
  2. Terjemah Kitab Jam'ul Jawamik
  3. Terjemah Lubbul Ushul
 31. Kitab Akidah & Tauhid lain 
  1. Terjemah Aqidatul Awam
  2. Terjemah Al-Hushunul Hamidiyyah 
  3. Terjemah Hasyiyah Ad Dasuqi
  4. Terjemah Jawahirul Kalamiyah
  5. Terjemah Matan Al-Bajuri Tijan Darari
  6. Terjemah Mirqatus Suud Syarah Sulam Taufiq
  7. Terjemah Sullamut Taufiq
  8. Terjemah Tauhid Hasyiyah Al-Bajuri
  9. Terjemah Tauhid Sanusiyah (Ummul Barahin)
 32. Baca artikel kategori Fikih
LihatTutupKomentar